👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall för planering: Barnens lärande och utveckling i centrum

Skapad 2022-06-10 10:11 i Kunskapsgatan 3A förskola Göteborgs Stad
Förskola
Planeringsmall HT22/VT23

Innehåll

Denna planeringsmall är utformad att fungera som ett underlag för att möjliggöra det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan och att arbetet följer läroplanens mål.

För att kunna utvärdera förskolans kvalitet och måluppfyllelse behöver vi följa barns lärande och utveckling samt hur utbildningens förutsättningar påverkar barnen.

Nedanstående rubriker och underrubriker i svart färg kan du ha kvar, men hjälptext i grön färg tar du bort innan du publicerar. Texten är just hjälptext för vägledning.

Tänk på att planeringen blir synlig för samtliga pedagoger i Unikum vid publiceringen i Skolbanken, var noga med formuleringar utifrån GDPR.

Undervisningsmål:

Vilket utvecklingsområde ser vi och vad är det vi vill uppnå? Vilka förmågor, färdigheter, begrepp ska barnen få möjlighet att möta, förstå och utveckla.

  • Under vilken tidsperiod ska vi arbeta mot de utvalda målen?
  • Hur ska vi följa upp arbetet mot målen, för att bedöma måluppfyllelsen?
  • Hur ser det ut när vi nått målen? Vilket är vårt förväntade resultat? 

 

Undervisningsmetod:

Vilka aktiviteter/insatser ska vi göra, beskriv specifika handlingar som ska göras för att uppnå vårt utvecklingsmål.

  • Pedagogiskt ställningstagande (förhållningssätt och bemötande)
  • Undervisningsmetod/ strategi
  • Barnets inflytande 

 

Organisering för undervisning:

(Utformning av miljö, material, grupp och struktur)

 

Reflektera "HUR BLEV DET" och hur går vi vidare?

Frågor att ställa sig i reflektions och analysdelen i Unikum.

Analys innebär att undersöka olika delar av underlaget och komma fram till ett tydligt resultat som sammanställer delarna till en helhet. Att på ett trovärdigt sätt kunna bedöma resultat och måluppfyllelse.

Följande stödfrågor ligger kvar obesvarade i planeringen och kopieras senare med till ytorna under planeringen för reflektion och analys.

Vad hände?

(barnens reaktioner, tankar och agerande i relation till undervisningen)

På grund av vad?

(Analys, vad för resultat fick vi och varför?)

Hur utvecklar vi vidare?

(Vilka slutsatser drar vi? Vad ska vi förändra och vad ska vi fortsätta med?)