👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktionsplan Diamanten/Kristallen HT 2022-2023

Skapad 2022-06-10 13:31 i 143461 Förskolan Ädelstenen Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Introduktionsplanen beskriver översiktligt hur arbetslaget planerar att introducera barnen, vilken undervisning och vilka aktiviteter barnen ska få ta del av, hur arbetslaget organiserar utbildningen och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer förbereds.

Innehåll

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

 

Introduktionsplan Förskolan Ädelstenen avdelning Diamanten/Kristallen

HT 2022-VT 2023

 

Ädelstenens uppdrag

Barnen på förskolan Ädelstenen ges under dagen varierade möjligheter till att utveckla sin sociala kompetens, strategier för lärande och utveckla en bred kommunikativ förmåga. Språk och lärande hänger ihop och vårt uppdrag är att stimulera varje barns språkutveckling.  

Förskolans läroplan styr vår utbildning där omsorg, utveckling och lärande är centrala begrepp. På Ädelstenen erbjuder vi undervisning som präglas av språk, glädje och meningsfullhet.

 

Struktur och organisation

Vi organiserar utbildningen genom att ha en tydlig struktur. Under introduktionsperioden blir det därmed tydligt för er vårdnadshavare vem som ansvarar för introduktionen. I den mån vi kan erbjuder vi även information på andra modersmål utöver svenska. Barnen kommer under introduktionen att delta i den planerade undervisningen, vilket oftast sker i mindre grupp. Vi anser att det viktigaste vid introduktion är trygghet och anknytning. Därför behöver vi utgå från varje enskilt barn när det kommer till hur lång tid- och i vilken takt som introduktionen kommer att ske.

Vid terminsstart lägger vi också stort fokus på gruppstärkande aktiviteter som skapar trygghet och samhörighet för såväl nya barn och barn som gått på förskolan under längre tid. 

 

Undervisning och aktiviteter utifrån läroplanen

Vi har fasta dagar för de aktiviteter vi använder i arbetet med att bedriva undervisning. Undervisningen utgår från Östberga förskolors gemensamma  tema hållbar utveckling och då utifrån ifrån den sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionen med vårt språkutvecklande arbetssätt som grund. 

mål utifrån förskolans läroplan som vi kopplar vår undervisning mot är;

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

 

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften

 

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande

 

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet social

 

  • Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

 

Pedagogiska undervisningsmiljöer

Vår inomhusmiljö är inredd utifrån de ämnesområden som nämndes ovan. Avdelningen består av många olika rum som är anpassade efter barnens behov, förutsättningar och intressen.

Många aktiviteter bedrivs dessutom i vårt närområde såsom skog och olika lekparker.

 

En förskola för alla

Genom att göra material lättillgängligt för alla barn oavsett fysiska förutsättningar skapar vi möjlighet för alla barns delaktighet. Läroplansmål och aktiviteter anpassas självklart efter barnens olika förutsättningar och behov för att skapa meningsfulla sammanhang. För att skapa just dessa sammanhang är det viktigt vi pedagoger skapar ett tryggt klimat där barnen i början av terminen erbjuds olika aktiviteter och olika material. Vi pedagoger kan då fånga upp och ta tillvara alla barns kunskaper och intressen för att erbjuda meningsfulla utvecklande sammanhang för nya barn såväl som för barn som vistats på förskolan längre tid. 

Förskolans utbildning utgår ifrån ett interkulturellt förhållningssätt. Det vill säga att förskolan präglas av en öppenhet mot den mångfald av språk och kulturer som barn och föräldrar representerar. Flerspråkighet ses som en kompetens och rikedom.

 

Introduktionsplan

Under terminens uppstart är det viktigt att alla barn får känna grupptillhörighet och bli trygg med nya kamrater, pedagoger och rutiner. En nystart av en termin kan även innebära nya tankar, erfarenheter och erövrad kunskap. För att skapa en hållbar och likvärdig utbildning för alla är då denna första tid ypperligt tillfälle till att återanknyta och fördjupa relationer, men också för de yngre att bygga relationer.

Därmed har vi detta upplägg för introduktion av nya barn som ska börja på avdelningen Diamanten/Kristallen.

 

Dag 1

Ni möts av en pedagog för information kring utbildningen och syftet med miljöns utformning. Därefter deltar du och ditt barn i den planerade undervisning som sker i mindre grupp inomhus. Exempel på aktivitet denna dag kan vara sång, namnlek, rörelselekar eller sånglekar med mera. 

 

Dag 2

Barnet deltar i den planerade undervisningen. Detta sker inomhus i mindre grupp för att barnet ska bli bekant och trygg med oss pedagoger och miljön. Exempel på aktivitet kan då vara skapande, musik, rörelse eller sagostund och/eller gruppstärkande lekar.  

 

Dag 3

Barnet deltar i den planerade undervisningen. Detta sker utomhus i den mån det går, annars inomhus i mindre grupp för att barnet ska bli bekant och trygg med oss pedagoger och vår utemiljön. Exempel på aktivitet kan då vara skapande, musik, rörelse eller sagostund på förskolans gården eller för de äldre i den närliggande parkleken. För de äldre kan de även vara ett för dagen inplanerat undervisningstillfälle i skogen. 

 

Dag 4

Barnet deltar i den, för dagen, planerade undervisningen.  Om barnet upplevs som trygg lämnas hen och hämtas efter överenskommelse mellan pedagog och vårdnadshavare.

 

Dag 5

Lämning och hämtning sker utifrån det schema som angetts i Skolplattformen.

 

Givetvis styrs introduktionsplanen av barnets förutsättningar och behov.  

Tider för dessa dagar efter överenskommelse.

 

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som är vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

 

 

Individuell lärlogg

Inför uppföljnings- och utvecklingssamtal planerar och dokumenterar förskolan undervisningstillfällen och aktiviteter där ditt barn medverkar att ha som underlag vid samtalet.