👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gungan mål 22/23 Utveckla ett berikat språk genom våra olika läroplans mål.

Skapad 2022-06-13 09:50 i Österåsen förskola Mariestad
Förskola
Gungan: Utveckla ett berikat språk genom våra olika läroplans mål. Österåsens mål: Målformulering: Skapa utemiljöer och utepedagogik, rik på utvecklande mötesplatser och lärandemiljöer, där barnen får möjligheter att erövra nya kunskaper och erfarenheter.

Innehåll

Gungan 22/23

Var är vi?

Beskriv ett nuläge. Varför ska vi arbeta med detta område? (Forskning) Behov/intressen hos barnen.

Just nu pågår det introduktion av nya barn på avdelningen vilket gjort att vi inte riktigt har kommit igång.

Vårt första steg är att "scanna av" vad barnen visar intresse för och scanna av vilken miljö som barnen möts av i nuläget för att kunna utveckla mötesplatser där samspel, språk, lek och kommunikation utvecklas.

Det vi sett är att de äldre barnen i gruppen just nu visar stort intresse för bokstäver. De pratar om sin första bokstav, mammas, pappas etc. Vi vill planera för "språkstationer" ute på lilla gården som kan utmana alla barn i gruppen. Vi har scannat av miljön som barnen möts av och vill utveckla våra miljöer utifrån barnens perspektiv, "vad ser barnen". I nuläget upplever vi det torftigt och icke intressant.

Vart ska vi? Vilket syfte har vi med att arbeta med detta projekt/tema/arbetsområde?

Att ge barnen möjlighet till att utforska och möta språket på olika sätt genom våra olika läroplansmål. 

 

Hur kopplar vi det till enhetens kvalitetsmål?

Att skapa tydliga och tillgängliga lärandemiljöer utifrån läroplanens mål inne som ute.

Genom att arbeta med språket genom olika ämnen/sätt tex, matte, naturvetenskap, rörelse etc. Arbeta med språket och miljöerna ute som inne.

 

 

Vilka kunskaper/förmågor vill vi utveckla hos barnen?

Att barnen ska få med sig ett så utvecklat språk som möjligt.

Att barnen ska få lära och utforska språket genom olika ämnen. 

 

 

Hur gör vi?

Vilka metoder, arbetssätt, förhållningssätt, miljö och material använder vi oss av?

Vi i iordningsställer våra miljöer med fokus på språk och kommunikation, för att locka till och utmana, utveckla barnens språk, fantasi och begrepps värld. Vi vill främja språkande, möten, samspel och kommunikation. Miljöerna är föränderliga och följer barnens intresse och erbjuder olika läroplansmål.

Vi pedagoger tar tillvara på spontana lär tillfälle i olika rutinsituationer som planerade aktiviteter. Vi är språk förebilder för barnen och använder våra gemensamma värdeord, tecken som stöd och begrepp som speglar de olika läroplansmålen.

Ute- vi funderar på olika ansvarsområden avdelningsvis, ex Gungan ansvarar för "matematikhörnan" eller planerade aktiviteter.

Hur dokumenterar vi?

Genom reflektioner i unikum

Vems ansvar? 

Allas!

Stödfrågor för veckoreflektion

Skriv in veckoreflektion längst ner i avdelningens planering för avsnittet "reflektion och analys". Skapa en ny reflektion varje vecka. Var noga med att skriva en rubrik och vilken vecka det är på reflektionen.

Vad fångar barnens intresse?

Vilket lärande ser vi?

Hur stödjer miljön och materialet barnens lärande för med fokus på språket?

Hur ger vi tillbaka till barnen?

Vad väljer vi att stanna upp vid?

(konkret planering)

Vad/hur var min roll som pedagog (språkförebild) och under vår utevistelse?

Hur behöver jag som pedagog förbereda mig?

Blev undervisningen/aktiviteten/erbjudandet som du/ni hade tänkt?

 

Stödfrågor månadsreflektion/kvalitetsverktyg

 

Vad fångar barnens intresse ute nu?

Hur har vi arbetat med tillgänglighet för alla barn utomhus (socialt, pedagogiskt och fysiskt?)

Vad/hur var min roll som pedagog varit ute?
Har vi tagit med vårt projekt ut?

 

Österåsens mål

 

Var är vi? (Utgångsläge)

(Vad har fungerat bra under det gångna året? Vad har inte fungerat?)

 

Vart ska vi? (Delmål)

(Hur vill vi att det ska vara? Vad är vårt mål?)

 

Hur gör vi? (Handlingsplan)

(Åtgärder för att nå målet)

 

 

Vi har arbetat med den hållbara människan och lagt fokus på den sociala hållbarheten.

Vi vill fortsätta med demokratiorden. Ett gemensamt språk över åldrarna. (upptaget, ledigt, tillsammans, turas om, låna, stopp istället för att säga sluta/nej). Vi pedagoger är goda förebilder. Vi kan även använda oss av takk och förstärka orden.vi får därmed med planen mot diskriminering på ett naturligt sätt i vardagen och att de äldre barnen

kan få demokratiska tillfällen där barnen får välja och diskutera sig fram till gemensamma beslut där alla kan vara överens eller acceptera varandras val.

Vi vill ”återinföra” sopsamlarmonstren mer tydligt så att barnen kan bli mer medvetna och delaktiga i hållbar utveckling.

och arbeta med vår utomhuspedagogik och fysiska miljöer/rum.

Vi reflekterar gemensamt på veckomöten och veckoreflektioner för att utveckla vår utbildning och skapa samsyn på förskolan.

Vi observerar, reflekterar och dokumenterar utbildningen i Unikum.

Vi vill strukturera upp våra lärloggar och skaffa ett gemensamt sätt att dokumentera vår verksamhet på.

Samt utveckla och fördjupa vårt arbete med vår profil rörelse och hälsa mer medvetet under utevistelsen med utomhus pedagogik.

Hur bidrar materialet/miljön till möten ute?

 Vi har inspireras av Katinka Vikingsen,  ”Rum för lärande” och tar den som stöd i utformandet av våra miljöer. Kan vi tänka liknande ute.

Vi  involverar även förskolans arbete med Grön Flagg i vår målbild.

 

 

 

 

 

 

 

Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Barnens lärande kan bli mångsidigt och sammanhängande om arbetssätten varierar och miljön är utmanande och stimulerande samt lockar till lek och aktivitet. Utbildningen ska ge utrymme för barnens egna initiativ, fantasi och kreativitet. Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både utomhus och inomhus och i varierande miljöer Lpfö 18, s. 11).

Vi vill utveckla våra utemiljöer! Skapa mötesplatser där barnen får möjligheter och förutsättningar att utveckla sina kunskaper. Vår gård upplevs idag ganska sliten och har många outnyttjade ytor. Vi vill dela in utemiljön i olika rum, där det ges utrymme för både planerade och spontana lärandetillfällen. Vi vill att våra projektarbeten är lika självklara i vår undervisning, inne som ute.

Vi vill skapa tillgänglighet och tydlighet (socialt, fysiskt, pedagogiskt) för alla barn och för oss, vad som finns att göra, och förutsättningar att göra dessa saker. Våra olika läroplansmål (matematik, naturkunskap, språk, skapande/konstruktion, relationer, hälsa och rörelse, delaktighet och inflytande) ska barnen få möjlighet att möta även utomhus.

Hur strukturer vi upp och organiserar för en sådan verksamhet?

Detta är ett stort mål och vi inser att det kommer ta tid att forma våra tankar kring vad, hur och när och något som vi måste tillåta oss ”vada omkring i”.

Delmål: 

Skapa några olika ute-rum, utifrån läroplanens målområden samt Ann S Pilgrens tillgängliga lärandemiljöer (fysisk miljö, social miljö, lärande miljö och framför allt pedagogernas förhållningssätt).

 

 

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livs­ 10 livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande (Lpfö 18,s. 9-10).

 

 

 

 

Inventera barnens aktiviteter och rörelse på utegården.

 • Involvera barnen i utformande av utemiljön
  • att rita sin utegård. Vad vill barnen att det ska finnas på deras utegård?(Demokrati). 
  • berätta
  • ta kort
  • olika tillvägagångsätt för olika avdelningar.
  • Reflektera med barnen vad vi upplevt tillsammans och gör dem delaktiga.
  •  
 • Skapa två grupper med fokus på språk/kommunikation och rollek.
  • Diskutera - kontext (organisera, vad är vår roll), tillgänglighet och fysiska material.
  • Vi jobbar ute med inriktning på vår läroplan i olika "rum"
 • Vilka rum ute vill vi utveckla och fylla med innehåll.
 • Förhållningsätt som vuxen och reflektera över sin egen roll ute på gården och vårt arbetslag. Vad finns våra styrkor/kompetenser, skapa gemensamma förhållningsätt i huset.
 • Lära oss mer om ämnet ute för att erbjuda bättre undervisning.
 • /tema

Fortbildning- fördjupa kunskap om vår profil, vikten av rörelse och hälsa för utveckling och välbefinnande(läs balanserade barn).

Dokumentera arbetet i utvecklingsgruppen i Unikum.

Dokumentera i våra lärloggar och månadsreflektioner, den röda tråden mellan inne och ute.

Organisera uteverksamheten mer på exempelvis en whiteboard tavla.vem gör vad? Olika erbjudanden ute.Gemensamt förhållningsätt.

Fredagskuttet igen?

 

Mätmetod (ex. enkät, reflektioner i unikum):

 

 

 

Stödfrågor månadsreflektion/kvalitetsverktyg

Hur blev det?

Uppföljning/Halvårsanalys

Var befinner vi oss nu i relation till målen?

Hur blev det?

Vad har fungerat bra/mindre bra?

Vilka kunskaper/förmågor har vi sett att barnen har tagit till sig/utvecklat? Hur ser vi det?

Varför blev det som det blev?

Vad kan vi utveckla? Hur?

Hur går vi vidare?

Stödfrågorna är tänkta att vara en hjälp vi arbetet med reflektion, utvärdering & analys. Ni använder de frågorna som känns meningsfulla för er. Ni kan också lägga till egna i ert planeringsunderlag.

 

Slutanalys 2021/2022:

Dessa stödfrågor och rubriker ska användas i ert analysarbete på avdelningen. Kopiera ner frågorna och rubrikerna till er reflektions- och analysdel här nedanför. Har man fler än ett mål, så får man skriva en slutanalys/mål. När slutanalysen är klar för respektive mål så kopieras den in i en lärlogg i "lärarrummet" som kopplas till rätt respektive mål/planering som ligger i förskolans lärarrum. 

Målformulering:

Resultat: 

Vad har vi gjort?

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

Analys:

Hur uppnåddes målet?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

Har vi identifierat några nya utvecklingsområden?