👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bofinkens Planeringsmall Omsorg, utveckling och lärande 2022-2023

Skapad 2022-06-13 14:16 i Bofinken Arboga
Förskola
Prioriterat mål (rektorers): Förskolan ska stärka barnens språkliga förmåga. Alla barn stimuleras i sin språkutveckling i svenska och ges goda möjligheter att utveckla sin förmåga att kommunicera.

Innehåll

Var är vi? 

Vilka utvecklingsområden visar förra årets kvalitetsrapport? (Jag har bytt plats och lagt denna rubrik överst, då det är något som skrivs före sommaren - nuläget skall beskriva läget efter sommarledigheten. Känns också bättre att visa på vad vi redan valt att fokusera på, då det förklarar vad vi väljer att lyfta fram i ett Nuläge.)

Knappens föregående kvalitetsredovisning angav att huvudfokus legat på språkutveckling via aktiviteter från Bornholmsmodellen. Knappen utarbetade en fungerande rutin för att arrangera en språkstärkande rutin per dag samt ett materiellt utbud som var tillräcklig för att kunna göra tillräcklig anpassning efter barnens intressen och behov. Det framkom dock också att det skulle behövas fortsatt mer tid för att detta materialutbud skulle fortsätta vara tillräcklig och fortsatt kunna anpassas efter barnens behov. Materialet behövde konkretiseras mer och i än högre grad anpassas efter barn med behov av mer stöd i sin språkutveckling. Det framkom också att Knappen önskade bredda språkarbetet och få utökad frihet att frångå Bornholmsmaterialet för att kunna utnyttna andra material och göra andra anpassningar som skulle underlätta för pedagogerna att nå barnen.

Beskriv nuläget. (Nuläget kan bli gigantiskt. Vi begränsar oss till det redan utsatta målet.)

Knappen har ett, för stunden, tillräckligt utbud av aktiviteter för att kunna bedriva en språkstärkande aktivitet per dag, men om barnens intresse skall hållas högt och det fortsättningsvis skall kunna gå att göra snabba anpassningar efter vilka behov barnen har så behöver utbudet av aktiviteter utökas och pedagogernas kunskaper om hur materialen kan anpassas efter barnens behov utökas. 

Vi ser att Bornholmsmodellen kommer att fortleva, men behöver utvecklas och utökas.

Vi ser att det finns behov av att stötta tvåspråkiga barns svenskspråksutveckling och vi menar att en metod vi vill undersöka vidare är användning av tvåspråkiga böcker och samarbete med hemmen. Fokus ligger då på att med hjälp av modersmålet stärka andraspråksutvecklingen (svenskan). 

Vi tror oss komma gå in i ett arbete med att bli en Äventyrsförskola med hjälp av Kulimulienmaterial - detta kommer också kräva en hel del utvecklingstid för att anpassas efter just Knappens förutsättningar. Språkutveckling kommer att vara en stor del av det arbetet.

Vilka intressen finns i barngruppen? (Det känns märkligt att detta lyfts som en egen rubruk - barnens intressen är en del av nuläget.)

Den grupp som blir kvar på avdelningen har haft mycket spridda intressen under föregående läsår. Den grupp som tillkommer Knappen efter sommaren har vi ingen djupare insyn i. En kartläggning på barns intressen kommer att göras under början av höstterminen och den kommer vägas in i kommande utvecklingsarbete.

 

Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska utveckla sina erfarenheter/förmågor i: 

  • Kommunikation på breda fronter
  • Konfliktlösningskommunikation
  • Utökat ordförråd, framför allt hos de barn som har mycket begränsat svenskt ordförråd.
  • En vilja att delta i kommunikativa sammanhang.

 

Hur gör vi?

Hur kopplar vi aktiviteterna till vår vision och de prioriterade målområdena? 

Kulimulien skall ha egna forskningsreferenser.

Bornholm HAR egna forskningsreferenser.

Språkstärkande via stöd av modersmålet ... vi har läst forskning om detta men referensen behöver hittas.

Kompisböcker och annan litteraturläsning som hjälper barnen utveckla sitt språk .... referens?

Vilka verktyg/metoder ska vi använda?

ICDP fungerar som ett riktningsmärke för personalens norm- och värdegrundsarbete. Norm- och värdegrundsarbete är av stor vikt för språkutveckling, precis som språkutveckling är av stor vikt för norm- och värdegrundsarbete.

TAKK är ett material som används som stöd i social kommunikation (bas för sociala aktiviteter) - se exempelvis Skolverket (P03WCPLAR125329 (skolverket.se)).

Bildstöd är ett annat material som kan underlätta språk.

Kompisböckerna kan fungera som ett språkstärkande material, speciellt om vi använder oss av dialogisk läsning. 

Böcker med samma saga på svenska och på modersmål.

Hur ska vi organisera oss?

Knappen kan med största sannolikhet fortgå med redan existerande personal- och aktivitetsschema. Det är Knappens erfarenhet att de gett goda möjligheter till kvalitativ verksamhet.

Aktiviteter: 

  • Kompisböckerna skall användas under höstterminens, framför allt i början. Anpassa efter barnens intresse, rörande när det trappas av. Dialogisk läsning och uppföljande aktiviteter. 
  • När intresset för kompisböckerna börjar falna, byt mot andra kompisfrämjande böcker. Dialogisk läsning och uppföljande aktiviteter. 
  • Bildstöd - hur använda på ett mer kvalitativt sätt? Pedagogerna undersöker.
  • TAKK - hur koppla det tydligare till den litteratur som läses?
  • Undersöka hur vi kan underlätta för barnen att leka med de sagor som vi berättar om.

Arbetslaget skriver veckoreflektioner kopplade till lärloggarna utifrån hur aktiviteterna har gått. Länk till reflektionsfrågor finns i snabblisten. 

Arbetslaget skriver månadsreflektioner kopplade till planeringen utfifrån mål och planerade aktiviteter, vilket resultat ser vi. Länk till reflektionsfrågor finns i snabblisten.  

Arbetslaget skriver analys i november och april. Länk till analysfrågor finns i snabblisten.