👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bofinkens Planeringsmall Normer och värden Knappen 2022-2023

Skapad 2022-06-13 14:48 i Bofinken Arboga
Förskola
Prioriterat mål från rektorer: Förskolan ska stärka barnens sociala förmåga. Alla barn ska ges möjlighet att känna tillhörighet i en grupp - socialt, pedagogiskt och fysiskt. Målkriterium: Verksamheten skall arbeta med litteratur som socialt stärkande stöd.

Innehåll

Var är vi? Hej Lena

Vilka utvecklingsområden visar förra årets kvalitetsrapport? (Jag har bytt plats och lagt denna rubrik överst, då det är något som skrivs före sommaren - nuläget skall beskriva läget efter sommarledigheten. Känns också bättre att visa på vad vi redan valt att fokusera på, då det förklarar vad vi väljer att lyfta fram i ett Nuläge.)

Föregående kvalitetsrapport angav att Knappen arbetat med Kompisböcker som en del av det socialt stärkande arbetet. Det framgick att vårterminen utvecklade behov av ett mer materiellt varierande socialt stärkande arbete. Delvis på grund av barnens intressen. Delvis på grund av begränsningar i tid att förbereda aktiviteter.

Knappen rekommenderade att Sörgården gjorde en ny kartläggning för att se om det fanns andra områden som var av högre kvalitet att utveckla, då Knappen ansåg sig ha ett bra utarbetat arbete kring socialt stärkande. Knappen angav en önskan om att arbeta mer med modersmålslitteratur som språkstärkande verktyg.

Rektorers granskning angav att ett vidare fokus på socialt stärkande arbete behövs, generellt över alla förskolor i staden. Sörgården tog då gemensamt beslut om att arbeta efter Målkriteriet: Verksamheten skall arbeta med litteratur som socialt stärkande stöd.

Beskriv nuläget. (Nuläget kan bli gigantiskt. Vi begränsar oss till det redan utsatta målet.)

Knappens personal har erfarenhet av att arbeta med socialt stärkande aktiviteter med litteratur, exempelvis kompisböcker. Det är vår erfarenhet att kompisböckerna fungerar som ett bra stöd under en första period efter mottagande av nya barn i en barngrupp. Än mer om det är en större mängd barn som tillkommer.

Knappens personal har erfarenheten att vårterminerna gynnas av ett bredare perspektiv på socialt stärkande aktiviteter. Det är därför bra att vi inte begränsar oss till Kompisböckerna utan åtminstone öppnar upp till olika sorters litteratur.

Knappens personal har erfarenhet av att om barn har en gemensam referensram att utgå från, så underlättar det barnens lekar. Innehåll och form får då en gemensam referensram att byggas från, vilket även kan styrkas av exempelvis forskning av Britt Tellgren (Förskolan som mötesplats, 2004). Vidare erfarenhet som Knappen har, och som också stärks av Tellgren, är att barn både lägger ned mycket tid på att skapa, upprätthålla och underhålla sociala sfärer samt att det går åt mycket av barnens energi till detta. Det är naturligt att barn hamnar i konflikter med varandra när de sociala sfärerna utmanas och energiåtgången påfrestas. Det är dock i mötet med konfliktande intressen som mest lärande kan ske - förutsatt att rätt stöd ges.

Vilka intressen finns i barngruppen? (Det känns märkligt att detta lyfts som en egen rubrik - barnens intressen är en del av nuläget.)

Knappens barngrupp har föregående år haft mycket varierande intressen. Under vårterminen 2022 var dock Sommarskuggan något som många intresserade sig av. Barngruppen har också gjort stora ändringar i konstellationer, då många barn bytt avdelningar.

Höstens intressekartläggning kommer därför redovisas under "hur blev det".

 

Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska utveckla sina erfarenheter/förmågor i: 

  • Gemensamma, förankrade, konfliktlösningsstrategier
  • Gemensamma referensramar som underlättar för barnen att upprätta, upprätthålla och förändra sociala sfärer.
  • Personal skall fortsätta utarbeta en gemensam syn på vilka referensramar vi skall främja. 

 

Hur gör vi?

Hur kopplar vi aktiviteterna till vår vision och de prioriterade målområdena? 

Detta tycker vi blir förklarat i texten ovan och under.

Vilka verktyg/metoder ska vi använda?

ICDP fungerar som ett riktningsmärke för personalens norm- och värdegrundsarbete.

TAKK är ett material som används som stöd i social kommunikation (bas för sociala aktiviteter) - se exempelvis Skolverket (P03WCPLAR125329 (skolverket.se)).

Bildstöd är ett annat material som kan underlätta språk och därmed sociala relationer.

Kompisböckerna kan fungera som en introduktion till gemensamma sociala förhållningssätt.

Kompletterande litteratur bör lyfta värdet av människors olikheter, likväl som likheter - då det underlättar för barn att socialisera med gemensamma referensramar eller en förståelse för varandras referensramar. 

Hur ska vi organisera oss?

Knappen kan med största sannolikhet fortgå med redan existerande personal- och aktivitetsschema. Det är Knappens erfarenhet att de gett goda möjligheter till kvalitativ verksamhet.

Aktiviteter: 

  • Utveckla och utvidga barnens bibliotek. Köpa in böcker som vi upplever har stort pedagogiskt värde samt förbereda exempelvis TAKK-material till dessa samt förankra på vilket sätt just de böckerna genererar socialt stöd.
  • Fortsätta läsa Bornholmsodellens böcker ofta - men utveckla hur dessa används för att utveckla barnens gemensamma referensramar och på så sätt underlätta gemensamma lekar. 

Arbetslaget skriver veckoreflektioner kopplade till lärloggarna utifrån hur aktiviteterna har gått. Länk till reflektionsfrågor finns i snabblisten. 

Arbetslaget skriver månadsreflektioner kopplade till planeringen utfifrån mål och planerade aktiviteter, vilket resultat ser vi. Länk till reflektionsfrågor finns i snabblisten.  

Arbetslaget skriver analys i november och april. Länk till analysfrågor finns i snabblisten.