👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Funções de linguagem / Språkfunktioner

Skapad 2022-06-13 16:09 i Modersmålsenhet BOU Alingsås
Mall för modersmålsundervisning
Grundskola 1 – 9 Modersmål
Funções de linguagem - suas características e finalidades. Språkfunktioner - deras egenskaper och syften.

Innehåll

Syfte och mål 

Vad är målet med detta arbetsområdet?

- Förstå språkfunktionerna, deras syften och egenskaper. Talarens position och lyssnarens reaktion stör ofta kommunikationsplanen. För att tydliggöra intentionerna med tal och skrift kommer vi att studera språkets sex funktioner, omsorgen om att förmedla ett budskap och användningen av sammanhang.

 

Undervisning 

Hur kommer vi arbeta?

- Bildspel om ämnet

- Förstå och använda olika språks symboliska system som medel för kognitiv organisation av verkligheten genom den utsedda konstitutionen, uttrycket, kommunikationen och informationen;

- Att analysera de dominerande språkfunktionerna i texterna i specifika samtalssituationer;

- Interagera och uttrycka idéer och åsikter muntligt och skriftligt för att förbättra kommunikationsförmågan

 

 

Bedömning 

Vad ska bedömas?

– Jag kommer att bedöma förståelsen av ämnet genom grammatisk uppgiften om ämnet.

 

Objetivo 

Qual é o objetivo desta área de trabalho?

- Compreender as funções de linguagem, suas finalidades e características. A posição de quem fala e a reação de quem ouve, muitas vezes interfere no plano de comunicação. Para deixar claro as intenções de fala e escrita vamos estudar as seis funções da linguagem, os cuidados de transmitir uma mensagem e o uso do contexto.

 

Ensino

Como vamos trabalhar?

- Apresentação de slides sobre o tema.

- Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação;

- Analisar as funções da linguagem predominantes nos textos em situações específicas de interlocução;

- Interagir expressando ideias e opiniões de forma oral e escrita para aprimorar a capacidade comunicativa

 

Avaliação

O que deve ser avaliado?

- Vou avaliar a compreensão do tema através de atividade gramatical sobre o tema.

 

Mer information om ämnet, klicka här. / Mais informações sobre o tema, clique aqui. 

file:///media/fuse/drivefs-7980391dda00a030767f71c4118279fe/root/modersmal/Plano%20de%20aula/Fun%C3%A7%C3%B5es%20de%20linguagem.pdf

 

file:///media/fuse/drivefs-7980391dda00a030767f71c4118279fe/root/modersmal/Plano%20de%20aula/Gram%C3%A1tica%20-%20Fun%C3%A7%C3%B5es%20da%20linguagem%20-%20Google%20Dokument.pdf

 

 

Grupo 1:

file:///media/fuse/drivefs-7980391dda00a030767f71c4118279fe/root/modersmal/alunos%202_4anos/Portugues_2022%20(1%20semestre)/03_05/POEMA%20GP%201%20-%20Google%20Dokument.pdf

 

file:///media/fuse/drivefs-7980391dda00a030767f71c4118279fe/root/modersmal/alunos%202_4anos/Portugues_2022%20(1%20semestre)/03_05/POEMA%20GP%201%20-%20CASA%20-%20Google%20Dokument.pdf

 

 

Grupos 2 e 3:

file:///media/fuse/drivefs-7980391dda00a030767f71c4118279fe/root/modersmal/alunos%206_9anos/Portugues_2022%20(1%20semestre)/Grupo%202/03_05/Atividade%20de%20fun%C3%A7%C3%B5es%20de%20linguagem%20grupo%202%20-%20Google%20Dokument.pdf

 

file:///media/fuse/drivefs-7980391dda00a030767f71c4118279fe/root/modersmal/alunos%206_9anos/Portugues_2022%20(1%20semestre)/Grupo%203/03_05/Atividade%20de%20funcoes%20de%20linguagem%20grupo3%20-%20Google%20Dokument.pdf

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
  Ml  E 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
  Ml  E 6
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med relativt gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier.
  Ml  C 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra utvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
  Ml  C 6
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier.
  Ml  A 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra välutvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
  Ml  A 6
 • Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Ml  E 9
 • Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Ml  C 9
 • Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Ml  A 9