👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mälarhöjden/Västertorp *avdelning* Inskolningsperiod ht 22

Skapad 2022-06-13 17:26 i Testförskola Mälarhöjdens resultatenhet Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Syfte: Att skapa trygga grupper, där barnen har en möjlighet att vara sitt bästa jag tillsammans med andra barn och pedagoger

Innehåll

Inskolningsperiod aug-sep (ca 4-6 veckor, längre om det behövs)

Syfte: Att skapa trygga grupper, där barnen har en möjlighet att vara sitt bästa jag tillsammans med andra barn och pedagoger

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

(LpFö2018 s13)

MÅL

Mål med inskolningsperioden

 • Alla barn i gruppen ska veta vilket material som finns på avdelningen och hur materialet används
 • Alla barn i gruppen ska känna sig trygga i avdelningens miljö och hur den är uppbyggd (även utemiljö)
 • Alla barn ska veta vad barn och pedagoger heter
 • Alla barn på avdelningen skall veta hur umgänget fungerar i en grupp där alla deltar utifrån samma premisser (turtagning, ”sätta stopp” och ”göra förlåt”)
 • Alla barn i gruppen ska veta hur avdelningens rutiner ser ut

 

VAD: (Innehåll)

Besvarar frågan om:

Vad – vilka aktiviteter ska vi fokusera på under grundverksamheten för att nå våra mål? Vad ska undervisningen innehålla? Ställ er frågan: Vad behövs för att..?

 • Innehåll i verksamheten, vad ska vi erbjuda för material/aktiviteter till en början?
 • Förutsättningar för att kunna ”Påbörja – genomföra och avsluta” – vad innebär det? För barnen? För pedagog?
 • Miljö och material? Med hjälp av vilka aktiviteter introducerar vi nytt material?
 • Hur ska vi arbeta så att alla barn kan uppleva vår verksamhet som trygg, rolig och lärorik? Vilka aktiviteter ska vi använda oss av?
 • Vad förväntar vi oss av barnet/gruppen? Vad är rimligt?
 • Vad kan vi göra för att skapa bra förutsättningar för ett gott samarbete med vårdnadshavarna? Vilka aktiviteter?

 

HUR? (Metod; hur arbetar vi för att nå våra mål?)

Besvarar frågan om:

Hur – Hur organiserar vi den planerade och den spontana undervisningen för att nå våra mål? Ställ er frågan: Hur gör vi för att…?

 • Implementering av förskolans umgänge, hur gör vi praktiskt? Vilka specifika aktiviteter/metoder använder vi oss av?
 • Implementering av rutiner, hur gör vi praktiskt? Vilka specifika aktiviteter/metoder använder vi oss av?
 • Implementering av miljö och material, hur gör vi praktiskt? Vilka specifika aktiviteter/metoder använder vi oss av?
 • Vilka gruppstärkande aktiviteter ska vi planera in i verksamheten?

 

VEM?

Besvarar frågan om:

Vem – Vilka är det som ska delta? (skriv inga namn men beskriv till exempel när ni planerar att arbeta i liten grupp, helgrupp, halvgrupp med olika aktiviteter/rutiner) Vilken pedagog som gör vad? Hur möjliggör vi alla barns delaktighet?

För att alla rutiner och aktiviteter ska ske så smidigt som möjligt under inskolningsperioden är det viktigt att ha bestämt vilken pedagog som gör vad när. Gör ett schema för vem som gör vad under veckan.
Se "petschema - exempel" som hjälp, alternativt superstruktur

NÄR?

Besvarar frågan om:

När 
- arbetar vi med gruppstärkande lekar?
- arbetar vi med förskolans umgänge?
- arbetar vi med förskolans rutiner?
- arbetar vi med förskolans lärmiljöer?

DOKUMENTATION
För att underlätta dokumentationen och reflektionen, samt för att lättare se gruppens och enskilda barns lärandeprocesser, är det bra att bestämma redan innan vad och hur ni behöver dokumentera.

 • Vilka situationer behöver vi dokumentera för att se hur/om vi är på väg mot våra mål? För gruppen? För enskilt barn?
 • Hur ska vi dokumentera (anteckningar, observationsprotokoll, flödesscheman, foto, film, ljud)?

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppföljning, reflektion och analys:
Använd dessa frågor på era avdelningsreflektioner, alternativt på egen reflektionstid.

Arbetslagets reflektionsfrågor

 • Hur gick det? Varför – pedagogernas, aktivitetens och miljöns roll?
 • Hur skapade vi förutsättningar för barnens utforskande och lärande?
 • Hur skapades delaktighet för alla barn?
 • Vad intresserade barnen?
 • Hände något oväntat som vi kan ta med oss framåt?
 • Hur hanterade vi barnens frågor och kommentarer?
 • Hur utmanar vi barnen vidare?

Arbetslagets analysfrågor

 • Hur har projektet/aktiviteten bidragit till barnens förändrade kunnande?
 • Vilka lärprocesser kan vi se?
 • Vad behöver vi utveckla – Pedagoger, miljö, aktivitet?
 • På vilket sätt var barnen delaktiga?
 • Hur går vi vidare för att utveckla arbetet mot målen?

 

Arbetslagets frågor inför utvärdering av Inskolningsperiod

 • Är alla barn introducerade i avdelningens lek- och lärandemiljö? Om inte, vad är anledningen? Hur behöver vi arbeta vidare?
 • Är alla barn introducerade i avdelningens umgängesformer? Om inte, vad är anledningen? Hur behöver vi arbeta vidare?
 • Är alla barn introducerade i avdelningens rutiner? Om inte, vad är anledningen? Hur behöver vi arbeta vidare?
 • Hur svarar våra mål och vår verksamhet mot läroplanens mål och riktlinjer?