👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NY Språk och kommunikation

Skapad 2022-06-14 08:47 i Förskolan Hasselvägen Falun
Språk och kommunikation
Förskola
Vi ska främja och stimulera barnens muntliga- och skriftliga språkutveckling och språkliga medvetenhet.

Innehåll

Planering Stjärnan

 

Syfte

Varför ska vi jobba med det här?

Barnen visar intresse för bokstäver, att skriva sina namn och att skriva av ord. De visar även intresse för rim och andra ordlekar, sagor, språkstimulerade filmer och program.

Vi ska främja och stimulera barnens muntliga- och skriftliga språkutveckling och språkmedvetenhet. Vi ska fånga upp barnens intressen och behov inom området och främja språkutvecklingen och medvetenheten om språket genom olika aktiviteter och medel. 

Vi vill att barnen ska utveckla:

- det svenska språket, men även sitt modersmål.

- utökat ordförråd och begreppsbildning.

- förståelse för språkets uppbyggnad.

Metod

-Hur ska vi göra för att nå prioriterade Lpfö mål?

*Vi ser UR- program som t.ex "Bokstavshissen", med olika avsnitt som handlar om olika bokstäver, sammansatta ord, rimord, etc. och andra program via projektorn, t.ex. "Läs med- sagor".

*Högläsning av böcker

*Flanosagor och sagolådor med olika innehåll och material.

*Olika språkutvecklande innehåll på samlingarna.

*Vi gör barnen uppmärksamma på språkets olika delar vid både planerade och mer spontana och vardagliga situationer t.ex. vid måltider, för att bredda deras språkmedvetenhet. (Vad är en mening, räknar ord i meningar, diskuterar ords betydelse var för sig och som sammansatta etc.)

*Vi ska jobba med material som vi fått av logoped samt material ur språklådan.

*Använda boken "Före Bornholmsmodellen" och dess språksamlingar.

*Jobba i appen "tripp, trapp, träd".

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18