👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nova Juni SKA-MALL Tunnlandsgården

Skapad 2022-06-20 08:26 i Tunnlandsgårdens förskola Borås Förskola
Förskola
Vårt systematiska kvalitetsarbete på Tunnlandsgårdens förskola

Innehåll

 

Kartläggning och grovplanering av undervisningen

(Sker terminsvis i januari och september)

 

Var befinner sig barnen i sin lärprocess just nu? Vår bedömning utifrån observationer, samtal med barnen, verksamhetsplanens prioriterande område, förväntade effekter och läroplanen.

 

 

Reflektion och analys

 

– Mål ur verksamhetsplanen:

– Förväntade effekter som vi vill uppnå under läsåret:

Systematiskt kvalitetsarbete:

Utveckla pedagogisk dokumentation för barnens delaktighet och inflytande.

  

Digitalisering:

Pedagogerna utvecklar kompetens kring olika digitala verktyg

Olika digitala verktyg finns för att användas i undervisningen

Barnen ges inflytande i att använda digitala verktyg  

-      

-          Systematiskt kvalitetsarbete:

       Barnen filmar, fotar, spelar in ljud utifrån ett bestämt prioriterat mål.

       Barnen är delaktiga i urvalet av dokumentation och berättar med egna ord kring upplevelsen av tillfället.

       Pedagoger och barn publicerar dokumentation på Borås Stads digitala lärplattform.

       Pedagogerna utgår från pedagogisk dokumentation när undervisningen planeras. barnens delaktighet följs i SKA mallen samt synliggörs i lärmiljön.

 

       Digitalisering:

       Pedagogerna väljer ändamålsenliga digitala verktyg som bidrar till barns lärande utifrån prioriterade mål.

       Digitala verktyg används för att skapa kreativa lärmiljöer.

        Pedagoger följer i SKA barnens användning av digitala verktyg i sitt lärande.

       Pedagoger erbjuder alla vårdnadshavare att följa det egna barnets utveckling samt få information om den pågående undervisningen i Borås Stads digitala lärplattform.

      

 

 

 

 

 

 

 

1.   

 

Veckoreflektion v.

 

Vad vill vi att barnen ska lära sig under veckan utifrån mål och förväntade effekter? Vilken förväntad effekt kommer ni att fokusera på under veckan/månaden? Aktiviteter, styrda och icke styrda och lärande miljöer (ev. vem ansvarar för vilken grupp?)

Hur tänker vi introducera och tydliggöra det ni vill att barnen ska lära sig för barnen?

Hur gick veckans undervisning kring det ni ville att barnen ska lära sig? Hur gick det med barnens lärande? Vad tar vi med oss till nästa planering?

 

     

 

Veckoreflektion v. 

 

–  Vad vill vi att barnen ska lära sig under veckan utifrån mål och förväntade effekter? Vilken förväntad effekt kommer ni att fokusera på under veckan/månaden? Aktiviteter, styrda och icke styrda och lärande miljöer (ev. vem ansvarar för vilken grupp?)

– Hur tänker vi introducera och tydliggöra det ni vill att barnen ska lära sig för barnen?

Hur gick veckans undervisning kring det ni ville att barnen ska lära sig? Hur gick det med barnens lärande? Vad tar vi med oss till nästa planering?

     

 

Veckoreflektion v. 

 

–  Vad vill vi att barnen ska lära sig under veckan utifrån mål och förväntade effekter? Vilken förväntad effekt kommer ni att fokusera på under veckan/månaden? Aktiviteter, styrda och icke styrda och lärande miljöer (ev. vem ansvarar för vilken grupp?)

– Hur tänker vi introducera och tydliggöra det ni vill att barnen ska lära sig för barnen?

– Hur gick veckans undervisning kring det ni ville att barnen ska lära sig? Hur gick det med barnens lärande? Vad tar vi med oss till nästa planering?

 

     

 

Veckoreflektion v. 

 

–  Vad vill vi att barnen ska lära sig under veckan utifrån mål och förväntade effekter? Vilken förväntad effekt kommer ni att fokusera på under veckan/månaden? Aktiviteter, styrda och icke styrda och lärande miljöer (ev. vem ansvarar för vilken grupp?)

– Hur tänker vi introducera och tydliggöra det ni vill att barnen ska lära sig för barnen?

Hur gick veckans undervisning kring det ni ville att barnen ska lära sig? Hur gick det med barnens lärande? Vad tar vi med oss till nästa planering?

     

 

Aktiva åtgärder

Månadsvis

Aktuell diskrimineringsgrund

September - kön

Oktober - ålder

November - etnicitet

Februari - religion

Mars - funktionsvariation

April - sexuell läggning

Maj - könsöverskridande identitet

 

Har vi stött på att något barn eller vuxen blivit kränkt på grund av de sju diskrimineringsgrunderna?

Om ja, beskriv fallet och vilka åtgärder vidtogs för att det inte händer igen.

Vilken diskrimineringsgrund arbetar vi med under den aktuella månaden?

Hur arbetar ni förebyggande i vardagen?

 

     

 Terminsanalys

sker terminsvis (juni och december)

Hur långt har vi kommit i arbetet med det valda målet och de förväntade effekterna?

Vad fungerade bra?

Vad kan utvecklas

Vi har jobbat med 5 böcker ur kompisböckererna.Samarbeta, dela med sig, vänta på din tur,  säg stopp och sina känslor. Barnen har lärt sig att samarbeta med sina kompisar och även med oss vuxna, har blivit snällare mot varandra och här hört sig att hantera konflikterna på egna hand och genom att vända sig till en vuxen instället än att slås eller bråka med varandra.  Barnen har även lärt sig att dela med sig och turas om samt att säga stopp när något inte kändes okej. Barnen gavs även möjligheten att uttrycka samt visa sina känslor. När det gäller de förväntade  effekterna så har  vi fått nya iPads och börjat få in det digitala verktygen  genom  att projektera   i kuben som vi har haft inne i avdelningen, barnen får alltid välja bilder själva när det ska dokumenteras , vi har även börjat dokumentera på unikum. Vi har använt oss av Polyglutt där får barnen lyssna och titta på böcker på olika språk. Barnen har visat stort intresse  för tema kompisar. Vi har fått nya IPads vilket underlättade för oss att jobba med de digitala verktygen. Vi har även påbörjat med unikum.  Det som behöver utvecklas är att anpassa undervisningen till de yngsta. 

 

På vilket sätt har barnen varit delaktiga i planering, genomförande och dokumentation?