👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering skogsKnopp 21/22

Skapad 2022-06-20 10:27 i I Ur och Skur Myllran Fristående förskolor
Förskola
Myllrans 2-3 åringar går på Knoppe en dag i veckan. Vi är ute 1-2 timmar. Barnen får efter egen förmåga träna motoriken och stärka musklerna i den mest fantastiska platsen för barns utveckling: naturen. Naturen stimulerar alla sinnen och väcker barns naturliga nyfikenhet! 

Innehåll

Mål

 • Barnen ska få en positiv utevistelse.
 • Barnen ska få känna upptäckarglädje genom lek
 • Barnen ska få känna samhörighet och gemenskap i gruppen
 • Barnen ska få bli vän med naturen, ta hänsyn till allt levande
 • Barnen ska få utforska naturen efter egen förmåga
 • Barnen ska få träna fin- och grovmotoriken
 • Barnen ska få samla, sortera, jämföra med hjälp av sina sinnen

Målet ska vara uppfyllt i juni 2022

 

Vi anser att målet är uppfyllt när:

 • Barnen längtar efter att få gå på Knoppe
 • Barnen känner sig trygga och vågar utforska och prova det okända
 • Barnen utvecklat samhörighet och  gemenskap i gruppen
 • Barnen vet vad man får och inte får göra i naturen - på sin nivå

 

Varför ska vi jobba mot dessa mål?

 Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-metodik  i förskolan strävar efter att varje barn får utvecklas genom friluftsliv, lek, rörelse, spänning och upplevelser med alla sinnen. Barn som får möjlighet att komma ut i naturen lär sig handla efter allemansrätten och värna om miljön.

Hur gör vi?

En dag i veckan går vi iväg till närliggande område, vi går inte så långt utan målet är att barnen ska bli trygga med omgivningen så att de vill upptäcka och uppleva saker på vägen. Alla barn har ryggsäck på sig med frukt i och vi tar med dricka. Efter en stund samlas vi och sätter oss i en ring, där sjunger vi vår knoppe sång och spelar på våra pinnar. Det är barnens upptäckande som styr vad vi pratar om och tittar på under vår knoppe utflykt. Ibland kommer vår kompis musen pip och hälsar på, han har ofta lite frågor till barnen och tips på roliga lekar.

 

Hur vet vi att målen är uppfyllda? 

 • Vi dokumenterar varje tillfälle med hjälp av foton, texter och material.
 • Dokumentationen publiceras på Unikum i blogg och lärloggar.
 • Vi sätter upp bilder på väggen och lägger material i vårt akvarium, så att det finns tillgänglig och väl synligt för barnen. Vi fångar upp barnens reflektioner kring det som sätts upp.
 • I personalgruppen reflekterar vi kring barnens upplevelser och gör en analys för att veta hur vi ska gå vidare.

 

 Hur gick det? Har målen uppfyllts?

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18