👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering projekt - dramalek och skapa i färg

Skapad 2022-06-22 09:45 i Hemgårdens förskola Skellefteå FSK/GR
Förskola
Vi fortsätter höstens projekt av dramalek, nu främst för de yngre barnen. I små grupper kommer de att möta enkla dramatiserade sagor för att sedan utforska sagornas innehåll vidare med lekens hjälp. Parallellt startar vi projektet ”skapa i färg” för de äldre barnen. Där vill vi utmana barnen att utforska nya målningstekniker och samtidigt stanna kvar vid samma målning vid flera tillfällen för att fördjupa sin upplevelse. I båda projekten vill vi väcka barnens nyfikenhet för varandra och utmana dem att våga prova nytt.

Innehåll

 

 Innehåll

Planering av projekt – två spår: Dramalek & Skapa i färg

 

Var är vi?

 

Under hösten har vi samarbetat med dramapedagog Anna från Kulturskolan. Barnen har visat stort intresse och vi ser att de utmanats och utvecklats mot vårt syfte och mål. Genom detta är vi inspirerade att fortsätta utforska dramalek med de yngre barnen. Samtidigt inleder vi skapande i färg för de äldre barnen, där vi fortsätter att utmana dem mot samma syfte och mål, men nu med skapandet som verktyg.

 

Vart ska vi?

 

Syfte: Vi vill ge barnen möjlighet att bli sitt bästa jag. Att de i projektet får möta utmaningar som stimulerar känslan av tillit till sin egen förmåga och ger barnen möjlighet att växa i sin känsla av att vara kompetenta. Att de får utmanas och växa i sin självständighet.

Mål: se mål från Lpfö-18 nedan.

 

Hur gör vi?

 

I båda spåren delar vi barnen i mindre grupper för att utmana dem att lära känna nya kompisar och för att barnen ska känna ett lugn för att lättare hitta fokus i aktiviteten. Det medför också att vi pedagoger har god möjlighet att se varje barn.

 

I båda projektspåren dokumenterar vi det som händer, barnens tankar och upplevelser i förhållande till projektets syfte och mål. Vi dokumenterar genom att fota, filma och anteckna i BookCreator.

 

 

·       Dramalek för de yngre barnen – Två/tre barn tillsammans/tillfälle. Barnen får möta enkla, dramatiserade sagor för att sedan fördjupa och utforska sagornas innehåll vidare med lekens hjälp, på olika sätt.

 

Barnen får mötas i tvålek där vi övar på turtagning och samspel gentemot varandra. Vi återkommer till samma lek flera gånger för att barnen ska känna igen och befästa. 

 

Pedagogen är tydlig med vad som förväntas av barnen genom att använda stödtecken, ögonkontakt och kroppsspråk. Pedagogen anpassar sitt språk och sätter ord på situationen.

 

 

·       "Skapa i färg" för de äldre barnen (de yngre barnen kommer ev in senare)  

 

Förhållningssätt i projektet: ge ordentligt med tid och skapa lugn för att underlätta för barnen att hitta koncentration och fokus i aktiviteten. Uppmuntra barnen att lyssna på, hjälpa och visa varandra. Vi stannar kvar vid samma målning vid flera tillfällen för att fördjupa upplevelsen.

 

Hur vi introducerar projektet: 

·       Vad är en konstnär? Hur gör en konstnär när den börjar måla en tavla? 

·       Vi ska börja med bakgrund. Vad är en bakgrund? Titta och reflektera kring olika bakgrunder, se bok, tavla, kort, PIXABAY på Ipad.

·       Material, vad behöver vi? I denna utmaning får barnen välja ur ett givet material (de får inte välja helt fritt)   

 

Vi återkommer till målningen flera gånger och för varje tillfälle gör vi tillägg genom olika tekniker; svampar, rullsvampar, fjärilspenslar… måla med valfri mängd vatten, måla med lite vatten… dra ut färgen, dutta ut färgen, skapa mönster i målningen.

Tillslut har det blivit dags att skapa huvudmotivet, det som syns i förgrunden. Barnen väljer en bild av ett djur som är avklippt på hälften… ”konstigt!”. De limmar fast och skapar fortsättningen av djuret, helt fritt efter sin egen fantasi genom att rita med svart tuschpenna. 

Varje barn berättar om sitt konstverk utifrån olika reflekterande frågor som t ex:

 • Kan du berätta hur du gjorde ditt konstverk?
 • Vad var det som gjorde att du valde ditt djur?
 • Vad är du nöjd med?
 • Var det något som var svårt?... 
 • Berätta mera... Hur tänkte du då?... Vad hände sedan?

Vi avslutar projektet med samling där barnen visar och berättar om sina konstverk för varandra. Vi tränar på att lyssna på och se varandra och ställa nyfikenhetsfrågor till det berättande barnet om dess konstverk och skapandeprocessen.

 

Hur blev det?

 

I projektet har gruppernas sammansättning varierat och barnen varit tillsammans i åldersblandade grupper. Genom detta har vi sett att barnen inspirerats av varandra på många sätt; i kommunikation, i skapandeprocess, lek och relationer o s v. Denna effekt har vi observerat dels under projekttiden, men även under resten av dagen på förskolan.

 

 

Vi upplever att de yngre har vuxit i känslan av att kunna skapa och dramatisera på "samma" sätt som äldre barn och de äldre barnen har vuxit av att vara förebild och att visa hänsyn mot de yngre. 

 

 

Vi ser att barnens intresse för varandra har ökat. Samspelet barn emellan har utvecklats. Lek i andra, nya konstellationer har ökat. 

Vi tror att arbetet i dessa åldersblandade, ej statiska grupper, har bidragit till att utveckla barnens flexibilitet, "nu ska jag samarbeta med hen"..., vi ser att de vågar och vill samarbeta med andra. Vi ser att barnens vilja och förmåga att visa hänsyn och hjälpa varandra ökat. 

Barnen har fått upp ögonen för andra som de inte visat intresse för förut. Barnen dras nu mot att vara i grupp och pratar och ser varandra. De tar fler egna initiativ att ta kontakt/bjuda in/leka med någon ny. 

 

Har genom att delta i åldersblandade/ej statiska grupper fått erfara att det kan vara spännande och roligt att våga möta nya kompisar. 

Nya kompisar kan ge nya lekar som ger nya erfarenheter... Utveckling och växande i det. 

 

Pedagogerna har strävat efter att ge barnen upplevelsen av att man inte behöver styras av kompisar, utan att man har ett val att istället lyssna till sina egna tankar och känslor om vad jag vill? Genom att ställa frågor som  " vad vill du?", "hur känns det?"…  riktar vi barnets uppmärksamhet tillbaka mot sig själv och sina egna tankar och känslor i syfte att de ska bli medvetna om vad de själva känner. Vi ser att barnen har utvecklat en förmåga att följa sin nyfikenhet istället för att vara kompisstyrd. 

 

  

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18