👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2022-07-05 10:40 i Förskolan Barnens hus Falun
Förskola
Maria Montessori använde sig av termen 'matematiska sinnet', det hänvisar till de unika drivkrafterna som finns i det mänskliga sinnet så som ordning, exakthet, utforskning och orientering. Människan har också unika förmågor att föreställa sig, skapa och tänka abstrakt. Maria skapade de matematiska materialen för att slå samman de naturliga förmågorna barnens matematiska sinne, alla barn ska ha möjlighet att finna glädje i matematik! Genom att introducera det tidigt möjliggör vi barnets positiva möte med nummer. Matematik är något vi använder konstant i varje dag livet och det är en viktig del av barnets utveckling och utforskning, att ge h*n en stark grund och förståelse av matematik erbjuder vi ''the key to the universe and to reach the fully potential.'' - Maria Montessori To educate the human potential.

Innehåll

Matematik i de olika områdena i miljön

Praktiska livet
Här utvecklas barnets koncentration, koordination och självständighet. 
Barnet är introducerat till olika matematiska koncept så som logisk ordning, struktur, mätning och uppskattning. 

Sensoriska
Det sensoriska området är en förberedelse till matematik som erbjuds genom materialiserade abstraktioner. Abstraktion är avgörande i matematik eftersom de är det mest naturliga sättet att räkna på, barnet är också introducerat till decimal systemet eftersom de flesta materialen är gjort av 10 stycken. (tillexempel rosa tornet 10 stycken kuber i olika storlek.) 
Barnen kan också utveckla förmågor genom att använda de sensoriska materialen så som isolering av svårigheter, kvantiteter, diskriminering, olikheter och likheter. 

Språket 
Språket är minst lika viktigt grundarbete för matematik eftersom där finns en bestämd order och ett system, en karaktäristisk egenskap som oftast ses i matematiska ekvationer. 
Strukturerna i grammatiken ger ett bra verktyg för att förstå mönster i matematik, alla dessa kännetecken hjälper barnen att förbereda sitt matematiska sinne undermedvetet och det ger en bra möjlighet till att utveckla sin intelligens. 


Matematiska området
Grupp 1 : Nummer 1-9 och 0. 
I denna grupp är aktiviteter presenterade till barn som är runt 4-4.5 år, nu börjar barnen förstå meningen med att räkna. Barnen blir först introducerade till koncept om kvantitet genom räknestängerna (1-10) och efter är det symboler med sandpapper siffror. Sen kombinerar man räknestavar med kort och det hjälper barnet relatera symbolen med kvantitet.
Spollådan (här presenteras nummer noll i konkret form.) och efter kommer siffror och marker (här presenteras även udda och jämna tal). 
Och vetskapen om detta fastställs genom vår minneslek (där barnet får ett kort med en siffra mellan 0-10 och ska hämta t.ex så många pennor som står på kortet.) 

Grupp 2 : Decimal systemet. 
Decimal systemet är ett nummersystem där de grundläggande enheterna ökar med 10. 
Guldpärlorna tillsammans med nummer kort tillåter barnet att förstå konceptet av 1, 10, 100, och 1000, övningarna är presenterade och efter låter vi barnen lägga till och kombinera kategorierna för att forma ett högt tal och då förbereder vi för addition, subtraktion, multiplikation och division. Barnen får väldigt konkreta upplevelser på dessa räknesätt. 

Grupp 3 : Räkna 1-1000. 
Barnen får koncepten av ton, de upplever hur man konkret räknar från 1 - 1000 och går sedan vidare till hopp räkning (2,4,6,8 osv med vår kedjor i kabinettet.) Detta är indirekt ill multiplikation även upphöjt i kvadrat och dra kubikroten ur. 

Grupp 4 : Memorera matematiken. 
Dessa övningar förstärker barnets vetskap om de fyra grundläggande matematiska områden vi precis gått igenom, addition, subtraktion, multiplikation och division. Barnen lär sig de nödvändiga kombinationerna som behövs för att lyckas med matematik. 

Grupp 5 : Vägen till abstraktion 
Då barnen har arbetat mycket med de första fyra grupperna där matematiska idéen är presenterad i konkret form förstår h*n nu ''reglerna'' och konceptet som blir en del utav h*n. 
Nu är barnen redo att bli introducerade för vår femte grupp där h*n nu har möjlighet att abstrahera de grundläggande operationerna och få möjligheten att arbeta med större nummer så som 100.000 och 1.000.000 övergången från konkret till abstrakt är när barnet är 5.5 - 6 år gammal, här märker h*n att det går mycket snabbare att lösa de matematiska problemet i huvudet än att behöva manipulera materialen. Nu förstår h*n innehållet utav operationen och når den fulla utvecklingen av sin intelligens. 

Grupp 6 : Bråkdelar 
Som en extra utforskning i matematik finner vi våra bråkdelar som hjälper barnet att förstärka sitt sensoriska intryck. Barnen lär sig att bråkdelarna är en del utav en hel och övningarna låter barnen utforska lättare operationer lika så koncept. 

''Children display a universal love for mathematics, which is part of excellence the science of precision, order and intelligence.'' Maria Montessori, her life and work. 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18