👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal åk 7 Favorit matematik

Skapad 2022-09-14 16:25 i Västra skolan Falun
Kopiera mallen och gör din egen planering. Kopplat till önskade ämnen. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SOM VISAS I SKOLBANKEN.
Grundskola 7 Matematik
V. 33-40 kommer vi att jobba med arbetsområdet "Tal". V. 40 är det prov på kapitel 1. Detta område handlar om förståelse och hantering av tiosystemet, de fyra räknesätten, delbarhet, primtal, sammansatta tal, tal i decimalform, multiplicera och dividera med 10, 100, 1000 och att avrunda heltal och decimaltal. När vi använder matematik i olika sammanhang och problem är det viktigt att vi kan hantera talen på rätt sätt. Kan vi hantera detta effektivt kan vi hantera matematikproblem på ett enklare sätt.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 • föra och följa matematiska resonemang, och

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska lära dig:

 • om olika talsystem
 • hur vårt system är uppbyggt

 • om delbarhet och att faktorisera tal

 • att använda och förstå de matematiska ord som hör ihop med de fyra räknesätten och räkna med de fyra räknesätten

 • att räkna med de fyra räknesätten

 • om tal skrivna i decimalform

 • att multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000

 • att avrunda tal

 • att göra överslagsräkning

 • att förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 • att förstå begreppet motsatt tal
 • att förstå olika typer av tecken för storleksrelation: större än, mindre än, skiljt från, större än eller lika med, etc

 

  

         Begrepp att kunna använda och förklara:

 • tal, siffra, platsvärde, tallinje, tiosystemet, decimalform, bråkform, räknesätt, addition, subtraktion,
  term, summa, differens, multiplikation, faktor, produkt, division, kvot, täljare, nämnare, avrundning,avrundningssiffra, närmevärde, överslagsräkning, delbarhet, siffersumma, faktorisera, faktorträd, primtal, primtalsfaktor, sammansatta tal
  , multipel, motsatt tal, relationstecken som >, <, =, 
  ≤,

 

Arbetssätt

 

 • Vi kommer att arbeta med gemensamma genomgångar av de centrala begreppen och av de metoder du behöver för att kunna lösa uppgifter tillhörande arbetsområdet.

 • Vi kommer att ha gemensamma aktiviteter såsom arbetsblad, gemensamma diskussioner, och gruppuppgifter.

 • Dessutom arbetar vi individuellt med utgångspunkt Favorit matematik år 7.(Studentlitteratur).

 

Bedömning

Bedömningen sker regelbundet genom gemensamma diskussioner och muntliga redovisningar av aktiviteter och grupparbete samt skriftliga diagnoser under arbetsprocessen och prov efter genomfört arbete.

 kunskapsbedömning sker utifrån:

- Begrepp:
Hur du använder och förklarar begrepp i dina resonemang

- Metoder:
Hur du väljer och använder matematiska metoder

- Kommunikation och resonemang:
Hur du visar din förståelse, hur du förklarar och motiverar lösningar muntligt och skriftligt

- Problemlösning:
Hur du tolkar och använder dina kunskaper för att lösa matematiska problem

 

Matriser

Ma
Tal

Insats krävs
>>
>>>
>>>>
Problemlösning
formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
Du har ingen egen idé för att lösa problemet.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan lösa problem i olika situationer genom att välja goda strategier och en väl fungerande metod.
Begrepp
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Du saknar kunskaper om majoriteten av de matematiska begreppen. Du saknar kunskaper om kopplingen mellan olika matematiska begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och du kan använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan växla mellan olika uttrycksformer.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt välutvecklat sätt. Du har goda kunskaper om relationer mellan begrepp.
Du har ett komplett och väl utvecklat matematiskt språk. Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du för välutvecklade resonemang kring relationer till andra begrepp.
Metod
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
Du kan inte lösa enkla rutinuppgifter.
Du väljer en i huvudsak fungerande metod för att lösa rutinuppgifter, med tillfredsställande resultat.
Du väljer en ändamålsenlig metod för att lösa rutinuppgifter, med gott resultat.
Du väljer en väl fungerande metod, med mycket gott resultat.
Resonemang
föra och följa matematiska resonemang, och
Du för inget resonemang kring metod eller rimlighet. Du ger inte förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du för inget resonemang kring metod eller rimlighet. Du ger inte förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du kan se för och nackdelar med olika metoder. Du kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du kan jämföra olika metoders för- och nackdelar med väl underbyggda matematiska resonemang. Du kan ge några förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Kommunikation
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du för inte diskussionen framåt. Du förklarar inte din tankegång.
Du bemöter och argumenterar så att diskussionen till viss del förs framåt. Du kan förklara din tankegång.
Du bemöter och argumenterar så att diskussionen förs framåt. Du kan på ett tydligt sätt förklara din tankegång.
Du bemöter och argumenterar så att diskussionen fördjupas och breddas. Ditt tillvägagångssätt är effektivt och ändamålsenligt gällande matematiska uttrycksformer.

Ma
Formativ bedömning "Tal" (åk 7)

Din resonemang och kommunikation är avgörande för kvalitetsnivå på dina kunskaper: I vilken grad du tolkar resultat och drar slutsats. I vilken grad du analyserar, dra slutsatser och resonerar. Kvalitet på din redovisning: Hur väl du använder matematiska uttrycksformer (språk och representation) Jag vet att jag har nått mina mål när …
E
C
A
Olika talsystem
Jag förstår att tal har utvecklats på olika sätt i olika delar av världen. Jag vet hur vårt tiosystemet är uppbyggd.
Jag kan skriva från vårt sätt att skriva tal till olika andra kända talsystem. Jag kan skriva från olika andra kända talsystem till vårt sätt att skriva tal.
Jag kan skriva från vårt sätt att skriva tal till nya talsystem. Jag kan skriva från olika nya talsystem till vårt sätt att skriva tal
De fyra räknesätten
Jag kan skriva från vårt sätt att skriva tal till nya talsystem. Jag kan skriva från olika nya talsystem till vårt sätt att skriva tal
Jag kan lösa problem med hjälp av det jag har lärt mig om olika begrepp.
Delbarhet/primtal och sammansatta tal
Jag kan delbarhetsreglerna. Jag vet vad är primtal och sammansatta tal
Jag kan lösa problem med hjälp av delbarhetsreglerna. Jag kan faktorisera sammansatta tal med hjälp av faktorträd för att ta reda på vilka tal är de delbart med.
Jag kan motivera mina lösningar utifrån det jag kan om detta område.
Tal i decimalform
Jag kan sätta decimaltal på tallinje. Jag kan skriva decimaltal i storleksordning. Jag kan skriva decimaltal från text till siffror och vice versa. Jag kan räkna decimaltal med huvudräkning eller med uppställning.
Jag vet hur många tal ligger mellan två tal. Jag kan skriva flera tal som ligger mellan två decimaltal.
Avrundning och överslagsräkning
Jag kan avrunda heltal och decimaltal. Jag vet vad överslagsräkning är och jag kan göra en överslagsräkning
Jag kan resonera kring avrundning om varför avrundar man uppåt eller neråt. Jag kan lösa problem som kräver en överslagsräkning.
Jag kan resonera utförligt kring avrundning t ex vilket är det minsta talet som avrundas uppåt eller vilket är det största talet som avrundas nedåt. Jag kan resonera med säkerhet kring vad som händer med beräkning med överslagsräkning vid addition, multiplikation, subtraktion och division.
Multiplikation och division med 10, 100, 1000, ...
Jag kan multiplicera och dividera tal med 10, 100 och 1000.