👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kolsva förskoleområde- Blåsippans normer och värden

Skapad 2022-09-19 18:36 i Odensvi förskola Köping
Förskola
Blåsippans normer och värden. Hur vi synliggör vår barnsyn och hur den genomsyrar den dagliga utbildningen.

Innehåll


Läroplansområde:

Normer och värden

Läroplansområdets projekt:

Barnsyn

Syfte och mål med projektet:

Vi vill utifrån vårt arbete synliggöra vår barnsyn genom att barnen på Blåsippan ska utveckla en tro på sin egen förmåga samt en känsla av allas lika värde. Genom att vi pedagoger alltid finns närvarande så vill vi skapa lärsituationer där barnens bästa är i fokus samt där barnen får möjlighet att utveckla sina olika förmågor.

Beskrivning av projektet:

Vi i arbetslaget jobbar utifrån förhållningssättet ICDP och vägledande samspel. Där är trygghet en viktig hörnsten och det kommer vi bygga vidare på med olika aktiviteter. ICDP är återkommande vid våra reflektioner, vi diskuterar löpande hur vi kan synliggöra och levandegöra det på bästa sätt.

Vi kommer att dela barngruppen i mindre grupper för att på så vis öka möjligheterna till att se varje barn och deras individuella behov. Vi kommer också att jobba med rutinsituationer som uppstår i vardagen samt att ge barnen tid och möjligheter att utveckla dessa färdigheter (ex. i hallen eller vid lunchen). 
Vi kommer genom barnlitteratur koppla situationer till barnens erfarenhetsvärld och genom ex. gestaltning koppla in barnens fantasi och olika sinnen. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18