👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag , min familj och min omvärld

Skapad 2022-09-22 11:57 i Sigtuna Kommuns Grundsärskola Sigtuna FSK/GR
Temaarbete som handlar om mig min familj och min omvärld.
Grundsärskola 1 – 3 Verklighetsuppfattning Estetisk verksamhet Svenska Svenska som andraspråk Kommunikation Samhällsorienterande ämnen
Syftet med detta nya tema är att ge barnen mer förståelse om deras omvärld och vad som finns i den. Vad är ett hem? Vem är jag och vad är en familj? Få barnen att bli trygga i sin identitet och även få in hur viktig värdegrunden är. Alla är lika mycket värda oavsett vart eller hur vi bor, hur vi ser ut och vem vi bor med. Det är även viktigt för oss att få in flera olika uttrycksformer, så vi kommer använda oss av bilder, texter, skapande och både ute-och innemiljön.

Innehåll

BAKGRUND

Barnen har visat sig vara mycket intresserade av vart man bor, hur man bor, vem som bor närmast förskolan och så vidare. Så vi frågade barnen om de ville visa alla kompisar och oss var dem bor. För att varje barn också skulle kunna få visa oss hur det ser ut hemma, deras rum, deras favoritleksak så fick alla ta med sig en filur hem och föräldrarna fick tydlig information om vad vi har för syfte med filuren och vad vi behöver för hjälp. Filuren introducerade barnen i att sitta på möte. Där fick alla träna på att stå i centrum och berätta för alla om sina bilder, att lyssna på vad kompisen har att berätta, att ställa relevanta frågor och att alla känner sig delaktiga, hörda och nyfikna på varandra. 

MÅL

Kopplingar till läroplanen.

METOD

Vi började vår första samling med att brainstorma med barnen om vad de tänker på när de hör "Mitt hem". Därefter fick barnen rita självporträtt. Våra samlingar kommer att handla om barnen och deras omvärld, det vill säga hem, familj, de själva, världen de lever i o.sv. Vi kommer fokusera på en aspekt i taget som exempelvis mitt hem, min familj, mitt hus, mig själv o.sv. För att öka chansen att få alla barnen att vilja delta och bli intresserade och få dem att vilja prova på nya saker, så kommer vi arbeta med temat genom olika uttrycksformer. Vi kommer utgå från barnen och deras familj och hem. Arbeta med skapande genom att låta barnen skapa sina hus i något material som vi kommer att fråga barnen om. Vi kommer försöka gå på promenader i vår och se vart några av barnen bor. Vi tänker även att vi kommer få in räkneord, identitetsskapande och trygghetskänsla samt skapa trygghet i gruppen. Hela tiden är det leken som styr vårt arbete - det ska vara roligt att lära och läroplanen för förskolan tar även upp det. Lek och lärande går hand i hand. 

DOKUMENTATION

För att dokumentera det vi och barnen arbetar med använder vi oss av text, bilder och film. Vi kommer reflektera över det vi gör under temaarbetets gång med hjälp av dokumentationen. Vi har gjort album och det blev en dokumentation av det.

UTVÄRDERING OCH REFLEKTION

En utvärdering och reflektion av det arbete som genomförts kommer göras mellan barn och pedagoger. Hur gick det? Vad var lätt, svårt? Hur går vi vidare? Hur kan vi utveckla det? Är det något särskilt vi bör arbeta mer med? Uppnåddes målen som sattes? 

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18