👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Granen mål 22/23

Skapad 2022-09-23 12:55 i I Ur och Skur Kråkans förskola Borås Förskola
Förskola
Språk och natur

Innehåll

Högläsning - Vi delar barnen i 2 grupper och läser böcker som vi valt samt "Vännerna i Kungaskogen". Vi läser även flanosagor där barnen kan vara med att hitta rätt bild till texten samt berätta vad som finns på.  

Veckans bokstav - för att barnen ska känna igen de olika bokstäverna och vad olika ord börjar på.

Praxis - Vi har börjat introducera praxis för de yngre barnen samt att de barn som ej sover har praxisövningar 1 gång i veckan som vila.

 

Begrepp t ex Naturvetenskapsverb: Rulla. Vi utforskar ordet på olika sätt. T.ex rullar med kroppen på olika ytor för att sedan rulla olika material i exempelvis rutschbanan. 

lägesord: På - över - under - bredvid. Vi fortsätter låna böcker från bokbussen som handlar om olika lägesord. Vi benämner dagligen vart någonting ska vara i samtal med barnen ex. skorna ska stå - På hyllan.

 

Rim och ramsor: Vi ska börja med klappramsor, t.ex barnens namn för att de ska lära sig stavelser. - Samling innan utgång.

 

Natur t ex Växter och djur: Dagligen i flera olika situationer. Ex när vi hittar grodor i gräset.

Samband i naturen: Knopp 1 gång i veckan.

allemansrätten: Knopp 1 gång i veckan samt att vi ofta pratar om att man ska vara rädd om naturen och de djur som lever i den.

 

Värdegrund: Alla är lika mycket värda. Vi jobbar dagligen med att alla ska få vara med och hur man ska vara mot varandra. Vännerna i Kungaskogen blir ett verktyg i detta arbete.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18