👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Längd, area och symmetri

Skapad 2022-10-10 14:55 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Matematik
Kap. 2: Längd, area och symmetri

Innehåll

Mål:

När vi har arbetat med detta område kommer du ha utvecklat dina kunskaper och förmågor om att:

 • mäta längd och jämföra längd i decimalform
 • omvandla längdenheter
 • olika slags trianglar
 • beräkna triangelns area
 • beräkna en sammansatt figurs area
 • symmetri

 

Arbetssätt/metod
Vi kommer att arbeta med området genom att:

 • ha genomgångar
 • diskussioner och arbete i helklass och mindre grupper
 • arbeta i Koll på matematik 5a
 • genomföra olika aktiviteter, ex. problemlösningsuppgifter och mattespel
 • test


   Bedömning

    Så får du visa dina kunskaper och förmågor:

 • det dagliga arbetet på lektionerna
 • ditt bidrag i muntliga diskussioner och resonemang i helklass och i mindre grupper
 • din redovisning och beskrivning av beräkningar och begrepp
 • test

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,
  Ma
 • förmåga att föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal, däribland negativa tal, och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och användas.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet och hur det används för att beskriva hela tal och tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, massa, volym, tid och vinkel med standardiserade måttenheter samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.
  Ma  4-6
 • Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med tillfredsställande säkerhet.
  Ma  E 6
 • Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med tillfredsställande säkerhet.
  Ma  E 6
 • Eleven löser enkla problem. Eleven bidrar till något förslag på alternativt tillvägagångssätt och värderar resultatens rimlighet.
  Ma  E 6
 • Eleven för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med enkla matematiska argument.
  Ma  E 6
 • Eleven redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Koll på matematik 5a - kap 2 Längd, area och symmetri

Påväg godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mäta och uppskatta längd
 • Ma  4-6
Du kan mäta längd med olika mätredskap med enheterna, mm, cm, dm, m. Du uppskattar längd med viss rimlighet.
Enhetsbyte
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du kan i huvudsak hantera enhetsbyte inom längd mm, cm, dm, m, km och mil.
Beskriva olika trianglar
 • Ma  4-6
Du känner till viss del igen, namnger rätvinklig, liksidig och likbent triangel. Du kan till viss del jämföra och sortera trianglar efter egenskaper som vinklar och sidors längder, tex jämföra en likbent triangel med en liksidig.
Triangelns area & sammansatt figurs area
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du kan använda formella metoder för att bestämma area för tvådimensionella figurer, tex trianglar och sammansatta figurer.
Symmetriska figurer
 • Ma  4-6
Du kan skapa symmetriska figurer genom att rita spegelbilder.