Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik, bild, text och tanke

Skapad 2012-08-16 20:02 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Skapad av Päivi Billing och Annika Wäst ht 12, redigerad vt 13
Grundskola 7 Musik
Sammanför en bild, en text och en tanke med musik som inspirerar dig.

Samarbeta, diskutera, forska och formulera...

Sammanställ en egen presentation.

Redovisa i klassen och lämna in skriftligt.

Innehåll

VAD

Denna uppgift är designad att utveckla elevers förståelse för musiken som en viktig del i våra livdess uttryck, betydelser

HUR

Sammanför en bild, en text och en tanke med musik som inspirerar dig.   

Samarbeta, diskutera, forska och formulera...

Sammanställ en egen presentation.

Redovisa i klassen och lämna in skriftligt.

 

Samarbeta gärna med någon eller några. Utgå ifrån musik. Diskutera musik, bilder, texter och vad ni tänker och känner i sammanhanget. Tänk på olika sätt; konstnärligt, musikaliskt, kommersiellt, t.ex...Vad fungerar till musiken och varför enligt dig? Enas och gör en planering. Forska på artister, genre, på estetiska uttryck/konstformer, budskap och innehåll som berör ditt musikval. Låt dig inspireras av kamraternas perspektiv och försök ge varandra konstruktiv respons i var och ens arbete med uppgiften. Arbeta sedan självständigt på den presentation som du ska kunna redovisa inför klassen någon gång under vecka 40-43. Lämna sist men inte minst in din produkt som en individuell uppgift mot de mål du kan lära om nedan.

REDOVISNING

Elever i grupp visar och berättar om sin produktion i klassvisa seminarier utifrån individuella presentationer vecka 8-10.

INLÄMNING

Produktionen skall lämnas in för bedömning tillsammans med en gemensam skriftlig inlämning som beskriver arbetet från idé, planering och genomförande till en beskrivning av produkten som konstverk. Försök formulera vad den har för värde och estetiskt uttryck. Beskriv hur den är tänkt att kommunicera mottagare. Beskriv om den har någon social funktion, typ budskap, vill den ifrågasätta, kritisera.  

MÅL: Kunskapsmål ur LGR 11...

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

VARFÖR: Syftet är att...

vi ska skapa en god gemensam lärmiljö, vi ska arbeta mot kunskapsmålen och nå kunskapskraven. Uppgiften är utformad att stimulera lärande mot kunskapsmålen i LGR 11. Uppgiften är dessutom speciellt formulerad att möta elever i deras intresse. Ramarna är därför få men tydliga medan inramningen är svag, detta till förmån för elevens personliga val, personlig tolkning, dennes formuleringsmandat och personliga lärande.

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Läraren ska utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
 • Lgr11
  Läraren ska svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
 • Lgr11
  Läraren ska verka för att eleverna oberoende av könstillhörighet får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen,
 • Lgr11
  Läraren ska svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,

BEDÖMNING

Varje elev erhåller en skriftlig bedömning, kopplad till målen redovisade nedan, samt en redogörelse för vad nådda kunskapsmål betyder i den nya betygsskalan.

Kopplingar till läroplan

 • Mu  E 6
  Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
 • Mu  E 6
  Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
 • Mu  E 6
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
 • Mu  E 6
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
 • Mu  E 9
  Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
 • Mu  E 9
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
 • Mu  E 9
  Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
 • Mu  E 9
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

UTVÄRDERING

Klassgemensamt samtal om temats innehåll och form vid sista lektionstillfället. Elevens delaktighet och bidrag i utvärderingen dokumenteras. Vad som uttrycks som värdefullt, intressant och givande visar elevens ökade förmåga att förstå estetiska processer liksom andras perspektiv. Utvärdering sker efter februarilovet så att eleverna fått perspektiv på sin medverkan och insats i sammanhanget.

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
 • Lgr11
  Alla som arbetar i skolan ska främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.

LEKTION FÖR LEKTION

Kullaviksskolan                                          Lektionsinnehåll                                                 2012-09-23
Annika Wäst

                                                                  Musik, bild, text och tanke

Vecka 35 och 36
Introducerar LPPn i en genomgång av innehållet och dess betydelser.
Beskriver Fronter/klassrum/ämne/inlämningsmappen ”Musikuppgift 1 ht 12 Awt”.
Klassgemensam reflektion kring uppgiften, kring vad det kan betyda att arbeta mot anvisade mål.
Tal om avgränsning, om nolltolerans mot värdeomdömen, om rätten att vara den man är, säga, sjunga, skriva och berätta utifrån egen upplevelse, om att kränkning definieras med att om någon så upplever är kränkning ett faktum.
Tal om redovisningsformer, begränsningar och uppgiftens ramar, mot mål. Visar upp en av de matriser i pappersform som skall fyllas i under lärare-elevsamtal om måluppfyllelse och betyg.
Förtydligar det individuella arbetet som jämte samarbetet i responsgrupper ska utvecklas iom att elever övar sin förmåga att formulera sig kring upplevelser av musik.
Ev förtydligande tal om vad som är tolerans för olikhet, likavärde, jämlikt och respektfullt i samarbetet. Tal om definitionsmakten och rätten att formulera sig, att utveckla sina tankar utan oro/att något i lärmiljön hindrar.

Ljud, tid, puls, takt, rytm, notvärden.
Ett streck på tavlan – symbol för något som... är smalt, speciellt, pågår, börjar och slutar någonstans. Här en linje för ljud. På tavlan.
Ett ljud som pågår kan vi definiera genom att hitta en puls – vad är puls? Något jämnt, som pågår... kommer, pulserar... På tavlan, med kroppen.
Om vi ska definiera ljud mer kan vi ta en sekvens och skapa en ram som kallas takt.
Med fyra pulsslag i en takt får vi 4/4. På tavlan.
Tiden som cirkulär. På tavlan.
En takt som en pizza. På tavlan.
Rytm, vad är det? Ojämnt, varierande.... På tavlan.

Soucarytmen
Med knäslag. ( lång å kort kort/ båda fram bak bak)
I cirkel med handklapp
I cirkel med handklapp och pulsen i fötterna
Gå i cirkel handklapp och pulsen i fötterna
Gå i cirkel handklapp och halvtakt i fötterna
Gå i cirkel handklapp och sidosteg i fötterna åt båda håll.
Steg till handklapp i cirkel (sidan framför sidan bakom) i halvtakt
Steg till handklapp i cirkel (sidan framför sidan bakom) i puls
Steg till handklapp i cirkel (sidan framför sidan bakom) åt andra hållet
Knäslag med variation på höger varannat åttondelslag (båda hö bak bak båda vä bak bak)
Överför serien på handtrummor
Ev lägg till baspukslag och latinska slagverk i motrytmer.

Vecka 36-37
Repetition och förtydliganden utifrån elevers frågor.

Ord och begrepp
Alla får bidra till det gemensamma lärandet genom att tala om vad en responsgruppmedlem valt eller tänkt kring sitt musikval. Alla bidrar med ord och begrepp kring musik. Alla övar att tala utförligt, tydligt och konstruktivt.

Musikens påverkan

Gemensam musik- och sångupplevelse genom Halleluljah av Leonard Cohen
Sång med text och körstämmor. F-dur.

Klassgemensamt samtal kring hur musik påverkar och betyder olika för var och en, om minnen, känslor, tankar och bilder som kommer med musiken.

Sång och spel
Gruppvis responsgruppsamtal eller
Spel på gitarr, bas, piano och trummor efter intresse.
Pianotonerna inritade i mall, handledning på klaviaturen.
Gitarrspel, ackorddiagram, teknik och handledning.
Basspel, toner, grepp, teknik mall och handledning.
Trumspel teknik och handledning.
6/8 eller 4/4? Om spelstil, takt, tolkning..

Samspel eller övning i tre rum.

Bildspel
Photo Story 3 som är ett väl avpassat presentationsprogram för ljud och bildpresentationer i sammanhanget. Finns att ladda ner på Fronter/Anslagstavla/Enhet, IKT: Programvaror.
Movie Maker 2-0 finns också att ladda ner på Fronter/Anslagstavla/Enhet, IKT: Programvaror.
Imovie för Mac-användare.
Picasa ett alternativ liksom Power Point.
Viktigt att komprimera och avsluta ett bildspel som film.

Arbetsprocessen
Att göra en presentation är en del i att redovisa vad man gjort inom arbetsområdet. Fokus är dock, att elever skrivetr i vanliga Word-dokument om musiken i deras liv. Detta för att nå målen. Med min respons kan eleven förbättra sitt arbete stegvis. Arbetsprocessen visar elevens lärande. Min respons kommer som kommentar eller som ett alternativt sparat dokument, för eleven att ta ställning till. Eleven sparar sitt dokument och går via Fronter/Klassrum/Ämnen/Musik och in i inlämningsmappen ”Musikuppgift 1 ht 12”

Vecka 37 och 38
Teknik
Inbäddning av länkar från ex. Youtube.

Ord och begrepp
Alla bidrar med beskrivande ord för musiken de valt. Tre ord var, cirkeln runt, och ev. extra ord på slutet samlas i gemensamt dokument.

Innehåll
Om att fokus ligger på de egna orden, de egna tankarna, känslorna och upplevelserna. Kanske har de inspirerats ur musikvalet, kanske är musikvalet ett exempel bland andra. Kanske är berättandet den röda tråden och musiken och bilderna illustrationer. Uppgiften är så öppet skriven att det finns rum för egna tolkningar och egna initiativ.

Textbearbetning
Om att samla information, välja och skriva utifrån vad som är intressant.
Om fakta omvandlat till egna reflektioner.
Om att få en röd tråd i sin text.
Källhänvisning!
Källkritik!
Om att läsa texten högt för någon eller att be om respons är att börja se texten som en egen produkt. Att bli medveten om att texten är ett media mellan dig och någon annan som är mottagare. Att den som läser ser texten och inte vad du menar.

Sång och spel
Responsgruppsamtal eller
Spel på gitarr, bas, piano och trummor efter intresse.
Pianotonerna inritade i mall, handledning på klaviaturen.
Gitarrspel, ackorddiagram, teknik och handledning.
Basspel, toner, grepp, teknik mall och handledning.
Trumspel teknik och handledning.
6/8 eller 4/4? Om spelstil, takt, tolkning.
Samspel eller övning i tre rum.

Vecka 39 och 40
Arbete i responsgrupperna. Elever delger och ger varandra respons. Jag handleder och förtydligar målen för arbetet.
Genrep för bildspelspresentationerna.

Sång och spel
Responsgruppsamtal eller
Samsång i ”Halleluljah” eller ”We are the world”
Spel på gitarr, bas, piano och trummor efter intresse.
Pianotonerna inritade i mall, handledning på klaviaturen.
Gitarrspel, ackorddiagram, teknik och handledning.
Basspel, toner, grepp, teknik mall och handledning.
Trumspel teknik och handledning.
6/8 eller 4/4? Om spelstil, takt, tolkning..

Samspel eller övning i tre rum.

Vecka 41, 42 och 43.
Individuella redovisningar, klassgemensamt, om ca 5 minuter var.
Ev.  samsång och spel.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: