Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sof Engelska åk 4 och 5

Skapad 2012-09-10 10:41 i Sofiebergsskolan Halmstad
Mål och innehåll för arbetet i engelska åk 4-5
Grundskola 4 – 5 Engelska
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Att lyssna och förstå

Syfte: Träna förmågan att förstå tydligt och enkelt tal, t ex samtal, dialoger, intervjuer, instruktioner och beskrivningar, från olika medier.

Genomförande: Vi arbetar med texter i läroboken som har både text- och bildstöd. Vi lyssnar på sånger, dikter,  sagor, berättelser och samtal på engelska. Vi ser på engelsktalande film utan textstöd. Vi lär oss strategier för att förstå språket, t ex upptäcka de betydelsebärande orden och sammanhangen i talat språk. 

Bedömning: Se matris nedan.

Att läsa och förstå

Syfte: Träna förmågan att på olika sätt öva läsförståelsen i texter från olika medier t ex samtal, dialoger, intervjuer, sånger, sagor, dikter m.m.

Genomförande: Vi läser olika slags texter. Vi använder lärobokens texter, engelska böcker, utvalda artiklar samt särskilda läsförståelseböcker på engelska. Vi tränar genom att samtala om textens innehåll, återberättar det lästa och svarar på frågor. Vi lär oss strategier för att förstå språket, t ex upptäcka de betydelsebärande orden och sammanhangen i texter.

Bedömning: Se matris nedan.

Skriftlig produktion

Syfte: Träna förmågan att kommunicera i skrift t ex presentationer, meddelanden, berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Genomförande: Vi skriver meddelanden och texter med hjälp av frågor, bilder och tankekartor. Vi tränar språkliga företeelser som stavning och grammatik.

Bedömning: Se matris nedan.

Tala

Syfte: Träna förmågan att använda engelska muntligt i olika sammanhang.

Genomförande: Vi arbetar med parövningar och gruppövningar för att bl a träna uttal, intonation, uttryck och fraser. Vi betonar vikten av att våga uttrycka sig. Vi använder bilder och texter som inspiration och stöd. Eleverna tränar språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda när språket inte räcker till, t ex omformuleringar och kroppsspråk.

Bedömning: Se matris nedan.

Samtala

Syfte: Att kunna delta i samtal och att våga använda språkliga strategier för kommunikation.

Genomförande: Vi utgår från lärobokens texter och använder dem som underlag och inspiration till egna dramatiseringar och samtal. Ämnesområdena är välkända för eleverna. Vi samtalar om t ex vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser, åsikter, känslor, erfarenheter och aktiviteter. Eleverna tränar språkliga strategier för förståelsen, samt för att delta i och bidra till samtal, t ex frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Bedömning: Se matris nedan.

Interkulturell förståelse, levnadsvillkor och kulturer i engelsktalande länder

Syfte: Att reflektera över likheter och skillnader vad gäller levnadsvillkor och kultur i engelsktalande länder, för att få förståelse för olika kulturer.

Genomförande: Vi arbetar med, samtalar om och jämför vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Bedömning: Se matris nedan.

Uppgifter

 • New York

 • New York

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Matris Engelska åk 4-5

>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
Kunskapskrav åk 6, nivå E
Lyssnar och förstår talad engelska.
Förstår enkla samtal/dialoger. (T ex Hello! How are you? I´m fine thank you and how are you?) 4
Förstår det mesta när någon berättar enkelt om sig och sin familj. ( Tex This is my mum. Her name is Jane. 4
Förstår berättelser och samtal med kända teman, (tex om husdjur och sport) med hjälp av bilder och/eller text. 5
Förstår berättelser och samtal med kända teman. 5
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen som platser, händelser och aktiviteter. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande. Eleven förstår talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt kan med viss relevans använda utvalt material i sin egen produktion och interaktion. Kunskapskrav betyg E, åk 6
Tala
Ex redovisning
Kan berätta kort om något när ämnet är känt. 4
Kan berätta om din familj, med hjälp av stöd (tex mindmap, bilder, kroppsspråk) 4
Kan berätta om något som intresserar dig med hjälp av stöd (tex mindmap, bilder, kroppsspråk) Du kan formulera dig så andra förstår vad du säger. 5
Kan berätta om något som intresserar dig med hjälp av stöd (tex mindmap, bilder, kroppsspråk) Du talar mer fritt och kan använda någon strategi för att förbättra egna framställningar. 5
I muntliga framställningarav olika slag som berättelser, beskrivningar, meddelanden och instruktioner, kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar. Kunskapskrav betyg E, åk 6
Samtala
Deltar i enkla dialoger efter förberedelse. 4
Deltar i enkla samtal med hjälp av texten i läroboken, ord, bilder och/eller kroppsspråk. 4
Deltar i samtal och kan använda någon strategi för att komma förbi språkliga hinder och på så sätt underlätta kommunikationen. 5
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem och förbättrar interaktionen. Kunskapskrav betyg E, åk 6
Läser och förstår
Läser och förstår texter om kända ämnen med hjälp av bilder. 4
Kan läsa och förstå åldersadekvata texter och visar det genom att muntligt och skriftligt svara på frågor. 4
Kan läsa och förstå åldersadekvata texter och visar det genom att muntligt och skriftligt svara på frågor. Kan i stora drag återberätta en text du läst. 5
Kan läsa och förstå åldersadekvata texter med god förmåga och visar det genom att muntligt och skriftligt svara på frågor. Kan i stora drag återberätta och kommentera en text du läst. 5
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning. Eleven kan välja texter av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Kunskapskrav betyg E, åk 6
Skriftlig produktion Ex meddelande, text, berättelse,
Kan skriva meningar, tex svara på frågor. 4
Kan skriva en kort text, t ex om sig själv eller om ett djur. 4
Kan skriva en sammanhängande text med hjälp av t ex tankekarta eller bilder. 5
Kan skriva en sammanhängande text med hjälp av t ex tankekarta eller bilder. Större delen av texten är korrekt vad gäller stavning, grammatik och meningsbyggnad. 5
I skriftliga framställningar av olika slag som berättelser, beskrivningar, meddelanden och instruktioner, kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin skriftliga produktion kan eleven bearbeta, och göra enstaka förbättringar av sina texter. Kunskapskrav betyg E, åk 6
Skriftlig interaktion Ex skriftväxla
Gäller åk 5
Kan skriva eller besvara ett meddelande som någon engelsktalande kan förstå. 5
Kan skriva och svara på meddelanden med lite mer innehåll, t ex ett e-mail. 5
Kan skriva och besvara brev med ord, fraser och meningar. 5
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem och förbättrar interaktionen. Kunskapskrav betyg E, åk 6
Interkulturell förståelse. Utveckla kunskapen om hur man lever i engelsktalande länder.
Kan ge exempel på hur människor lever i något engelsktalande land, t ex skola, musik, idrott. 4
Kan ge exempel på skillnader och likheter i hur människor lever i något engelsktalande land och Sverige. 5
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Kunskapskrav betyg E, åk 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: