Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i åk 1 med utgångspunk från Prima matematik 1A

Skapad 2012-10-04 16:21 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Prima Matematik är framtagen utifrån den nya läroplanen, Lgr -11. Läromedlet ska hjälpa elevernas förmågor att räkna, reflektera, argumentera och kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer.
Grundskola 1 Matematik
Genom att eleverna får utveckla sina förmågor att kunna forma siffror, räkna antal, dela upp tal och förstå matematikens tecken och uttryck gå vidare i sin utveckling och bli mer matematiskt medveten.

Det är ett roligt och variationsrikt läromedel, där eleverna får komma till utryck i flera former såsom muntligt, skriftligt, skapande och laborativt.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Konkretisering av mål

 • Talen 0-100
 • Skriva siffror och räkna antal
 • Uppdelning av talen 3-10,
 • Positionssystemet, ental och tiotal
 • Dubbelt, hälften
 • Större än> mindre än<
 • Udda och jämna tal
 • Använda likhetstecknet
 • Öppna utsagor i addition 0-10,
 • Öppna utsagor i subtraktion 0-10
 • Additionsbegreppet
 • Subtraktionsbegreppet, ta bort och jämföra
 • Klockan, dess hel- och halvtimmar
 • Mäta längd och volym
 • Geometriska former

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med taluppfattning och tals användning 0-100, men även att forma siffror och se sambandet till antalet och ordningstalen. Vi kommer att lära oss och förstå ental och tiotal, dvs positionssystemet.
Vi kommer att lära oss matematiska uttryck (bland annat dubbelt/hälften, udda tal/jämna tal, större än/mindre än) och symboler och deras egenskaper.
Vi ska se mönster i form av färger, talföljder och geometriska former.
Vi ska arbeta med geometri, namnge och rita grundformerna.
Vi ska lära oss klockans hela och halva timmar.
Vi kommer att arbeta med tid-, längd-, och volymbegreppen,

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Arbetssätt

Vi har gemensamma genomgångar för alla delar i kapitlet. Vi genomför då olika aktiviteter i form av laborationer, spel och diskussioner. Därefter får eleverna i egen takt arbeta i boken men även med olika arbetspapper med varirande svårighetsgrad och utförande. Vi har även gemensamma aktiviteter där eleverna får öva samarbete och öva sig i att diskutera matematik och använda sig utav matematiska begrepp.

Bedömning

Eleven kan talen 0-100, skriva siffror och räkna antal. Eleven kan dela upp talen 3-10. Eleven är bekant med begreppet dubbelt och hälften. Eleven är bekant med begreppet större än> mindre än< och med likhetstecknet, Eleven förstår additionsbegreppet och subtraktionsbegreppet, att ta bort och jämföra. Eleven kan räkna med öppna utsagor i addition och subtraktion i talområdet 0-10. Eleven kan klockans hel- och halvtimmar . Eleven kan de geometriska grundformerna.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: