👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget och ryska revolutionen

Skapad 2012-10-07 15:20 i Wallbergsskolan Grundskolor
Grundskola 9
Området handlar om att förstå och förklara orsaker till och konsekvenser av första världskriget och ryska revolutionen. Arbetsområdet är integrerat med svenska eftersom en del består av uppsatsskrivning och filmanalys.

Innehåll

 Så här kommer vi att arbeta:

Lässtrategier: Tillsammans får vi igenom bokens text genom att:

*reda ut oklarheter

*ställa frågor till texten

*diskutera viktiga begrepp

*återkoppla till vad som hände under 1800-talet som fick betydelse för 1900-talet

Förmågor som vi arbetar med

Analys- och resonemang: kunna undersöka och resonera om orsaker till oh konsekvenser av  till kriget och den ryska revolutionen med ett par eller flera led som har samband med varandra. 

Historiska exempel: Du kan i dina resonemang hänvisa till historiska exempel

Begreppsförmåga: förstå och använda dig av begrepp i dina resonemang

 

Examination:

* skriftligt test om orsaker och konsekvenser 

* filmanalys

* skrivuppgift: orsaksanalyserande text om den ryska revolutionen med källhänvisningar/referatmarkörer 

 

Lathund till skriftligt test måndag v. 47, 18/11:

*Orsaker, konsekvenser och viktiga händelser. (stencil vi har arbetat med och gått igenom)

*Vilka länder som krigade mot varandra och vilka länder som var på samma sida (allianserna)

*Nya länder som bildades efter kriget (kartan ritas om)

*Begrepp

 

Filmanalys: Under två lektioner (tisdag och onsdag) v. 47 ser vi På västfronten intet nytt. Lektionen efteråt (torsdag) får du frågor som du besvarar skriftligt.  

Uppsats: Den fakta du ska ha med om ryska revolutionen ska du hämta från olika läroböcker. Du får lektionstid till att samla in och skriva upp fakta (orsaker, konsekvenser och viktiga händelser) som du anser är relevant för frågeställningen. Uppsatsen skrivs under lektionstid med hjälp av de anteckningar som du gjorde i samband med din faktainsamling. Den här delen bedöms du i dels historia, men även i att skriva sakprosa med referatmarkörer och källförteckning. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9

Matriser

Första världskriget och ryska revolutionen

E
C
A
Analys- och resonemang
Du kan på ett enkelt sätt förklara olika händelser. Ditt resonemang kretsar till största del kring frågan vad som hände. Dina analyser innehåller något perspektiv och/eller led och de är kopplade till minst tre av följande områden: historiska förhållanden, skeenden, gestalter, samhällsförändringar, människors levnadsvillkor eller värderingar som präglade perioden.
Du kan på ett relativt väl utvecklat sätt förklara olika händelser. Ditt resonemang tar upp varför eller hur. Dina analyser innehåller fler än ett perspektiv och ett par led som har samband med varandra och de är tydligt kopplade till minst fyra av följande områden: historiska förhållanden, skeenden, gestalter, samhällsförändringar, människors levnadsvillkor eller värderingar som präglade perioden.
Du kan på ett väl utvecklat sätt förklara olika händelser med ett resonemang som tar upp vad, hur och varför. Dina analyser innehåller fler än ett perspektiv och ett par led som har samband med varandra. Dina resonemang berör alla områden: historiska förhållanden, skeenden, gestalter, samhällsförändringar, människors levnadsvillkor eller värderingar som präglade perioden.
Språk och referatmarkörer
Du refererar till olika källor men använder i huvudsak samma ord och uttryck. Ibland glömmer du att referera till källan och varifrån du har tagit informationen framgår inte.
Du refererar till olika källor och använder flera olika ord och uttryck. Du referera till samtliga källor.
Du refererar på ett skickligt och träffsäkert sätt till olika källor genom att variera ord och uttryck.
se samband
Du kan beskriva enkla samband kopplade till tidsperioden, som t ex. orsaker och konsekvenser. Det innebär att du räknar upp konsekvenser eller viktigas händelser men du kan inte sätta in dem i ett sammanhang.
Du kan beskriva förhållandevis komplexa samband kopplade till tidsperiodensom t ex. orsaker och konsekvenser. Det innebär att du till viss del kan förklara samband mellan olika händelser men att sambandet inte framgår tydligt. Dina resonemang innehåller 1-2 led.
Du kan beskriva komplexa samband kopplade till tidsperiodensom t ex. orsaker och konsekvenser. Dina resonemang innehåller fler än två led och relevanta historiska exempel
Begrepp
Du använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt (=du förstår den allmänna betydelsen men kan inte alltid använda begreppen i sitt sammanhang)
Du använder begrepp på ett relativt väl fungerande sätt (=Du kan ibland använda begreppen i sitt sammanhang)
Du använder begrepp på ett väl fungerande sätt. (=Du kan använda begreppen på ett korrekt sätt i ditt sammanhang)