👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - skolår 1 (baserat på "Nya språket lyfter")

Skapad 2012-10-08 14:55 i Ekenässkolan Stenungsund
Grundskola 1 Svenska som andraspråk
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska:

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

 • läsa och förstå enklare texter

 • skriva så andra kan läsa och förstå

 • berätta och beskriva så andra förstår

 • kunna lyssna på andra barn och vuxna

Centralt innehåll Lgr11

De här målen arbetar vi med i så1:

Det här ska vi göra:

Läsa: Vi läser olika slags texter tillsammans och samtalar om innehållet. Du väljer egna faktatexter att läsa. Du läser dina egna sagor och texter inför klassen. Du får gemensam och/eller induviduell läsläxa varje vecka.

Skriva: Du skriver olika texter för hand. Du tränar på att skriva meningar med stor bokstav och punkt. Du skriver sagor och texter på datorn, enskilt och tillsammans med kamrater.

Tala: Du berättar i samlingar och framför egna åsikter. Du deltar i samtal och svarar på frågor.

Lyssna: Du lyssnar och förstår när lärare och kamrater berättar.

Det här ska bedömas:

Bedömningsmatris "Nya språket lyfter"

 • I denna matris är B-delen den nivå eleven bör ha nått i slutet av så 1.

Med matrisens hjälp följer vi upp hur långt du kommit i din språkutveckling och på vilket sätt du kan...

 • läsa och förstå

 • skriva så andra kan läsa och förstå

 • berätta och beskriva så andra förstår

 • kunna lyssna på andra barn och vuxna

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3

Matriser

SvA
Matris till Nya Språket lyfter!

LÄSA OCH SKRIVA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
A (a:1-4)
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser. (Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.)
LÄSA: Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig. (Eleven visar uppmärksamhet vid högläsning.)
LÄSA: Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig. (Eleven "läser" både på och mellan raderna vid lärarens högläsning.)
LÄSA: Jag känner igen en del ord när jag läser. (Eleven läser ord som helheter (logografisk läsning) och börjar känna igen några bokstäver.)
LÄSA: Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord. (Eleven känner igen flera bokstäver och har börjat knäcka läskoden.)
SKRIVA: Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något. (Eleven visar förståelse för bilder, tecken och symboler.)
SKRIVA: Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord. (Eleven skriver sitt namn och kopierar bokstäver och ord.)
SKRIVA: Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter. (Eleven känner igen och skriver flera bokstäver och kopplar dem till bokstavsljuden.)
SKRIVA: Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg. (Eleven skriver för att uttrycka sig och minnas.)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
B (b:1-4)
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel (Eleven läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning samt visar förståelse vid egen läsning.)
LÄSA: Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv. (Eleven kan alla bokstävers namn och ljud, ljudar ihop ord och börjar utnyttja den ortografiska avkodningsstrategin (helordsläsning).)
LÄSA: Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om. (Eleven visar förståelse vid egen läsning.)
LÄSA: Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser. (Eleven "läser mellan raderna" vid egen läsning av elevnära texter.)
LÄSA: Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text. (Eleven använder olika sätt för att läsa och förstå en text.)
SKRIVA: Jag kan skriva ord och korta texter (Eleven sriver ord eller kortare text med eller utan bildstöd.)
SKRIVA: Jag använder alla bokstäver och skriver så att andra kan läsa. (Eleven formar bokstäver på ett funktionellt sätt och skriver läsligt för hand.)
SKRIVA: Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt. (Eleven visar förståelse för hur meningar skrivs.)
SKRIVA: Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text. (Eleven använder olika strategier som stöd i skrivandet.)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
C (c:1-4)
Jag kan läsa flytande och känner igen hela ord och förstår det jag läser. (Eleven läser flytande med förståelse både kortare och längre texter där ortografisk helordsläsning dominerar.)
LÄSA: Jag läser för att uppleva och lära. (Eleven läser för upplevelse och lärande.)
LÄSA: Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet. (Eleven läser ofta och regelbundet både korta och längre texter i olika genrer.)
LÄSA: Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter. (Eleven "läser mellan raderna" d.v.s. tolkar och förstår innehåll i berättelser och faktatext.)
-
SKRIVA: Jag skriver berättelser med början, mitten och slut. (Eleven skriver berättande text med tydlig handling.)
SKRIVA: Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas. (Eleven följer vanliga stavningskonventioner vid skrivande av texter och börjar använda ordlista eller datorns stavningskontroll.)
SKRIVA: Jag kan skriva om det jag har lärtmig med egna ord så andra förstår. (Eleven hämtar information och kunskaper från olika källor, redovisar med egna od samt skriver sammanhängande text.)
SKRIVA: Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättrre. (Eleven visar förmåga att planera, organisera och bearbeta innehåll och form i en text.)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
D (d:1-4)
Jag kan läsa olika slags texter och förstår att de har olika syften. (Eleven läser obehindrat med förståelse.)
LÄSA: Jag läser med flyt och känner igen olika typer av texter och hur ord böjs. (Eleven tar hjälp av textens och ordens uppbyggnad för att underlätta läsflyt och läsförståelse.)
LÄSA: Jag läser på olika sätt beroende på syftet med läsningen. (Eleven använder varierade lästekniker beroende på syftet med läsningen.)
LÄSA: Jag kan läsa långa texter flytande och förstår det jag läser. (Eleven läser regelbundet längre texter inom olika genrer med flyt och förståelse.)
-
SKRIVA: Jag kan uttrycka hur jag tänker och vad jag tycker när jag skriver. (Eleven skriver beskrivande, utredande och argumenterande /resonerande text och kan uttrycka egna tankar och åsikter)
SKRIVA: Jag skriver ofta och ändrar och förbättrar mina texter när det behövs. (Eleven skriver regelbundet och bearbetar sina texter.)
SKRIVA: Jag använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning när jag skriver. (Eleven använder skiljetecken, anföringstecken och styckeindelning.)
SKRIVA: Jag skriver ofta och kan skriva olika slags texter. (Eleven skriver regelbundet med olika syften.

SAMTALA/LYSSNA (berättande, beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande)

Observera att utvecklingen av den muntliga förmågan kan sägas vara ännu mindre linjär än läs- och skrivutvecklingen samt ligga till grund för läsning och skrivning.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
BERÄTTANDE
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra. (Eleven berättar händelser, historier och upplevelser och kan lyssna på andra.)
Jag kan återberätta en händelse eller saga så att andra förstår vad jag menar. (Eleven återberättar sammanhängande händelser, sagor eller andra berättelser.)
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig. (Eleven berättar sammanhängande berättelser med tydlig poäng.)
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar. (Eleven anpassar sitt berättande till olika situationer och åhörare.)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
BESKRIVANDE...
BESKRIVANDE, FÖRKLARANDE, INSTRUERANDE, ARGUMENTERANDE
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar. (Eleven beskriver olika företeelser så andra förstår.)
Jag kan förklara så andra förstår vad jag menar. (Eleven förklarar på ett begripligt sätt.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner. (Eleven ger och tar muntliga instruktioner.)
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter. (Eleven uttrycker åsikter, argumenterar och tar intryck av andras argument.)