👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP i Idrott och hälsa, år 4-6 Serresjöskolan,

Skapad 2012-10-11 12:23 i Serresjöskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktivteter. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet.

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

 • Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktivteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Centralt innehåll

Lektionerna bygger på Lgr11:s centrala innehåll.

 • Sammansatta grundformer i kombination med redskap.
 • Lekar, spel och idrotter (regler).
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Simning i mag- och ryggläge.
 • Förebyggande av skador.
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Kroppsliga och mentala effekter av olika träningsformer.
 • Att orientera sig i den närliggande miljön med hjälp av kartor (kartors uppbyggnad).
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö under olika årstider.
 • Allemansrättens grunder.
 • Säkerhet och hänsynstagande vid lek, spel och idrott.
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Konkretiserade mål

Du ska kunna:

 • Delta i lekar och följa regler i dessa lekar.
 • De olika grovmotoriska grundformerna (gå, springa, hoppa, åla, krypa, rulla/rotera, klättra, hänga och stödja) och utföra dessa i gymnastikredskap.
 • Studsa, kasta och fånga bollar av olika slag (öga-hand koordination)- samt utveckla din spelförståelse.
 • Genomföra rörelser till musik samt dansa enkla danser.
 • Använda ord och begrepp i samtal om rörelse och hälsa (t.ex. kring regler, samarbete, uppvärmning, avslappning och säkerhet).
 • Kartors symboler och uppbyggnad samt orientera dig i den närliggande miljön.
 • Följa säkerhetsreglerna för fram- och undanplockning av redskap och idrottsmaterial.
 • Delta i simundervisningen (år 2) och genomföra Vattenprovet (simkunnighet). Simkunnig är den som faller i vattnet, får huvudet under ytan och efter att ha tagit sig upp till ytan, på djupt vatten, simmar 200 meter i en följd, varav 50 meter ryggsim.
 • Hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap (år 4).

Undervisning

Du kommer att få arbeta individuellt eller i grupp och få delta i olika lekar, spel och idrotter för att utveckla din rörelseförmåga och din fysiska förmåga - samt vara med och påverka innehållet i följande:

 • Lekar, banor och övningar där de grovmotoriska formerna samt rumsuppfattning tränas.
 • Träning med boll: studsa, kasta och fånga samt spelförståelse.
 • Lekar, med eller utan boll, där vi bland annat tränar samarbete, lär regler och Fair-Play.
 • Rörelser till musik (uppvärmning och danser).
 • Diskutera regler i lekar, varför de finns och vad som händer när man inte följer dem.
 • Diskutera säkerhetsregler och tränar genomförande av aktiviteter samt fram- och undanplockning på ett säkert sätt.
 • Diskutera varför det är viktigt att röra på sig och hur man kan göra för att påverka sin hälsa och förebygga skador.
 • Isflaksträning och klädsim genomförs på badhuset i Trelleborg (år 4).

Övergripande mål

Varje elev ska kunna lära, utforska, och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Varje elev ska kunna granska olika valjmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden.

Bedömning

Matriser

Idh
Bedömningsmatris i Idrott och hälsa, år 4-6, Serresjöskolan Lå 15/16

RÖRA SIG ALLSIDIGT I OLIKA FYSISKA SAMMANHANG

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lek, spel och idrott:
Med boll: studsa, kasta och fånga (öga - hand koordination).
Når ännu ej kunskapskraven.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten. Rörelserna är tveksamma och utförs med bristande balans. Eleven är mindre beslutsam och kan behöva flera försök.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten. Rörelserna är stabilare, mer avslappnade och utförs med god balans. Eleven är mer beslutsam och kan upprepa rörelsen.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten. Rörelserna har flyt, är stabila och effektiva med smidiga övergångar. Eleven är beslutsam och kan upprepa rörelsen med samma goda resultat.
Lek, spel och idrott:
Spelförståelse.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten. Eleven är delaktig och medverkar i viss mån till att leken/spelet når sitt syfte. Begränsat samspel med lagkamrater, lek- och spelredskap.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten. Eleven är delaktig och väljer strategier som medverkar till att leken/spelet når sitt syfte. Deltar i samspel med med lagkamrater, lek- och spelredskap.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten. Eleven är delaktig i olika spelfaser och väljer effektiva strategier som i hög grad medverkar till att leken/spelet når sitt syfte. Deltar i ett utvecklat samspel med lagkamrater, lek- och spelredskap.
Motorik och rörelse:
Sammansatta motoriska grundformer (springa, hoppa, åla, krypa, rulla/rotera, klättra, hänga och stödja) i kombination med gymnastikredskap.
Når ännu ej kunskapskraven.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten. Rörelserna är tveksamma och utförs med bristande balans. Eleven är mindre beslutsam och kan behöva flera försök.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten. Rörelserna är stabilare, mer avslappnade och utförs med god balans. Eleven är mer beslutsam och kan upprepa rörelsen.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten. Rörelserna har flyt, är stabila och effektiva med smidiga övergångar. Eleven är beslutsam och kan upprepa rörelsen med samma goda resultat.
Dans och rörelse till musik:
Når ännu ej kunskapskraven.
Eleven anpassar sina rörelser till viss del till takt och rytm. Rörelserna är tveksamma och utförs med bristande balans. Eleven är mindre beslutsam och kan behöva flera försök.
Eleven anpassar sina rörelser relativt väl till takt och rytm. Rörelserna är stabilare, mer avslappnade och utförs med god balans. Eleven är mer beslutsam och kan upprepa rörelsen.
Eleven anpassar sina rörelser väl till takt och rytm. Rörelserna har flyt, är stabila och effektiva med smidiga övergångar. Eleven är beslutsam och kan upprepa rörelsen med samma goda resultat.
Vattenvana och simning:
Simning i mag- och ryggläge.
Når ännu ej kunskapskraven.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

PLANERA, GENOMFÖRA OCH VÄRDERA FYSISK AKTIVITET

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Värdera:
Når ännu ej kunskapskraven.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Berättar på ett enkelt sätt vad man har upplevt.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Ger konkreta exempel (använder centrala begrepp) och förklarar samband.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Kan utifrån konkreta exempel resonera om orsaker och konsekvenser.

GENOMFÖRA OCH ANPASSA UTEVISTELSER OCH FRILUFTSLIV EFTER OLIKA FÖRHÅLLANDEN OCH UTEMILJÖER

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Orientering:
Kartors uppbyggnad och symboler samt orientering efter kartor över den närliggande miljön.
Når ännu ej kunskapskraven.
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Orienterar sig i närmiljön genom att följa entydiga ledstänger (stigar, vägar, åkerkanter etc.).
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Kan kartans färger och de viktigaste karttecknen. Använder handgrepp och passar kartan.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Gör vägvals-, avstånds och framkomlighetsbedömningar.
Friluftsliv och utevistelse:
Aktiviteter i skiftande natur-, och utemiljöer under olika årstider.
Når ännu ej kunskapskraven.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler. Förstår och följer allemansrättens grunder.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

FÖREBYGGA RISKER OCH HANTERA NÖDSITUATIONER

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förebygga risker:
Regler och fair-play samt säkerhet vid fram- och undanplockning av redskap och material.
Når ännu ej kunskapskraven.
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förbygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Berättar på ett enkelt sätt hur man förebygger skador. Förstår och följer regler.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förbygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Ger konkreta exempel (använder centrala begrepp) och förklarar samband.
Eleven kan ge väl utvecklade beskrivningar av hur man förbygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Kan utifrån konkreta exempel resonera om orsaker och konsekvenser.
Hantera nödsituationer:
Badvett och säkerhet vid vatten vintertid (isflaksträning, använda hjälpredskap som livboj och isdubbar).
Når ännu ej kunskapskraven.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.