Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompassens fantasyarbete

Skapad 2012-10-18 13:49 i Kompassenskolan Öckerö
Ett spännade läs och skrivprojekt med utgångspunkt i fantasygenren där du får utveckla din kreativitet och uttrycksförmåga.
Grundskola 6 Bild Svenska
Du ska under vårterminen arbeta med genren Fantasy. Du ska få läsa spännade berättelser och se film om stora äventyr där kampen mellan gott och ont är i centrum. Projektet mynnar ut i en roman med namnet En bok du sent ska glömma. Du ska även skapa ett persongalleri och en fantasyvärld som bas för din berättelse.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Konkretisering av mål

 

Läsa:

 • kunna göra en kronologisk sammanfattning av innehållet i den bok du läser för att visa en grundläggande läsförståelse, samt reflektera över läsupplevelsen.
 • kunna delta i boksamtal där du hjälper till att föra samtalet framåt genom att ställa frågor och framföra egna åsikter.
 • kunna beskriva textens typiska uppbyggnad, dvs hitta fantasydrag.

Skriva:

 • kunna skriva en egen berättelse med ett begripligt innehåll, en tydlig röd tråd och ett varierat språk.
 • kunna använda de vanligaste reglerna för stavning och visa att du kan ta hjälp av t.ex. stavningsprogram och ordlista.
 • kunna använda skiljetecken t.ex. talstreck, kommatecken, utropstecken och frågetecken.

Respons:

 • kunna ge enkla omdömen om innehållet i dina kamraters texter.
 • kunna bearbeta din egen text utifrån den respons du får.

Filmanalys:

 • kunna sammanfatta innehållet i en film samt motivera sina åsikter kring densamma

Bild:

 • skapa/ bygga en ond och en god värld i olika byggmaterial och med olika tekniker
 • skapa figurer till världarna i lera
 • illustrera bilder till texten

 

Undervisning/arbetsformer

  • Undervisning om genren Fantasy 
  • Läsa fantasyböcker och samtala om dessa
  • Iakttagelser av fantasygenren
  • Se fantasyfilm och analysera dessa
  • Planering av skrivprojekt utifrån mall/ tankekarta
  • Skrivprojekt utifrån givna förutsättningar vissa veckor
  • Koppla bild och text
  • Arbeta med kamratrespons
  • Praktiskt bildarbete i form av konstruktion och illustration

 

The big 5

Under arbetet med En bok du sent ska glömma kommer vi att träna på följande förmågor:

ANALYSFÖRMÅGA
Att kunna jämföra likheter och skillnader och kunna se samband.

METAKOGNITIV FÖRMÅGA
Att kunna lyssna och läsa, tolka och förstå, olika texter, bilder och filmer. Att kunna använda olika strategier för att göra sig förstådd. Att kunna reflektera över ett händelseförlopp. Att kunna lösa problem.

KOMMUNIKTIV FÖRMÅGA
Att kunna samtala om innehåll och skrivprocessen. Att kunna formulera en egen berättelse och redogöra för handlingen med början, innehåll och avslut.

FÖRMÅGAN ATT HANTERA INFORMATION
Att kunna söka samla och sortera information från olika källor samt kunna använda den.

BEGREPPSLIG FÖRMÅGA
Att kunna förstå innebörden av olika genrespecifika begrepp och kunna avända dem i nya sammanhang.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LÄRANDE
Att vara nyfiken. Att kunna dela. Att kunna samarbeta. Att kunna göra sitt bästa.

 

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma:

 • din läsförmåga genom att lyssna på dina synpunkter om det du läst samt läsa din bokrecension.
 • din skrivförmåga genom att läsa det du skriver samt ge respons.
 • din förmåga att ge respons samt använda dig av den respons du fått genom att läsa dina kamratkommentarer.
 • din förmåga att analysera en film genom att lyssna till och läsa dina funderingar
 • din förmåga att koppla bild och text i dina uppdrag i fantasyberättelsen
 • din förmåga att samarbeta och ta ansvar kring skapandet av världarna

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 6
  Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  E 6
  I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  E 6
  Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Bl  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Bl  C 6
  Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  C 6
  I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  C 6
  Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Bl  C 6
  Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
 • Bl  A 6
  Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  A 6
  I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  A 6
  Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Bl  A 6
  Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv  E 6
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
 • Sv  C 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
 • Sv  C 6
  Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
 • Sv  C 6
  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
 • Sv  C 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
 • Sv  C 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
 • Sv  C 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
 • Sv  C 6
  Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
 • Sv  C 6
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
 • Sv  A 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • Sv  A 6
  Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
 • Sv  A 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
 • Sv  A 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
 • Sv  A 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
 • Sv  A 6
  De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
 • Sv  A 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  A 6
  Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
 • Sv  A 6
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: