👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mölndals stad - Östergårdsskolans förskola - 2013

Skapad 2013-08-14 14:31 av Kristofer Skogholm
Digital Pedagogisk Dokumentation för barn på Västra Kållereds förskolor; Bölet, Heljered och Kålleredgården
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Här får barnet genom en intervju tillsammans med vårdnadshavare berätta om sig själv.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn…utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga” "Förskolan ska stäva efter att varje barn...utvecklar sin identitet och känner trygghet i den" (Lpfö 98 reviderad 2010)

(Klicka här för att öppna reviderade Lpfö98 >>)

Här beskrivs var barnet befinner sig just nu och detta ligger till grund för att pedagoger i verksamheten och vårdnadshavare på bästa sätt ska kunna stötta och utmana barnet vidare i sin utveckling.

Förskolans värdegrund och uppdrag

"Förskolan vilar på demokratisk grund." "Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande" (Lpfö 98 reviderad 2010)

Utveckling och lärande

"Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter" (Lpfö 98 reviderad 2010)

Språk och kommunikation

Natur - MIljö - Teknik - Matematik

Motorik - Rörelse - Lek

Barns inflytande

"De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten." (Lpfö 98 reviderad 2010)

Här hittar vårdnadshavare information om digital pedagogisk dokumentation (DPD).

”Arbetslaget ska föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal”(Lpfö 98 reviderad 2010).

Varför digital pedagogisk dokumentation?

Vi använder oss av Digital Pedagogisk Dokumentation (DPD) för att dokumentera barns lärande och utveckling. Den Digitala Pedagogiska Dokumentationen (DPD:n):

 • skapar en brygga mellan förskola, förskoleklass och skola och ser därför till det livslånga lärandet
 • tydliggör den nya läroplanen för förskolan Lpfö 98 reviderad 2010
 • skapar förutsättningar för vårdnadshavarna att aktivt kunna ta del av barnens och verksamhetens dokumentation
 • skapar en hög kvalitet inom förskolan
 • tydliggör barnens utveckling över tid
 • skapar bättre tillgänglighet


Syfte och mål

 • att synliggöra barnets utveckling och läroprocesser
 • att tillsammans med vårdnadshavare främja det enskilda barnets utveckling
 • att i dialog med vårdnadshavarna samla kunskap om barnet för att på så sätt få en bättre helhetsbild av barnet
 • att vårdnadshavarna blir delaktiga och får möjlighet att påverka verksamheten och barnets situation inom ramen för läroplanen Lpfö 98 reviderad 2010


Syfte och mål för barnet

 • att ge det enskilda barnet bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas rikt och mångsidigt
 • att barnet känner sig sett, hört och respekteratr
 • att barnet bättre kan ta del av , se och förstå sitt eget lärande
 • att barnets kunskaper och intressen tas tillvara och utvecklas
 • att barnet utmanas och får hjälp och stöd i sin utveckling


Information inför samtal

 • Vi ser inte på barnets individuella utveckling och lärande i jämförelse med andra barn och inte heller utifrån olika åldersstadier.
 • Vi grundar den pedagogiska dokumentationen på dagliga iakttagelser, observationer, barnintervjuer/ samtal och pedagogiska diskussioner i arbetslaget.
 • Vi beslutar gemensamt vad som ska göras på förskolan och vad vårdnadshavarna kan göra hemma för att bidra till en positiv utveckling för barnet