Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grönkulla IUP mall original

Skapad 2013-10-07 08:14 av Marie Sternborn
Mall för utvecklingsplaner för barn på Grönkulla med fokusområde och mediastöd. Bygger på LärandeINDEX. Malleditor Mall för utvecklingssamtal för förskolan med VUP.
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn
Tankar kring nuläget
Barnets tankar

Värdegrund

”Förskolan stimulerar barnets samspel och visar respekt för individen samt medverkar till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och barnen får möjlighet att visa solidaritet."

"Förskolan hjälper barnen att bearbeta konflikter samt reder ut missförstånd och kompromissa."

"Förskolan lyfter fram och problematiserar etiska dilemman och livsfrågor med barnen i vardagen och gör dem uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande."

"Förskolan ger barnen möjlighet till delaktighet och inflytande i vardagen."

Klicka här för att öppna läroplanen >>

Trivsel, trygghet, relationer, empati, öppenhet, respekt, ansvar och inflytande.

 • På vilket sätt främjar verksamheten barnets förmåga till empati, ansvar och inflytande på förskolan
 • På vilket sätt främjar verksamheten hur barnet uttrycker sina känslor

Lek

”Förskolan organiserar så att barnen stimuleras att utveckla och fördjupa sin lek samt använda sin fantasi och förmåga att låtsas i vardagen."

"Förskolan organiserar så att barnen utvecklar sin förmåga att själv tillämpa och skapa regler i vardagen"

"Förskolan organiserar så att barnen utvecklar sin lust att leka och lära i vardagen." Klicka här för att öppna läroplanen>>

Nulägesbeskrivning av lek, förmågor, självständighet, självtillit, motorik och skapande.

 • Tankar om hur verksamheten främjar barnets styrkor / förmågor / talanger
 • Tankar om hur verksamheten främjar barnets intressen
 • Upplevelse av hur verksamheten främjar barnets lek och lärande
 • Upplevelse av hur verksamheten främjar barnets samspel med andra barn och vuxna

Matematik

”Förskolan organiserar så att barnen utvecklar sin förmåga att föra och följa matematikiska resonemang, undersöker, reflekterar över och prövar olika lösningar av egna och andras problemlösningar."

"Förskolan organiserar så att barnen utvecklar sin förståelse för rum, form,läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängd, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning tid och förändring,"

"Förskolan organiserar så att barnen har möjlighet att utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp." Klicka här för att öppna läroplanen >>

Nulägesbeskrivning av barnets matematiska förmågor.

 • Upplevelse av hur verksamheten främjar barnets användande av matematik i sin vardag.
 • Upplevelsen av hur verksamheten främjar barnets utforskande och matematiska lärande.

Skapande

"Förskolan organiserar så att barnen utvecklar sin skapande förmåga så att den blir blir utforskande och gestaltande och så att varje barn hittar sitt eget uttryck."

"Förskolan organiserar så att barnen bearbetar sina upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som t.ex lek, bild, rörelser, sång och musik, dans och drama i vardagen."

"Förskolan organiserar så att barnen utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning i vardagen." Klicka här för att öppna läroplanen >>

Nulägesbeskrivning

Upplevelsen av hur verksamheten främjar barnet att använda sin skapande förmåga i fråga om lek, bild och form, rörelse, sång och musik, dans och drama.

Naturvetenskap och Teknik

”Förskolan organiserar för att barnen ska kunna bygga och konstruera med hjälp av olika tekninker, material och redskap samt att urskilja teknik i vardagen och utforska hur teknink fungerar."

"Förskolan organiserar så att barnen med hjälp av olika uttrycksformer upptäcker, utforskar och bearbetar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen liksom sitt kunnande om växter, djur samt kemiska processer och fysikaliska fenomen."

"Förskolan organiserar för att barnen ska kunna utveckla en förståelse för hur människan, naturen och samhället påverkar varandra." Klicka här för att öppna läroplanen >>

Nulägesbeskrivning

Upplevelsen av hur verksamheten främjar barnets lust att utforska naturvetenskap och teknik i vardagen

Språk - Kommunikation - IT

”Förskolan organiserar för att barnen har möjlighet att samtala och berätta samt delta i utvidgade och fördjupade bok och boldsamtal i samspel med andra barn och vuxna i vardagen."

"Förskolan organiserar så att barnen bearbetar sitt språk och sin kommunikativa förmåga. Det ska ske i samspel med andra barn och vuxna och med hjälp av olika uttrycksformer i vardagen."

"Förskolan använder ett rikt och varierat utbud av material och metoder med anknytning till språk, kommunikation och IT, så att barnen får utforska i vardagen på sitt eget sätt." Klicka här för att öppna läroplanen >>

Nulägesbeskrivning

Upplevelsen av hur verksamheten främjar barnets användande av sitt språk för att kommunicera.

Upplevelsen av hur verksamheten stimulerar barnets språkutveckling.

Vilka uttrycksformer och verktyg använder barnet för att kommunicera?

Att ta upp
Protokoll - Samtalet
Beslut - Fokusområde för förskolan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: