👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mölndals stad - Rektorer - Lönekriterier - 2014

Skapad 2014-01-08 11:18 av Kristofer Skogholm
Lönekriterier - Underlag inför lönesamtal 2014
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Inför medarbetarsamtalet

Strategisk kompetens
 • på min enhet har vi ett väl fungerande och utbyggt systematiskt kvalitetsarbete
 • vi arbetar strategiskt med vår verksamhetsplan
 • vi följer upp-analyserar-åtgärdar
 • vi når ökad måluppfyllelse och resultat
 • jag har helhetssyn på verksamheten
Förhållningssätt till medarbetaren
 • jag är professionell i min roll
 • ”management by walking around”och har en god kommunikation med medarbetare
 • jag upplevs som tillgänglig
 • jag är en tydlig ledare som tar välgrundade och välinformerade beslut
Förhållningssätt till arbetsgivarrollen
 • jag är lojal mot den demokratiska processen
 • jag ansvara för att lagar och avtal, förordningar och stadens policydokument följs
 • jag svarar för rättssäkerhet, likställighet och öppenhet inför medborgaren
 • jag är en företrädare för staden som helhet
Ekonomisk kompetens
 • jag klarar de ekonomiska ramar och mål för din enhet
 • jag hushåller med enhetens resurser och får medarbetarna delaktiga i enhetens ekonomi och att de tar ett ekonomiskt ansvar i vardagsarbetet
Samarbete
 • jag arbetar för och bidrar till ett positivt klimat i vår ledningsgrupp
 • jag tar del och delar med mig av kunskap, erfarenheter och information
 • jag är närvarande och engagerad
 • jag tar ansvar tillsammans med gruppen för att utveckla en gemensam struktur för stadens skolor
Verksamhetschefens kommentarer