Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mölndals stad - Rektorer - Lönekriterier - 2014

Skapad 2014-01-08 11:18 av Kristofer Skogholm
Lönekriterier - Underlag inför lönesamtal 2014
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Inför medarbetarsamtalet

Strategisk kompetens
 • på min enhet har vi ett väl fungerande och utbyggt systematiskt kvalitetsarbete
 • vi arbetar strategiskt med vår verksamhetsplan
 • vi följer upp-analyserar-åtgärdar
 • vi når ökad måluppfyllelse och resultat
 • jag har helhetssyn på verksamheten
Förhållningssätt till medarbetaren
 • jag är professionell i min roll
 • ”management by walking around”och har en god kommunikation med medarbetare
 • jag upplevs som tillgänglig
 • jag är en tydlig ledare som tar välgrundade och välinformerade beslut
Förhållningssätt till arbetsgivarrollen
 • jag är lojal mot den demokratiska processen
 • jag ansvara för att lagar och avtal, förordningar och stadens policydokument följs
 • jag svarar för rättssäkerhet, likställighet och öppenhet inför medborgaren
 • jag är en företrädare för staden som helhet
Ekonomisk kompetens
 • jag klarar de ekonomiska ramar och mål för din enhet
 • jag hushåller med enhetens resurser och får medarbetarna delaktiga i enhetens ekonomi och att de tar ett ekonomiskt ansvar i vardagsarbetet
Samarbete
 • jag arbetar för och bidrar till ett positivt klimat i vår ledningsgrupp
 • jag tar del och delar med mig av kunskap, erfarenheter och information
 • jag är närvarande och engagerad
 • jag tar ansvar tillsammans med gruppen för att utveckla en gemensam struktur för stadens skolor
Verksamhetschefens kommentarer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: