Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Metis – Grundskolan åk 1-6

Skapad 2014-08-22 04:37 av Lotta Grönlund Plöen
Personlig utvecklingsplan, IUP med skrifltiga omdömen för elever åk 1-6. IUP-mall, samt förberedelse av utvecklingssamtal.
Grundskola 7 - 12
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
  • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
  • vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Information

 

Vad är en pedagogisk planering?

En pedagogisk planering (PP) informerar om mot vilka mål vi arbetar i undervisningen, vad man ska arbeta med och hur, samt vad som kommer bedömas. Den är kopplad till läroplan och kursplan. Planeringen ligger till grund för elevens självskattning (utvärdering) i processen och lärarens respons – grunden för det skriftliga omdömet. Planeringen kan även innehålla en bedömningsmatris.

 

Vad är en matris?

Den är ett stöd för eleven då eleven ska reflektera kring sitt lärande och utveckling. Läraren använder den också som ett stöd för att ge feedback på elevens lärande och utveckling – att beskriva nuläget, vad eleven kan och vad eleven behöver utveckla.. ”Den markerade rutan” = hur eleven visat att den kan t.ex. kommunicera/uttrycka sig i skrift. ”Rutan efter” = tips framåt, VAD är det eleven behöver utveckla

 

Vad är IUP och skriftliga omdömen?

IUP = individuell utvecklingsplan. Den innehåller skriftliga omdömen i de ämnen eleven fått undervisning i, samt de överenskommelser/mål man satt vid utvecklingssamtalet. Eleven ska få skriftliga omdömen i alla ämnen som eleven haft undervisning i. De ska ges minst i samband med utvecklingssamtalet. De ligger till grund för utvecklingssamtalet och för den fortsatta planeringen. De skriftliga omdömena ska beskriva hur långt eleven kommit i sin kunskapsutveckling. 

 

Överenskommelserna/målen man sätter vi samtalet ska tydligt tala om VAD eleven ska utveckla och ansvarsfördelning (vad och hur skolan SKA göra …, vad och hur eleven/vårdnadshavare KAN göra...) Lärare kan ge omdömen kontinuerligt efter varje avslutat arbetsområde, och/eller som en sammanfattning inför utvecklingssamtalet.

 

Vad innebär utvecklingssamtal

Det är ett tillfälle för att tillsammans skapa sig en bild av nuläget kring elevens lärande och utveckling. Det är ett trepartssamtal mellan elev – vårdnadshavare – lärare/mentor. Alla ska få möjlighet att förbereda sig inför samtalet. IUP med skriftliga omdömen inkl. planeringarna för resp. ämne är ett stöd för detta. Utifrån underlagen och samtalet görs överenskommelser/mål mellan alla tre parter. De ska tydligt beskriva:
• VAD eleven ska/bör utveckla (kopplat till läroplan och kursplan)

• HUR skolan SKA stödja den fortsatta utvecklingen

• HUR eleven/vårdnadshavare KAN bidra

Utvecklingssamtalet

För att ett utvecklingssamtal ska kunna bli ett trepartssamtal mellan mig, vårdnadshavare och lärare, är det viktigt att vi alla känner till vilka mål vi arbetar mot i skolan, och att lärarna har bedömt mina kunskaper utifrån dem och informerat oss. Efter det kan vi tillsammans diskutera och komma överens om hur mitt fortsatta lärande ska stödjas och stimuleras. Vad kan jag, mina vårdnadshavare och lärare bidra med och ta ansvar för? Innan utvecklingssamtalet gör vi våra förberedelser här i Unikum.

Punkter vid utvecklingssamtalet

  • Kort avstämning. Finns det frågor eller funderingar kring omdömen som lästs hemma, eller någon övrig fråga?
  • Diskussion kring "Min utveckling".
  • Nya IUP-mål. Gemensam diskussion.

Läs mer om om utvecklingssamtal här >>

Inför utvecklingssamtalet:
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Anteckningar från utvecklingssamtalet

Min utveckling

Dessa frågor ska du besvara innan utvecklingssamtalet – på egen hand eller med hjälp av förälder. Frågorna är kopplade till läroplanens mål kring "Normer och värden", "Kunskap" och ”Ansvar".

Längst ner på sidan kan du ladda upp en fil som berättar något om dig/eleven, t.ex "vad du tycker om att göra, vad du kan...."

Normer och värden

Överenskommelser för den individuella utvecklingsplanen - IUP

Här är elevens personliga utvecklingsplan (IUP med skriftliga omdömen, samt planeringar för olika arbetsområden). Den ”nuvarande IUP:n” innehåller de skriftliga omdömen som är aktuella inför kommande utvecklingssamtal. I IUP-arkivet hittar man elevens dokumentation från tidigare samtal.

Här beskrivs elevens mål i denna plan, och vem som gör vad i arbetet med att nå dessa mål.

Här visas alla överenskommelser/mål som är satta mellan elev/lärare/förälder vid utvecklingssamtal. Målen ska utvärderas inför eller vid nästa utvecklingssamtal.

Överenskommelser - Hur skall vi arbeta för att nå detta mål?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering - Hur har det gått? Utvärderas av berörda parter senast inför nästa samtal.
Namn
Kommentar…

Här kan man se hur jag har utvecklats!

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: