Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal förskoleklass och fritids, Eklandaskolan

Skapad 2015-01-28 04:07 av Carl-Johan Winsth
Syftet med individuella utvecklingsplaner (IUP) är att stärka uppföljningen på individnivå och få en ökad måluppfyllelse i skolan. Tanken är att skolan, tillsammans med eleven och vårdnadshavarna, tidigt ska uppmärksamma och komma överens om behov och gemensamma åtgärder för att eleven ska nå målen. Ett annat syfte är att eleverna ska få en ökad möjlighet att följa sin egen utveckling och lärprocess. Genom detta ska de få en utökad möjlighet till inflytande och ansvar. En IUP är något man arbetar med under terminen. Den framåtsyftande planen i IUP:n kommer man överens om vid utvecklingssamtalet. Utvecklingssamtal genomförs vid minst ett tillfälle/termin. Läraren/mentorn, eleven och elevens vårdnadshavare samtalar om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas.
Grundskola 6 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och någon av mina pedagoger. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • Vad jag lärt mig under terminen
  • Hur jag trivs på skolan
  • Mina viktigaste utvecklingsområden

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Svara på frågorna i lugn och ro tillsammans med ert barn. Vill man svara på några frågor i taget så går det bra, glöm bara inte att spara. Tänk bara på att ni gått igenom alla frågor innan det är dags för utvecklingssamtalet.

Min personliga och sociala utveckling: Samspel med andra
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Min personliga och sociala utveckling: Självkänsla
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Min personliga och sociala utveckling: Ansvar
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Mitt lärande
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Fritidsverksamheten
Namn
Kommentar…
Jag kan...
Namn
Kommentar…
Samtalets innehåll
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Denna plan innehåller de mål som är viktigast för mig att nå under det närmaste halvåret. Planen påverkar hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Målen utvärderas kontinuerligt under terminen och lärare och elev sätter tillsammans upp nya mål när uppsatta mål är nådda.
Utvecklingsområden:
Utvärdering
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: