Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Victoriaskolan åk 4-9

Skapad 2015-06-08 07:08 av Helena Karlsson
Victoriaskolans mall för samtal
Grundskola 10 - 15
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • Vad jag lärt mig under terminen

  • Hur arbete med överenskommelser från förra samtalet har gått

  • Mina viktigaste utvecklingsområden

Som avslutning kommer vi överens om hur vi kan arbeta med mina utvecklingsområden.

 

 

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Utvecklingssamtalet är en dialog mellan lärare, elev och vårdnadshavare om hur elevens fortsatta lärande kan främjas. Vad kan elev, lärare respektive vårdnadshavare bidra med och ta ansvar för. Före utvecklingssamtalet gör eleven och lärare förberedelser i skolan.  Vårdnasdshavare tar del av elevens utvärdering inför samtalet.

Under den här fliken kan elev, pedagog och vårdnadshavare formulera sådant som man skulle vilja prata om på utvecklingssamtalet.

 

Dagordning:

Hälsa alla välkomna till samtalet

Namn 2015-01-01
Kommentar…

Min individuella utvecklingsplan - IUP

Här formulerar elev, pedagog och vårdnadshavare tillsammans individuella mål för barnet. Överenskommelsen ska beskriva skolans ansvar för att ge stöd och stimulans för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt. Denna plan innehåller de mål som är viktigast för mig att nå under det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom hur det gått att nå målen.

Så här arbetar vi mot utvecklingsmålet:
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Utvärdering
Namn 2015-01-01
Kommentar…

Här noteras extra anpassningar

Exempel på extra anpassningar kan vara att hjälpa en elev med att planera och strukturera ett schema över skoldagen, eller ge extra tydliga instruktioner eller stöd för att sätta igång arbetet. Även ledning i att förstå texter, förklaringar av ett ämnesområde på ett annat sätt eller färdighetsträning inom ramen för den ordinarie undervisningen, exempelvis lästräning, är att anse som extra anpassningar. Särskilda läromedel eller särskild utrustning, till exempel hjälpmedel för att förstå och passa tider samt digital teknik med anpassade programvaror kan även, som huvudregel, ingå inom ramen för extra anpassningar. Till extra anpassningar hör även enstaka specialpedagogiska insatser. Det kan vara en speciallärare som under en kort tid, till exempel två månader, arbetar tillsammans med eleven.

Behov Här beskrivs de behov som ligger till grund för de extra anpassningarna:
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Extra anpassningar Beskriv vilka extra anpassningar som görs för eleven:
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Utvärdering av extra anpassning Utvärdering/uppföljning av extra anpassningar. Är de effektiva eller behöver något förändras eller intensifieras?
Namn 2015-01-01
Kommentar…
Status
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: