Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall förskoleklass

Skapad 2015-06-24 13:51 av Elin Svensson
Samtalsmall för förskoleklassen i Alingsås
Grundskola 6 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min lärare. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:  

  • Vilka är mina speciella styrkor och förmågor?
  • Vad tycker jag om att göra just nu?
  • Hur fungerar jag tillsammans med andra barn och vuxna?
  • I vilka sammanhang fungerar jag bra?

Se mer om frågorna under fliken "Utvecklingssamtalet". 

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Här nedan följer frågor som eleven ska svara på själv eller med hjälp av lärare/föräldrar. 

 

Frågor till vårdnadshavare inför samtalet

Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utvecklingssamtalet är till för att ge er möjlighet att tillsammans med oss samtala om hur verksamheten kan stödja ert barn.
Vi vill ge er möjlighet till insyn och inflytande.

Frågorna här nedan vill vi samtala tillsammans med er om. Fyll gärna i rutan om ni har funderingar

 

Ur Skolverkets Allmänna råd med kommentarer "Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram":

... Lärare och övrig skolpersonal gör en bedömningen av en elevs behov av extra anpassningar eller särskilt stöd med utgångspunkt i hur eleven utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanens andra del. I förskoleklassen utgår bedömning från hur eleven utvecklas mot de kunskapskrav som senare kommer att ställas i den aktuella obligatoriska skolformen (s. 11-12) ...

... Exempel på extra anpassningar kan vara att hjälpa en elev med att planera och strukturera ett schema över skoldagen, eller ge extra tydliga instruktioner eller stöd för att sätta igång arbetet. Även ledning i att förstå texter, förklaringar av ett ämnesområde på ett annat sätt eller färdighetsträning inom ramen för den ordinarie undervisningen, exempelvis lästräning, är att anse som extra anpassningar. Särskilda läromedel eller särskild utrustning, till exempel hjälpmedel för att förstå och passa tider samt digital teknik med anpassade programvaror kan även, som huvudregel, ingå inom ramen för extra anpassningar. Till extra anpassningar hör även enstaka specialpedagogiska insatser. Det kan vara en speciallärare som under en kort tid, till exempel två månader, arbetar tillsammans med eleven. (s.22) ...

Behoven Här beskriver pedagogen behoven:
Anpassningar: Här beskrivs vilka extra anpassningar som görs/gjorts för eleven
Utvärdering av extra anpassningar Här görs en uppföljning av de extra anpassningar som genomförts. Är de effektiva, eller behöver något förändras eller intensifieras?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: