Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Simrishamns kommuns samtalsmall F-klass

Skapad 2015-07-21 13:05 av Lillan Dahlqvist
Samtalsmall för barn i F-klass i Simrishamns kommun, med möjlighet att dokumentera extra anpassningar.
Grundskola 6 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • Hur jag trivs i förskoleklassen
  • Vad jag lärt mig under terminen
  • Mina viktigaste utvecklingsområden

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Jag i skolan

Avsnittet "Jag i skolan" handlar om de mål som anges i läroplanens andra del. Dit hör avsnitten om Normer och värden, Kunskaper, Elevernas ansvar och inflytande, Skolan och omvärlden samt Bedömning och betyg. Det är med andra ord barnets sociala utveckling som avses.

Vill du läsa mer om just detta finner du det här.

Här följer ett urval av frågor som barnet med stöd av vårdnadshavare besvarar inför samtalet.

 

 

 

Om att vara i skolan Så här känner jag mig...
Jag och andra
Hur jag lär mig
Hur jag tar ansvar
Fritidshemmet Läroplan 2011: Fritidshemmet strävar efter att i samarbete med hemmet främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Varje elev har rätt att få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.
Om att vara på fritids Så här känner jag mig...
Kommentarer Här kan man skriva kommentarer till ovanstående eller lämna ytterligare synpunkter.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utvecklingssamtalet

Under den här fliken kan barn, pedagog och vårdnadshavare formulera sådant som man skulle vilja prata om på utvecklingssamtalet.
Efter samtalet kan pedagogen skriva ner om det är något särskilt man talat om.

 

Inför utvecklingssamtalet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
I samband med utvecklingssamtalet Noteringar, viktigt att minnas från samtalet.
Namn
Kommentar…

Min framåtsyftande plan med överenskommelser

Här kan barn, pedagog och vårdnadshavare tillsammans formulera individuella mål för barnet. Överenskommelsen ska beskriva skolans ansvar för att ge stöd och stimulans för att barnet ska utvecklas så långt som möjligt.

Hur gör vi?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur gick det? Denna utvärdering görs av barn och pedagog innan nästa samtal.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utdrag ur SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER för

Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Exempel på extra anpassningar kan vara att hjälpa en elev med att planera och strukturera ett schema över skoldagen, eller ge extra tydliga instruktioner eller stöd för att sätta igång arbetet. Även ledning i att förstå texter, förklaringar av ett ämnesområde på ett annat sätt eller färdighetsträning inom ramen för den ordinarie undervisningen, exempelvis lästräning, är att anse som extra anpassningar. Särskilda läromedel eller särskild utrustning, till exempel hjälpmedel för att förstå och passa tider samt digital teknik med anpassade programvaror kan även, som huvudregel, ingå inom ramen för extra anpassningar. Till extra anpassningar hör även enstaka specialpedagogiska insatser. Det kan vara en speciallärare som under en kort tid, till exempel två månader, arbetar tillsammans med eleven. 

Behov Här beskrivs de behov som ligger till grund för de extra anpassningarna.
Namn
Kommentar…
Extra anpassningar Här beskrivs vilka extra anpassningar som görs/gjorts för eleven.
Namn
Kommentar…
Utvärdering av extra anpassningar Här görs en uppföljning av de extra anpassningarna. Är de effektiva, eller behöver något förändras eller intensifieras?
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: