Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mölndals stad - Bifrosts förskola - medarbetarsamtal - 2015

Skapad 2015-09-23 14:04 av Ylva Engvall
Mall för medarbetarsamtal med lönekriterier - Bifrosts förskola
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Medarbetarsamtal 2015-2016

Utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. Lpfö 

Vår verksamhet måste ständigt utvecklas, våra resultat följas upp och utvärderas, nya metoder prövas, så att den svarar mot de nationella målen. 

Dina beskrivningar och mål som framkommer på medarbetarsamtalet utgår från våra styrdokument med fokus på normer o värden, språk, matematik, naturvetenskap/teknik samt från våra mål utifrån visionen.

  

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Medarbetarsamtal 2015-2016

Utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. Lpfö 

Vår verksamhet måste ständigt utvecklas, våra resultat följas upp och utvärderas, nya metoder prövas, så att den svarar mot de nationella målen. 

Dina beskrivningar och mål som framkommer på medarbetarsamtalet utgår från våra styrdokument med fokus på normer o värden, språk, matematik, naturvetenskap/teknik samt från våra mål utifrån visionen.

Kvalitet o Trygghet är två ledord

 

Pedagogiskt kvalitetsarbete

Jag har analyserat de behov som finns i den grupp jag har att leda och funnit att jag kommer att behöva förbättra/utveckla/förändra mina kunskaper och mitt arbetssätt/mina arbetsmetoder inom följande utvecklingsområden......

Arbetslaget får del av mina erfarenheter/kunskaper/lärdomar gemon att
Chefens kommentar

 Systematiskt arbetsmiljöarbete

 

På följande sätt bidrar jag till ett positivt arbetsklimat, löser problem och hanterar konfliketer.

Här beskrivs kortsiktiga och långsiktiga mål.

Uppföljning
Pedagogisk kompetens/Grunduppdrag • Jag har ett professionellt förhållningssätt och yrkesetiskt bemötande. • Jag möter individens och gruppens specifika förutsättningar och behov. • Jag utvecklar mina arbetssätt och metoder utifrån de analyser och slutsatser jag konstaterat i min utvärdering. • Jag tar ansvar för min kompetensutveckling. • Jag följer jag upp och reflekterar över barns/elevers utveckling och lärande.
För arbetslaget/för enheten • Jag tar initiativ till insatser och förbättringar som gynnar hela arbetslaget alt hela enheten. • Jag delar med mig av nya kunskaper och erfarenheter och tar ansvar för hela verksamhetens behov.
Driva förskole/skol-utveckling • Jag driver verksamhetsförbättringar som gynnar hela förskolan/skolan. • Jag bidrar till att det systematiska kvallitetsarbetet utvecklas på förskolan/skolan. • Jag omsätter teorier och ny forskning i praktiken så att ökad kvalité uppnås för hela enheten.
Arbetsmiljö • Jag bidrar till ett positivt arbetsklimat, löser problem och hanterar konflikter. • Jag tänker och handlar systemteoretiskt. • Jag är ansvarsmedveten och pålitlig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: