👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bosgårdens pedagogiska enhet - Verksamhetsstyrning Aktiviteter

Skapad 2016-01-21 10:37 av Kristofer Skogholm
Förskola 16 - 99
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Handlingsplan skolförvaltningen 2016

Framtagen i skolförvaltningens ledningsgrupp 12 januari 2016.

Skolförvaltningens prioriterade utvecklingsområden 2015-2016. Dessa utvecklingsområden ska särskilt uppmärksammas i förskolors och skolors arbete baserat på de nationella och lokala politiska målen.

 • Delaktighet och inflytande
 • Inkludering
 • Ledarskap
 • IKT och digital kompetens
Styrande mål: 6

Fullmäktigemål

 • Varje barns potential ska tidigt tas tillvara så att de samlade skolresultaten förbättras samtidigt som fler får godkänt i alla ämnen.

Nämndmål

 • Skolan är likvärdig och uppväger barns och elevers skilda förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
 • Elevnärvaron ökar

Handlingsplan

Under 2016 ökar behovet av att på ett professionellt sätt ta emot nyanlända barn och elever i alla förskolor och skolor. Skolan spelar en avgörande roll för att barn och unga ska få förutsättningar att leva ett bra vuxenliv med boende och egen försörjning. Språkutvecklande insatser och ökad kunskap om barns olika förutsättningar ska genomsyra arbetet så att lärare och andra vuxna kan möta varje barn där det befinner sig. Det är skolans ansvar att eleverna i skolan lyckas.

Det påbörjade arbetet med att göra verksamheten i samtliga förskolor och skolor bra för alla barn och elever oberoende av behov och förutsättningar ska fortsätta. Det innebär bland annat att skillnader mellan pojkars och flickors förutsättningar och resultat i skolan ska minska.

Ett ökat fokus riktas mot elever med hög frånvaro så att närvaron ökar. Samtidigt utvecklas arbetet med att tidigt upptäcka och förebygga elevers frånvaro.

För att underlätta inkludering av elever i behov av särskilt stöd av olika slag är de vuxnas kunskaper i och om modern informations- och kommunikationsteknik avgörande. IKT ger också förutsättningar för att effektivisera lärares och elevers arbete i förskola och skola samt ger de unga en grund att stå på inför vuxenlivet. Under 2016 fokuseras arbetet med IKT på förskolor och skolor.

Aktivitet

Styrande mål: 7

Fullmäktigemål

 • Mölndalsbornas möjligheter att påverka frågor som rör deras vardag och att ta ansvar för stadens utveckling ska öka.

Nämndmål

 • Skolan ska ta tillvara barns, elevers och vårdnadshavares engagemang och idéer för att utveckla verksamheten.

Handlingsplan

Årets utvecklingsarbete runt delaktighet och inflytande ska särskilt riktas mot ökad attraktivitet där Mölndals förskolor och skolor ska vara familjernas förstahandsval.

Aktivitet 1

Aktivitet 2

Styrande mål: 8

Fullmäktigemål

 • Andelen Mölndalsbor som upplever god hälsa ska öka.

Nämndmål

 • Skolan och förskolan bidrar till att andelen barn och elever som upplever god hälsa ökar.

Handlingsplan

Barns hälsa har stor betydelse för deras utveckling, lärande och möjlighet att fungera i förskolans/skolans sociala miljö.

Utvecklingsarbetet ska ge barn och elever framtidstro och en känsla av att vara sedda och värdefulla. Arbetet för att förebygga kränkningar fokuseras och de lokala rutinerna för arbetet när sådana ändå sker ses över och implementeras. Förskolan och skolan utvecklar ett nära och respektfullt samarbete med vårdnadshavarna.

Aktivitet

Styrande mål: 9

Fullmäktigemål

 • Mölndals miljö- och klimatarbete ska stärkas för att tillförsäkra Mölndalsborna en hälsosam och god miljö.

Nämndmål

 • Miljöfarliga ämnen i förskolor och skolor minskar.
 • Förskolors och skolors miljöarbete stärks.

Handlingsplan

Under 2016 ska förskolor och skolor utveckla miljö- och klimatarbetet med att särskilt fokus på barns, elevers och medarbetares arbetsmiljö.

Genom ökad kunskap om och konkret arbete samt stöd för enheterna och i samarbete med andra förvaltningar ska miljöfarliga ämnen i förskolor och skolor minska.

Aktivitet 1

Aktivitet 2

Styrande mål: 11

Fullmäktigemål

 • Mölndals stads attraktivitet och tydlighet som arbetsgivare ska stärkas.

Nämndmål

 • Skolnämnden attraherar och behåller personal utifrån verksamhetens behov.

Handlingsplan

Delaktighet och inflytande är avgörande för att lyckas rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.

Ökat fokus läggs på arbetet med den psykosociala och fysiska arbetsmiljön.

Utvecklingsarbetet fortsätter för att stärka ledarskapet på alla nivåer i förskola och skola.

Förskolechefer och rektorer ska ha möjlighet att leda sin verksamhet genom en djup förståelse för sitt uppdrag och väl utvecklade stödfunktioner när det gäller administration, ekonomi och juridik.

Arbetet med att identifiera och kommunicera positiva insatser som görs och fördelar med att arbeta i Mölndals stad utvecklas.

Aktivitet