Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uroxen utvecklingssamtal

Skapad 2016-03-09 08:30 av Matilda Andersson
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Inför samtalet

Förskolan ska föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal
Lpfö 18, s.17

Med detta utvecklingssamtal vill vi bidra till att vårt samarbete i största möjliga mån gör att Ert barn får en så trygg och utvecklande tid i förskolan som möjligt. För att lyckas med detta är det avgörande att vi har en öppen dialog mer Er som vårdnadshavare. Därför vill vi att ni funderar kring följande frågeställningar inför samtalet.

Inför samtalet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka samt stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande, • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Barns delaktighet och inflytande Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. Lpfö 18 s.16
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Omsorg, utveckling och lärande Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet. Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen. Lpfö 18 s.10 Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. Lpfö 18 s.13
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: