Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bosgårdens pedagogiska enhet - HBTQ 2016/17

Skapad 2016-05-23 13:14 av Veronica Stigholt
Verksamhetsplan HBTQ 2016/17
Förskola 16 - 99
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

VERKSAMHETSPLAN HBTQ 2016/17

Utvecklingsområde

Vad behöver vi förbättra/lära oss mer om detta verksamhetsår?

Bibehålla och fortsätta att utveckla ett medvetet och förankrat förhållningssätt kring HBTQ, de olika diskrimineringsgrunderna samt mänskliga rättigheter. Detta i syfte att bemöta alla människor utifrån ett lika värde.

Koppling till Uppdrag/Vision

"Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling."
Lpfö-98/10 s.4

"Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna lämna sina barn till förskolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen."
Lpfö-98/10 s.5

"Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller."
Lpfö-98/10 s.5


En del av Mölndals stads vision är att "vi har en tillgänglig, levande stad där människor möts och upplever tillit och mångfald" samt "vi skapar kreativa miljöer där människor från olika bakgrunder möts och nya tankar föds".

I allmänna råd för förskolan står det att "barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläggas och barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets bästa ska komma i främsta rummet. Grundläggande för barns bästa är att inhämta och beakta barnens åsikter".

1. Nulägesbeskrivning VAR är vi? Det är viktigt att veta var man är när man startar för att senare kunna veta om man kommit någonstans.

Utifrån utvärderingen och analysen av föregående VP 15/16 ser vi att det är viktigt att fortsätta arbeta medvetet för att bibehålla och fortsätta utveckla vårt arbete med HBTQ.

Vi behöver fortsätta att påminna varandra om vårt språkbruk och bemötande gällande förhållningssätt för att bibehålla kvalitet.

Vi behöver kontinuerligt se över våra miljöer utifrån de olika diskrimineringsgrunderna och normkritik.

Det finns ett dilemma med att arbeta med könsroller och könsuttryck. Om vi problematiserar riskerar vi att uppmärksamma barnen på normer de inte upptäckt. Vi lägger stor vikt vid att samtala med barnen utifrån den litteratur vi läser. Då är det viktigt att samtala utifrån barnens egna reflektioner och värden då vi inte vet vilka normer de har.


2. Nylägesbeskrivning - MÅL VART ska vi? Positiv vision, önskeläge. Vad vill vi åstadkomma, Hur vill vi att det skall se ut? Tänk på att målen ska vara utvärderingsbara för att kunna se om vi nått målet. Behöver vi delmål? Beskriv även delmålen här.

Alla grupper har medvetet utifrån följande delmål arbetat med:

1. Vi påminner varandra om vårt språkbruk och bemötande gällande förhållningssätt för att bibehålla kvalitet.

2. Vi ser kontinuerligt över våra miljöer utifrån de olika diskrimineringsgrunderna och normkritik.

3. Vi lägger stor vikt vid att samtala med barnen utifrån den litteratur vi läser där vi utgår från barnens egna reflektioner och värden då vi inte vet vilka normer de har.

3. Aktionsplan HUR gör vi? Hur ska vi gå tillväga för att nå målen? Ex: Vem ansvarar för vad? Tidsplan? Verktyg? Dokumentation?


Vi har dialoger om vårt språkbruk på UD och andra forum på enheten.

Vi ser över och utvecklar våra miljöer. Det finns en pärm att tillgå med bilder utifrån de olika diskrimineringsgrunderna.

Formativ utvärdering Utvärdering av första terminen för att veta att vi är på rätt väg.
1. Nulägesbeskrivning Vår nuvarande förståelse av läget. Vad har vi åstadkommit?
2. Aktionsplan Revidera aktionsplanen som står på föregående punkt 4. Lägg till eventuella nya aktioner.
3. Lärdomar Erfarenheter och lärdomar så här långt? Vad har vi/barnen lärt oss och hur vet vi det?
Summativ utvärdering Utvärdering efter hela läsåret.
1. Nulägesbeskrivning Vår nuvarande förståelse av läget. Vad har vi åstadkommit?
2. Lärdomar Erfarenheter och lärdomar så här långt? Vad har vi/barnen lärt oss och hur vet vi det?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: