👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bosgårdens pedagogiska enhet - Litteraturprofilerad förskola

Skapad 2016-06-17 11:04 av Veronica Stigholt
Bosgårdens pedagogiska enhets plan i arbetet med Litteraturprofilerad förskola 2016/2017
Förskola 16 - 99
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Litteraturprofilerad förskola 2016/17

Kriterier för en Litteraturprofilerad förskola

På en förskola med litteraturprofil ska personalen genom ett medvetet förhållningssätt:

Använda litteraturens möjligheter i det dagliga arbetet.

Ge barnen positiva upplevelser av böcker, läsning och berättande.

Ge barnen möjlighet att uttrycka sig på flera språk.

Samverka aktivt med biblioteket

Regelbundet utvärdera och utveckla arbetet med profilen.

 

 

 

 

 

 

Använda litteraturens möjligheter i det dagliga arbetet. Utvärdering/analys 2015/16: Litteraturen används i det dagliga arbetet. I sagotemat, fokusområden, utvecklingsområden, utbildning/undervisning.

Genom att vi varje läsår väljer en Temasaga som introduceras med en teater.
Denna ska genomsyra vår verksamhet, undervisning och utbildning.
Genom att ta hjälp av våra Temafigurer gör vi lärandet lustfyllt.

Så här ska vår grupp arbeta:

Ge barnen positiva upplevelser av böcker, läsning och berättande. Utvärdering/analys 2015/16: Vi kan utveckla barnens egna berättande och på Jungfrustigen använda oss av konstverket "Det var en gång".

Genom att det på varje grupp finns en eller flera inspirerande läsmiljöer. Vi skapar även läsmiljöer utomhus.
Genom att vi använder Smart-tv och läsplatta som alternativ till den traditionella boken.
Genom att ha ett rikt utbud av böcker, dels från Bokbuss/bibliotek men även från de vi själva köper in varje höst.
Genom muntligt berättande i olika former inspirerar vi barnen att själva berätta


Så här ska vår grupp arbeta:
Ge barnen möjlighet att uttrycka sig på flera språk. Utvärdering/analys 2015/16: Vi behöver utveckla tecken som stöd, vi står i tur att gå den utbildningen. Ett par grupper behöver utveckla arbetet med att använda PenPal och iPads för att uppmärksamma de olika språk som finns i vår grupp. Vi behöver pusha vårdnadshavare för sagostunder på olika språk.

Genom att vi skapar kopplat till Temasagan.
Genom att vi arbetar med flerspråkighet, "Alla barn alla språk" och erbjuder böcker, appar, PenPal och sånger på många språk.
Genom att vi har planerade boksamtal eller planerade lässituationer där barnen får möjlighet att reflektera över det de hört och bilderna de sett.

Så här ska vår grupp arbeta:
Samverka aktivt med biblioteket Utvärdering/analys 2015/16: Några grupper behöver hitta former för att besöka bokbussen. Kan vi ha en fast tid istället för ett rullande schema?

Genom att vi varje höst får inspiration kring tex nyutgivna böcker från barnboksbibliotekarierna.
Genom att representanter från alla litteraturprofilerade förskolor träffas 1-2 ggr/läsår tillsammans med förskolechefer, områdeschef och barnboksbibliotekarie får vi möjlighet att lyfta gemensamma frågor och inspirera varandra.
Genom att bokbussen regelbundet kommer till oss och att vi besöker biblioteket tillsammans med barnen.

Vi samarbetar också med hemmet genom att vi varje läsår introducerar en bokpåse för barn och föräldrar som kan tas med för hemlån.

Genom att vi informerar nya familjer om vår Litteraturprofil.

Genom Unikum och i verksamheten kan vårdnadshavarna hela tiden följa vårt arbete med sagan.


Så här ska vår grupp arbeta:
Regelbundet utvärdera och utveckla arbetet med profilen. Utvärdering/analys 2015/16: Om någonting inte fungerar, byt strategi.

Genom att vi på våra UD och Salud kontinuerligt reflekterar över vårt arbete med Litteraturprofilen och genomför förändringar i våra läsmiljöer när det behövs.

Så här ska vår grupp arbeta:
Formativ utvärdering Utvärdering av första terminen för att veta att vi är på rätt väg.
Vad har vi åstadkommit?
Erfarenheter och lärdomar så här långt? Vad har vi/barnen lärt oss och hur vet vi det?
Summativ utvärdering Utvärdering efter hela läsåret.
Vad har vi åstadkommit?
Erfarenheter och lärdomar? Vad har vi/barnen lärt oss och hur vet vi det?