Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Södermalm Område 5 Hösten

Skapad 2016-08-30 13:31 av Susanne Ålund
Underlag för att stärka och utveckla vår verksamhet på förskolan och synliggöra vår pedagogiska planering i samspel med barnens lärande och intressen. Barnen får i detta material ett stort inflytande över sin egen vardag.
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Gå in under "Inför samtalet på hösten - Föräldrar" och svara på frågorna där. Förbered er sedan inför samtalet genom att titta under de andra flikarna.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Inför samtalet på hösten - Vårdnadshavare

Enligt läroplanen (Lpfö 98/10) ska förskolan komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barns lärande att utvecklas rikt och mångsidigt. Det är viktigt för oss att ni ges möjlighet att vara delaktiga i förskolans verksamhet. Vi beaktar era synpunkter vid planering, genomförande och utvärdering

Klicka här för att öppna läroplanen>>

Höstens nuläge

Genom observationer och samtal får vi syn på ert barns intressen, kunnande och behov. Efter barnens behov och intressen planerar och strukturerar vi avdelningens pedagogiska verksamhet. Alla barn ska få det alla barn har rätt till.

De områden vi arbetar med i verksamheten är kopplade till vår läroplan. Värdegrundsarbete, kultur, lek, skapande, språk, kommunikation, musik och drama, rörelse, matematik, naturvetenskap, vardagsteknik och IT.

Vi skulle vilja veta:
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Inför samtalet på hösten - barnet

Vi ställer dessa frågor till barnen. Barnen svarar med att visa vilken gubbe som passar bäst in på deras sinnesstämning. De barnen som vill och kan kompletterar med en egen kommentar.

Intervjufrågor
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Inför samtalet på hösten - pedagogerna

Genom våra spaningar och observationer får vi en uppfattning om hur barnen trivs, hur de samspelar med andra, vad de är intresserade av och hur de har inflytande över sin vardag. De områden vi arbetar med i verksamheten är värdegrund, kultur, lek, skapande, språk, kommunikation, musik och drama, rörelse, matematik, naturvetenskap, vardagsteknik och IT.

Texten nedan fokuserar på gruppens lärande och utveckling. Ditt barns intressen och lärande synliggörs i lärloggen.

 

Barngruppen
Namn
Kommentar…

Gemensamt fokusområde för hela barngruppen, hösten

Här beskriver arbetslaget gemensamt var gruppens fokus ligger just nu och var det enskilda barnets fokus och intresse ligger. Detta beskrivs med hjälp av lärloggar.

Överenskommelsen/fokusområdet som skrivs gäller hela gruppen och utgår från förskolans strävansmål.

Pedagogernas reflektioner kring gruppens fokusområde: Samtalen med barnen, observationer, dokumentationer i verksamheten och utvecklingssamtalet med föräldrarna lägger grunden för den pedagogiska planeringen för verksamheten. Målen och verksamheten ska tydligt bottna i vår läroplan.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: