👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekstorpsskolan, Medarbetarsamtal med lönekriteriter för personal, 2016/2017

Skapad 2016-09-23 08:58 av Martina Skogberg
Mall för individuella utvecklingsplaner för pedagogisk personal i Lerums kommun med lönekriterier för pedagogisk personal inom grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning
Medarbetarsamtal 19 - 70 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Medarbetarsamtal

Här förbereder du dig inför vårt kommande medarbetarsamtal.

Fokus för detta läsår kommer att, för undervisande personal, vara just undervisningen och extra anpassningar.

 

Skriv ner Dina tankar kring följande innan samtalet:

¤ Vad anser Du vara kärnan i Din undervisning?

¤ Hur arbetar Du med extra anpassningar? Ge konkreta exempel!

¤ Ge något konkret exempel på något Du är stolt över i Din undervisning.

¤ Ge något konkret exempel på en utmaning som Du har ställts inför denna termin.

¤ Vad skulle Du vilja bli bättre på när Du undervisar?

 

Lönesamtal

Under fliken Lönesamtal förbereder du dig inför lönesamtalet med uppföljning av föregående års prestation i relation till lönekriterierna.

 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn
Medarbetarsamtal Här förbereder du dig inför vårt kommande medarbetarsamtal. Vi kommer att se tillbaka på de mål som sattes upp på föregående samtal. Du tittar igenom överenskommelsen och reflekterar över utfallet.

Vi ska även att följa upp hur din kompetensutveckling fått dig och verksamheten att utvecklas.

Din psykiska och fysiska arbetsmiljö följer vi upp genom att se över uppdraget i sin helhet.
Slutligen formulerar vi i relation till verksamhetsplanen nya, individuella mål för kommande år. Samt kopplar vid behov kompetensutveckling till dessa.
Nedan kan både Du och jag skriva om det därutöver är något särskilt du vill lyfta.

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Mitt mål/ Min kompetensutvecklingsplan

 

Vilka individuella mål behöver jag formulera för att bidra till verksamhetens utveckling och elevernas goda måluppfyllelse?

Mitt mål det kommande året:

Reflektioner
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Lönekriterier för pedagogisk personal inom grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning. Från och med 1 april 2014
Lönekriterier för pedagoger inom Sektor lärande i Lerums kommun utgår ifrån Sektor lärandes vision och verksamhetsidé samt de nationella styrdokument som styr all utbildning och undervisning. Kriterierna delas in i tre huvudkategorier: ”Pedagogen, undervisningen och eleven”, Pedagogen och arbetslaget”, samt ”Pedagogen och skolans utveckling”. Varje kategori följs av förtydliganden.

Vision för Sektor lärande i Lerums kommun:
God kunskap i en trygg miljö

Verksamhetsidé för Sektor lärande i Lerums kommun:
Hela vår organisation präglas av en tydlig decentralisering av ansvar, befogenheter och beslut. Beslut ska fattas så nära den det berör som möjligt. Uppföljning av fattade beslut och av verksamheterna är en prioriterad uppgift för chefer på alla nivåer.

All pedagogisk personal ingår i arbetslag med ett tydligt ansvar för utbildningen och undervisningen för en avgränsad elev- eller barngrupp.

Utifrån de ansvar och befogenheter som åligger chefer, arbetslag och medarbetare leds verksamheterna och undervisningen genom ett tydligt pedagogisk ledarskap som syftar till att skapa en trygg miljö för lärandet och en högre måluppfyllelse.

Våra skolor och förskolor arbetar med entreprenöriellt lärande. All utbildning och undervisning syftar till att utveckla barnens och elevernas entreprenöriella kompetenser. Undervisningen ska organiseras så att den ger överblick, skapar sammanhang och så att den utgår från helheter. All verksamhet ska bidra till att stimulera till ett livslångt lärande.

Barnens och elevernas utveckling av kunskaper och värden är vår verksamhets resultat. I det systematiska kvalitetsarbetet är dessa resultat utgångspunkten för våra analyser och strategier.

Pedagogen, undervisningen och eleven Målbeskrivning: Pedagogen planerar och genomför undervisningen på ett sådant sätt att elevernas behov tillgodoses och att alla elever når så god kunskapsutveckling som möjligt i förhållande till gällande kunskapskrav. Pedagogen har god kunskap om aktuella styrdokument, bedömer kontinuerligt elevernas kunskapsutveckling och har förmåga att på ett bra sätt kommunicera den med både elever och vårdnadshavare. Pedagogens egen utveckling sätter tydliga spår i elevernas lärande och kunskapsutveckling och utgår från forskning och beprövad erfarenhet.

Detta betyder att du som pedagog:

 • Bedömer elevens behov och anpassar undervisningen till individen och elevgruppen, så att varje elev utvecklas så långt det är möjligt i förhållande till läroplaner, ämnesplaner/kursplaner och kunskapskrav.
 • Kommunicerar med eleven vilka kunskaper eleven ska ges möjlighet att utveckla, vad som ligger till grund för bedömningen, hur eleven ska visa sina kunskaper och hur undervisningen ska genomföras.
 • Följer upp, bedömer, kommunicerar och dokumenterar elevernas kunskapsutveckling och sociala utveckling och därigenom stödjer eleven till ett mer medvetet lärande.
 • Har ett inkluderande förhållningssätt enligt Sektor lärandes elevhälsoplan, i syfte att stärka elevers känsla av tillhörighet och sammanhang och arbeta hälsoförebyggande.
 • Leder och organiserar arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete.
 • Utvecklar de kunskaper och färdigheter som du behöver för att tillgodose elevernas behov.
 • Tillägnar dig aktuell forsknings- och utvecklingsarbete
Namn
Kommentar…
Pedagogen och arbetslaget Målbeskrivning: Pedagogen är aktiv i samarbetet i arbetslaget och arbetar för att skapa goda förutsättningar för ett systematiskt kvalitetsarbete där mål och resultat utvärderas, analyseras och åtgärder vidtas för ökad måluppfyllelse. Pedagogen samarbetar med andra och tar ansvar för att olika kompetenser i arbetslaget tas tillvara i syfte att utveckla arbetet kring eleverna.

Det betyder att du som pedagog i samverkan med arbetslaget:

 • Tar ansvar för att arbeta mot utbildningens övergripande mål.
 • Samarbetar för att ge eleverna helhet och sammanhang i lärandet.
 • Bidrar aktivt till att arbetslaget når goda resultat och arbetar systematiskt med kvalitetsarbete.
 • Systematiskt reflekterar över och analyserar arbetet, samt initierar förändring och implementerar den i verksamheten.
Namn
Kommentar…
Pedagogen och skolans utveckling Målbeskrivning: Pedagogen är engagerad i skolans utveckling och bidrar till att måluppfyllelse sker kring skolans gemensamt prioriterade mål. Pedagogen kan sätta in den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang och se verksamheten ur ett helhetsperspektiv.

Det betyder att du som pedagog:

 • Aktivt deltar i skolans kontakter med samhället i övrigt
 • Aktivt deltar i skolenhetens systematiska kvalitetsarbete och pågående skolutveckling.
 • Aktivt arbetar för att skolenheten ska nå goda resultat
 • Tar ansvar för att genomföra ditt uppdrag enligt gemensamt fattade beslut i kommunen, på sektorn, på enheten, i arbetslaget och i den individuella uppdragsplanen
Namn
Kommentar…