👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antistilla Förskola 2017

Skapad 2016-09-28 10:39 av Annika Edin
Underlag för utvecklingssamtal för förskolan med VUP, verksamhetsutvecklingsplan.
Förskola 0 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Normer och värden på förskolan

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Normer och värden

”Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem” Lpfö-98 sid 7. Klicka här för att öppna läroplanen 

Förskola och hem

"Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen." Lpfö -98 rev 2016 s. 13. Klicka här för att öppna läroplanen

Nulägesbeskrivning av trivsel, trygghet, relationer, empati, öppenhet, respekt, och ansvar. Inför samtalet önskar vi att ni förbereder er utifrån följande frågor: Hur upplever du/ni att barnet trivs på förskolan under dagen samt vid hämtning och lämning? Hur upplever du/ni att barnet tar ansvar för gemensamma regler samt visar empati gentemot vuxna och barn? Hur/vad leker barnet på förskolan/hemma, vilka intressen har barnet just nu? Finns det något område, där du/ni upplever att barnet behöver stöd i sin utveckling?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utveckling och lärande

”Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.” Lpfö-98 sid 8. Klicka här för att se läroplanen

 

Barns inflytande

"I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten." Lpfö-98 rev 2016 s. 12. Klicka här för att visa läroplanen

Nulägesbeskrivning av lek, förmågor, självständighet, självtillit, motorik, skapande, språk, kommunikation, matematik, problemlösning. Inför samtalet önskar vi att ni förbereder er utifrån följande frågor: När upplever barnet trivsel och trygghet på förskolan? Vilket lärande eller utveckling har du/ni uppmärksammat? Hur/vad leker barnet på förskolan och i hemmet, vilka intressen har barnet just nu?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Överenkommelser

Syftet med dessa är:

  • att utifrån barnets talang, kompetens eller intresse beskriva hur vi kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja barnets fortsatta utveckling med stöd av läroplanen. Klicka här för att öppna läroplanen>>
  • att lyfta fram det enskilda barnets lärande i samspel med andra.
  • att komma överens om hur pedagoger och vårdnadshavare kan samarbeta kring aktuella utvecklingsområden.
  • att följa upp och utvärdera överenskommelserna vid nästa utvecklingssamtal.
VUP Mål
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering
Namn
Kommentar…