Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljungviksskolan Gråbo medarbetarsamtal 2019/2020

Skapad 2017-01-15 12:05 av Ingela Lundh
Medarbetarsamtal för pedagogisk personal Ljungviksskolan Gråbo
Medarbetarsamtal 19 - 70 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Här förbereder du dig inför vårt kommande medarbetarsamtal inklusive värderingssamtal/lönesamtal

Det här samtalet har vi fokus på elevernas lärmiljö och din arbetsmiljö.

 

 

Lönesamtal sker vid samma tillfälle

Under fliken Lönesamtal förbereder du dig inför lönesamtalet med uppföljning av föregående års prestation i relation till lönekriterierna.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tiden vi har till vårt förfogande är ca en timma.

1. Uppföljning från förra samtalet. Är du ny medarbetare samtalar vi istället om roller och förväntningar.

2. Samtalet fortsätter kring frågorna du svarat på om undervisning, främst den pedagogiska lärmiljön och även samtal kring om din arbetsmiljö och ev. annat.

3. Vi avslutar samtalet kring din utveckling/dina mål.

4. Avslut

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn
 • Uppföljning av förra medarbetarsamtalet. Sattes några mål upp, hur har det gått? Annat? Är du ny medarbetare samtalar vi istället om roller och förväntningar.

 

 • Pedagogisk lärmiljö. Vi utgår från det du skrivit i förberedelsefrågorna nedan.

 

 • Arbetsmiljö

 

 • Annat

 

Medarbetarsamtal Här nedan förbereder du dig inför ditt kommande medarbetarsamtal. Här är vi ute efter att få tag på dina tankar kring undervisningen genom frågorna, var gärna så konkret som möjligt. Det du skriver blir alltså endast underlag för vårt samtal, vi ser dina svar som något vi hänger upp samtalet kring, och ser därför inget behov av att du skriver väldigt långa svar.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Mitt mål/ Min kompetensutvecklingsplan

 

Vilka individuella mål behöver jag formulera för att bidra till verksamhetens utveckling och elevernas goda måluppfyllelse?

Mitt mål det kommande året:

Reflektioner
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Lönekriterier för pedagogisk personal inom grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning. Från och med 1 april 2014
Lönekriterier för pedagoger inom Sektor lärande i Lerums kommun utgår ifrån Sektor lärandes vision och verksamhetsidé samt de nationella styrdokument som styr all utbildning och undervisning. Kriterierna delas in i tre huvudkategorier: ”Pedagogen, undervisningen och eleven”, Pedagogen och arbetslaget”, samt ”Pedagogen och skolans utveckling”. Varje kategori följs av förtydliganden.

Vision för Sektor lärande i Lerums kommun:
God kunskap i en trygg miljö

Verksamhetsidé för Sektor lärande i Lerums kommun:
Hela vår organisation präglas av en tydlig decentralisering av ansvar, befogenheter och beslut. Beslut ska fattas så nära den det berör som möjligt. Uppföljning av fattade beslut och av verksamheterna är en prioriterad uppgift för chefer på alla nivåer.

All pedagogisk personal ingår i arbetslag med ett tydligt ansvar för utbildningen och undervisningen för en avgränsad elev- eller barngrupp.

Utifrån de ansvar och befogenheter som åligger chefer, arbetslag och medarbetare leds verksamheterna och undervisningen genom ett tydligt pedagogisk ledarskap som syftar till att skapa en trygg miljö för lärandet och en högre måluppfyllelse.

Våra skolor och förskolor arbetar med entreprenöriellt lärande. All utbildning och undervisning syftar till att utveckla barnens och elevernas entreprenöriella kompetenser. Undervisningen ska organiseras så att den ger överblick, skapar sammanhang och så att den utgår från helheter. All verksamhet ska bidra till att stimulera till ett livslångt lärande.

Barnens och elevernas utveckling av kunskaper och värden är vår verksamhets resultat. I det systematiska kvalitetsarbetet är dessa resultat utgångspunkten för våra analyser och strategier.

Pedagogen, undervisningen och eleven Målbeskrivning: Pedagogen planerar och genomför undervisningen på ett sådant sätt att elevernas behov tillgodoses och att alla elever når så god kunskapsutveckling som möjligt i förhållande till gällande kunskapskrav. Pedagogen har god kunskap om aktuella styrdokument, bedömer kontinuerligt elevernas kunskapsutveckling och har förmåga att på ett bra sätt kommunicera den med både elever och vårdnadshavare. Pedagogens egen utveckling sätter tydliga spår i elevernas lärande och kunskapsutveckling och utgår från forskning och beprövad erfarenhet.

Detta betyder att du som pedagog:

 • Bedömer elevens behov och anpassar undervisningen till individen och elevgruppen, så att varje elev utvecklas så långt det är möjligt i förhållande till läroplaner, ämnesplaner/kursplaner och kunskapskrav.
 • Kommunicerar med eleven vilka kunskaper eleven ska ges möjlighet att utveckla, vad som ligger till grund för bedömningen, hur eleven ska visa sina kunskaper och hur undervisningen ska genomföras.
 • Följer upp, bedömer, kommunicerar och dokumenterar elevernas kunskapsutveckling och sociala utveckling och därigenom stödjer eleven till ett mer medvetet lärande.
 • Har ett inkluderande förhållningssätt enligt Sektor lärandes elevhälsoplan, i syfte att stärka elevers känsla av tillhörighet och sammanhang och arbeta hälsoförebyggande.
 • Leder och organiserar arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete.
 • Utvecklar de kunskaper och färdigheter som du behöver för att tillgodose elevernas behov.
 • Tillägnar dig aktuell forsknings- och utvecklingsarbete
Namn
Kommentar…
Pedagogen och arbetslaget Målbeskrivning: Pedagogen är aktiv i samarbetet i arbetslaget och arbetar för att skapa goda förutsättningar för ett systematiskt kvalitetsarbete där mål och resultat utvärderas, analyseras och åtgärder vidtas för ökad måluppfyllelse. Pedagogen samarbetar med andra och tar ansvar för att olika kompetenser i arbetslaget tas tillvara i syfte att utveckla arbetet kring eleverna.

Det betyder att du som pedagog i samverkan med arbetslaget:

 • Tar ansvar för att arbeta mot utbildningens övergripande mål.
 • Samarbetar för att ge eleverna helhet och sammanhang i lärandet.
 • Bidrar aktivt till att arbetslaget når goda resultat och arbetar systematiskt med kvalitetsarbete.
 • Systematiskt reflekterar över och analyserar arbetet, samt initierar förändring och implementerar den i verksamheten.
Namn
Kommentar…
Pedagogen och skolans utveckling Målbeskrivning: Pedagogen är engagerad i skolans utveckling och bidrar till att måluppfyllelse sker kring skolans gemensamt prioriterade mål. Pedagogen kan sätta in den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang och se verksamheten ur ett helhetsperspektiv.

Det betyder att du som pedagog:

 • Aktivt deltar i skolans kontakter med samhället i övrigt
 • Aktivt deltar i skolenhetens systematiska kvalitetsarbete och pågående skolutveckling.
 • Aktivt arbetar för att skolenheten ska nå goda resultat
 • Tar ansvar för att genomföra ditt uppdrag enligt gemensamt fattade beslut i kommunen, på sektorn, på enheten, i arbetslaget och i den individuella uppdragsplanen
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: