Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uarda

Skapad 2017-01-26 10:13 av Åsa Borg
Samtalsmall för förskolan Uarda
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Du är välkommen till ditt barns utvecklingssamtal.

Förskolan har inga mål som barn ska uppnå utan mål att sträva mot för verksamheten. (Lpfö 18)

Utvecklingssamtalets syfte är att förskolan tillsammans med barnets vårdnadshavare samtalar om barnets utveckling och lärande (skollagen 8 kap., 11§).

Utifrån kapitlet ”Förskola och hem” erbjuder vi utvecklingssamtal minst en gång per år/enligt önskemål. Samtalet kommer att utgå från läroplanens tre målområden ”Normer och värden”, Omsorg, utveckling och lärande” och ”Barns delaktighet och inflytande”. Läroplanen anger riktningen i förskolans arbete och den förväntande kvalitetsutvecklingen i förskolan.

 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Vi önskar att du funderar på följande frågeställningar:

Normer och värden

"Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang."( Lpfö 18 s.12)

 

 Normer och värden handlar om:

Trygghet, Relationer, Empati, Öppenhet, Respekt, Samspel och Ansvar.Pedagogens synsätt

Omsorg, utveckling och lärande

”Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald inlärandet. ” Lpfö -18 s.13

 

Omsorg, utveckling och lärande handlar bla. om:

Identitet, trygghet, lärande, språk, lek, motorik, skapande, matematik, naturvetenskap och teknik.  

Pedagogens synsätt

Barns delaktighet och inflytande

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är” Lpfö -18 s.16

 

Barns inflytande handlar om:

Inflytande, Delaktighet, Ansvar och Samarbetsförmåga

Pedagogens synsätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: