👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall för Bullerbyn 2017

Skapad 2017-03-06 02:01 av Pia Meijer
Samtalsmall Bullerbyn - Storgårdens förskola Ale kommun
Förskola 2 - 4
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.
Enligt förskolans läroplan ska arbetslaget fortlöpande föra samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång per år. 

Detta utvecklingssamtal kommer att fokusera på:

  • Trivsel, trygghet och kamratrelationer
  • Det lustfyllda lärandet
  • Inflytande
  • Samarbete med hemmet

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. Läs mer i Lpfö 98 rev 10

 

Beskriv och visa med stöd av dokumentation hur verksamheten arbetar med alla människors lika värde. Vi hjälper barnen att träna sig på att lyssna på varandra och försöka sätta sig in i andras situation och hjälpa varandra. Genom vårt temaarbete jobbar vi mycket med hur vi ska vara mot varandra.
På detta sätt visar ditt/ert barn att det kan ta ansvar, visa hänsyn och hjälpa andra.
Beskriv barnets samspel med andra barn och vuxna.
På vilket sätt visar barnet att det är tryggt och trivs i förskolan?
Namn
Kommentar…

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Läs mer i Lpfö 98 rev 10

Beskriv och visa med stöd av dokumentation hur verksamheten arbetar med det lustfyllda lärandet. Vi erbjuder en lekfull miljö och material som är anpassad efter barnens ålder och intressen. Vi vuxna är närvarande, lyhörda och nyfikna. Med temat väcker vi nyfikenhet hos barnen och stimulerar deras språkutveckling, fantasi och olika sinnen på ett lustfyllt sätt.
På detta sätt ser vi ditt/ert barns lust och förmåga att leka och lära.
På detta sätt ser vi att ditt/ert barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.
Namn
Kommentar…

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten.Lpfö 98 rev 10

 

Beskriv och visa med stöd av dokumentation hur barngruppen får inflytande i verksamheten och vardagen. Vi är lyhörda och nyfikna på vad barnen är intresserade av och utformar miljön på ett sätt som ger barnen möjlighet att välja i sin fria lek. För oss är det viktigt att alla känner sig sedda, hörda och respekterade.
På detta sätt tar vi vara på ditt/ert barns tankar, idéer och åsikter i förskolan.
Namn
Kommentar…

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.Lpfö 98 rev 10

På detta sätt ger vi dig som förälder möjlighet till delaktighet i vår verksamhet. • Den dagliga kontakten • Veckans blogginlägg • Föräldramöte • Inskolnings- och utvecklingssamtal • Skolråd
Detta vill jag som förälder att vi skall prata om på utvecklingssamtalet.
Övriga synpunkter.
Namn
Kommentar…