👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mölndals stad - Språkcentrum Mölndal Medarbetare 2018/2019

Skapad 2017-03-29 11:36 av Vincent Brattin
Samverkan i Mölndal Mall - Medarbetarsamtal Mall - Lönesamtal
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Vad är ett medarbetarsamtal? 

Medarbetarsamtalet är en del av Mölndal stads samverkansavtal och en av metoderna i det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbete. Samtalet ska vara planerat, återkommande och utvecklande för verksamheten och medarbetaren. Minst en gång om året ska samtalet genomföras. 

Medarbetarsamtalet bygger på dialog mellan chef och medarbetare och ska fokusera på medarbetarens fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljö samt uppdrag och kompetensutveckling. Samtalet lägger grunden för medarbetarens prestation, utveckling och trivsel. 

Att tänka på inför ett samtal 

• Att vara förberedd inför samtalet är ett gemensamt ansvar. Samtalet förbereds med fördel genom att medarbetaren får tillgång till hela mallen för samtalet i förväg. Det är viktigt att samtalet planeras in i god tid för att möjliggöra denna förberedelse.
• Som medarbetare – fundera på om du har några andra frågor eller önskemål du vill ta upp utöver det som finns i mallen. 
• Som chef – fundera igenom vad du vill lägga fokus på i samtalet utifrån din verksamhet. 
• Både chef och medarbetare bör tänka tillbaka på vad som togs upp i föregående medarbetarsamtal. 
• Som chef är det viktigt du ser till att alla medarbetarna känner till syftet med samtalet, dess innehåll och vad du förväntar dig.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Att tänka på under ett samtal 

För att uppnå en väl fungerande samverkan ska den grundas på dialog som bygger på viljan att lyssna på varandra och en vilja att försöka förstå hur andra tänker. Genom att båda talar, lyssnar och visar varandra respekt skapas delaktighet och engagemang. Chefen och medarbetaren delar på ansvaret för kvalitet på samtalet och för dess resultat.

Se mallen för medarbetarsamtal som ett stödmaterial som ger exempel på områden att ta upp. Börja samtalet med att göra en tillbakablick på förgående medarbetarsamtal.

Medarbetarsamtal
Ditt Uppdrag Ditt uppdrag är de arbetsuppgifter du förväntas utföra, det resultat du förväntas uppnå och det särskilda sätt arbetet ska utföras på. Det kan också handla om vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras, vilka befogenheter du har och vem du kan vända dig till för att få stöd och hjälp.

I fältet "Anteckningar" skall du skriva dina tankar och hur du ser på ditt uppdrag utifrån någon av följande punkter

Exempel på områden som kan tas upp under detta avsnitt är:

 • Tydlighet vad gäller förväntningar, ansvar och arbetssätt
 • Förutsättningar för att klara uppdraget
 • Kännedom om verksamhetens mål
 • Stimulerande arbetsuppgifter
 • Behov/önskemål om utveckling inom uppdraget
 • Förslag på förbättringsområden för verksamheten
Din Arbetsmiljö Din arbetsmiljö är allt det du har runt omkring dig på jobbet: arbetsredskap och maskiner, luften, ljudet och ljuset, hur arbetet är organiserat, det sociala samspelet och hur du trivs på arbetsplatsen. Både chef och medarbetare har ett ansvar att bidra till en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. För att täcka in allt kan det vara lämpligt att tala om arbetsmiljön utifrån tre områden: fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö.

Fysisk arbetsmiljö Med fysisk arbetsmiljö menas allt det som kan påverka kroppen. Det kan handla om hur arbetslokalerna är utformade, arbetsställning och utrustning, ventilation och luftkvalité, belysning, ljud och buller.

I fältet "Anteckningar" skall du skriva dina tankar och hur du ser på din arbetsmiljö utifrån någon av följande punkter

 • Lokalernas utformning
 • Ljud och ljus
 • Hot och våld
 • Arbetsredskap
 • Ergonomi
 • Fysisk påfrestning
 • Upplevd egen hälsa och friskvårdsbidrag
Organisatorisk arbetsmiljö Med den organisatoriska arbetsmiljön menas de villkor och förutsättningar för arbetet som handlar om ledning och styrning, kommunikation, delaktighet och handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar.

I fältet "Anteckningar" skall du skriva dina tankar och hur du ser på din arbetsmiljö utifrån någon av följande punkter

Exempel på områden som kan tas upp i detta avsnitt är:

 • Delaktighet och inflytande
 • Information och kommunikation
 • Tydlighet i roller, ansvar och rutiner
 • Din upplevelse av arbetsuppgifters mängd och balans i förhållande till årshjulet
 • Arbetsplatsträffar och andra mötesforum
 • Arbetstider
 • Balans mellan arbetsliv och privatliv
Ledarskap:

 • Förväntningar på varandra
 • Stöd och uppmuntran
 • Tillgänglighet
Social arbetsmiljö Den sociala arbetsmiljön är hur vi samspelar med och påverkas av de personer som finns runt omkring oss t.ex. kollegor och chef.

I fältet "Anteckningar" skall du skriva dina tankar och hur du ser på din sociala arbetsmiljö utifrån någon av följande punkter

Exempel på områden som kan tas upp i detta avsnitt är:

 • Samarbetet i utvecklingsgruppen, kollegiet och språkgruppen
 • Samarbetet med andra verksamheter
 • Bemötande och trivsel i arbetsgrupper/Språkcentrum Mölndal
Detta vill jag samtala om I fältet "Anteckningar" ges du möjlighet att lyfta frågor som inte behandlats tidigare i samtalsmallen

______________________________________________________________________
Lönesamtal

Bedömningsnyckel utifrån prestation, tre nivåer beaktas:


Uppfyller ställda krav (Individnivå).
Uppfyller mer än väl ställda krav (Gruppnivå).
Uppfyller ställda krav på ett föredömligt sätt (Organisationsnivå).

Ge goda exempel utifrån nedanstående fokusområden.


Bidrag till verksamheten
Yrkesskicklighet
Medarbetarsamtal
Socialt samspel

Bidrag till verksamheten Mål och resultat

 • Deltar i arbetet att utforma delmål och aktiviteter för verksamheten, kopplat till årshjulet
 • Bidrar till verksamhetens måluppfyllelse
 • Visar förmåga att prioritera utifrån uppsatta mål
 • Återkopplar, utifrån verksamhetens behov, till chef om hur arbetet fortlöper
 • Deltar i verksamhetens förändringsarbete och bidrar till bästa möjliga Mölndal
Arbetsinsats

 • Kvaliten på utfört arbete motsvarar den nivå som förväntas
 • Mängden utfört arbete motsvarar den nivå som förväntas
 • Arbetar med målgruppens behov i fokus, utifrån givna ramar
Yrkesskicklighet Fackmässiga kunskaper

 • Har bred/djup och uppdaterad kunskap inom arbetsområdet
 • Uppvisar skicklighet i utförandet av olika arbetsuppgifter och är ett stöd för kollegor och chef med sitt kunnandet
Arbetsmetodik

 • Har ett yrkesskickligt handlag och behärskar olika arbetstekniker
 • Planerar, organiserar och genomför arbetsuppgifter effektivt och på ett modernt sätt
Medarbetarskap Ansvarstagande

 • Är pålitlig och tar ansvar för det egna arbetet
 • Tar ansvar för verksamhetens gemensamma resultat
 • Är en god ambassadör för Språkcentrum Mölndal och Mölndals stad
Initiativtagande

 • Är självgående och kan leda sitt eget arbete, men kan även ta hjälp av kollegor (kollegialt lärande) vid behov
 • Arbetar lösningsfokuserat och agerar konstruktivt
 • Tar initiativ till förbättring av arbetssätt och lär av erfarenheter och aktuell forskning
Engagemang

 • Visar intresse för att verksamheten fungerar väl och är medskapande
 • Deltar aktivt vid APT, i olika arbetsgrupper och när vi på annat sätt arbetar med kollegialt lärande
 • Tar ansvar för sin egen utveckling och tar sig an utmaningar inom verksamhetsområdet
Socialt samspel Samarbetsförmåga

 • Visar förtroende för kollegor och chef
 • Delar med sig av information, kompetens och erfarenheter
 • Ger kollegor konstruktiv kritik
 • Är öppen för att ta emot feedback på den egna arbetsinsatsen
 • Bidrar till en trivsam arbetsmiljö på arbetsplatsen och tar ansvar för en fungerande grupp
Bemötande

 • Har ett professionellt förhållningssätt i mötet med andra inom staden, elever, vårdnadshavare och kollegor
 • Visar lyhördhet och är tillmötesgående i kontakten med andra inom staden

Utvecklingsområde I fältet "Anteckningar" skall du beskriva ditt utvecklingsområde utifrån följande punkter

 • Vad är ditt utvecklingsområde?
 • Vem/vilka skall se till att det genomförs?
 • När i tid skall det ske?