👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall förskolan Lergöken 2021

Skapad 2017-04-03 10:33 av Henrik Salling
Under våren arbetar Lergökens förskola med fokus på Utveckling och lärande. På Lergöken har vi Grön flagg och Hållbar utveckling som fokusområde. Varje avdelning arbetar med olika teman inom området men gemensamt är att uppmärksamma, upptäcka, utforska inom begreppet. Vi erbjuder aktiviteter, både spontana och planerade för att möta barnens nyfikenhet. Aktiviteter inom Grön flagg och Hållbar utveckling som bidrar till förståelse för olika material samt källsortering kommer vara likvärdigt på Lergöken. Samt Odla för att främja pollinatörer och frågeställningen Vad mår vi bra av? Vi har även fokusområde digitalisering och språkutveckling. Genom att erbjuda barnen en variation av aktiviteter kring samma innehåll skapar vi också större möjligheter för ert barns lärande och utveckling.
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Inför samtalet

För att samtalet ska bli en dialog mellan föräldrar och pedagog är det viktigt att alla parter är väl förberedda inför samtalet. Vi ber dig därför att kommentera, eller skriva det du vill ta upp vid samtalet.

Inför samtalet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Normer och värden

”Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem” Lpfö-98 sid 8. Klicka här för att öppna läroplanen>>

Normer och värden Vi är alla unika och det är en rättighet att få känna sig värdefull för den man är. På Lergöken arbetar vi för att barnen ska utvecklas till självständiga individer med egna behov och intressen samt en förmåga att förmedla och ge uttryck för dessa. Vi sätter barnen i fokus och tror på deras förmågor. Barnen får ta ansvar och vi uppmuntrar dem att ta egna initiativ. För barnen handlar det också om att lära sig tolka känslor som glad, arg och ledsen. Det är viktigt att vi behandlar varandra väl. Att vi respekterar varandra och bemöter vår omgivning med omtanke. Barnen får lära sig att dela med sig och uppmuntras att hjälpa varandra. Förskolan arbetar för att motverka stereotypa könsmönster och könsroller i både vår pedagogik och vår miljö. Vi uppmuntrar mångfalden och olikheter och anser att de stärker de demokratiska värderingar som förskolan vilar på. Vi uppmärksammar olika kulturer och språk och väver ihop det med de svenska traditionerna. Människor som möts av respekt utvecklar demokratiska värderingar och en omtanke för sin omvärld.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Barns inflytande

”I förskolan läggs grunden för vad demokrati är” Lpfö-98 sid 10. Klicka här för att öppna läroplanen>>

Barns Inflytande På Lergökens förskola har varje barn rätt att bidra, ha inflytande och vara medansvarig i sin egen vardag. Utifrån sina erfarenheter och förutsättningar har barnen ansvar för sig själva, andra och förskolan. I våra pedagogiska miljöer kan vi stärka barnens delaktighet genom att låta dem vara delaktiga i utformningen och utmana och inspirera dem att göra val. Genom att vara medskapande vuxna ger pedagogerna praktiska förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. För att barnen ska kunna vara delaktiga i den dagliga samvaron så krävs det att vi pedagoger lyssnar på det enskilda barnet. Då får pedagogerna möjlighet att ta del av barnets tankar, behov och egna idéer.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utveckling och lärande

Under våren arbetar Lergökens förskola med fokus på Utveckling och lärande. På Lergöken har vi Grön flagg och Hållbar utveckling som fokusområde. Varje avdelning arbetar med olika teman inom området men gemensamt är att uppmärksamma, upptäcka, utforska inom begreppet. Vi erbjuder aktiviteter, både spontana och planerade för att möta barnens nyfikenhet. Aktiviteter inom Grön flagg och Hållbar utveckling som bidrar till förståelse för olika material och källsortering samt hur man kan återanvända olika material kommer vara likvärdigt på Lergöken. Ett gemensamt odlingsprojekt där vi ska odla ätbart vilket ska utveckla barnens förståelse för var vår mat kommer ifrån och för att främja pollinatörer. Vi har diskussioner i vardagen med barnen angående frågeställningen Vad mår vi bra av? Vi ställer hypoteser och samtalar kring djur och natur och naturvetenskapliga fenomen som vi kan se i vår närhet, vilket bidrar till en större förståelse samt ett meningsskapande för barnen. Genom att erbjuda barnen en variation av aktiviteter kring samma innehåll skapar vi också större möjligheter för ert barns lärande och utveckling.

Utveckling och lärande På Lergökens förskola vill vi ge barnen möjlighet att utveckla sin identitet samt att känna tillit till sin egen förmåga. Det gör vi genom att den pedagogiska miljön är i ständig utveckling för att på bästa sätt möta barnens lärande, kunskaper och färdigheter. Vi vill ta tillvara barnens tankar, idéer och lösningar genom att ge dem lagom utmaningar i såväl inne- som utemiljön. Vi strävar efter att både miljön och materialet är tilltalande, föränderligt, utmanande, experimenterande och tillgängligt för barnet. Vi presenterar tydligt miljön för barnen både vid start och vid förändringar. Utifrån lokalerna och utemiljöns utformning har vi skapat en mångfald av olika mötesplatser som ger en mängd olika lustfyllda och meningsfulla lärsituationer för barnen. När rummen skapas utgår vi från att barnen ska stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling, i sin matematiska utveckling och i sitt intresse för naturvetenskap och teknik. De ska även få stöd och stimulans i sin motoriska utveckling och ges möjligheten att använda sig av olika estetiska uttrycksformer. Förskolan vill uppmuntra till funderingar kring mångfald, likheter och olikheter, att vi alla är lika men ändå olika och därmed unika. Att känna trygghet i sig själv och vara stolt över den man är. Detta vill vi ska synliggöras i de pedagogiska miljöerna.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…