Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Studentkårens förskola

Skapad 2017-05-23 06:44 av Lisa Castor
Mall för utvecklingssamtal Studentkårens förskola Lund
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Normer och värden

”Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem” Lpfö-98 sid 8. Klicka här för att öppna läroplanen>>

Normer och värden

Normer och värden handlar om hur barnet utvecklar:

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utveckling och lärande

”Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.” Lpfö-98 sid 8. Klicka här för att öppna läroplanen>>

Helhet och allsidighet

Helhet och allsidighet handlar om hur barnet:

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att lära
 • utvecklar sin självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna sin hälsa och sitt välbefinnande
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

Namn
Kommentar…
Språk/kommunikation

Språk/kommunikation handlar om hur barnet:

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa fuktioner
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama
 • som har ett annat modersmål annat än svenska utvecklar sin kulturella indentidtet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål

Namn
Kommentar…
Matematik

Matematik handlar om hur barnet:

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang

Namn
Kommentar…
Naturvetenskap/Teknik

Naturvetenskap/Teknik handlar om hur barnet:

 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
 • utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor och samtala om naturvetenskap
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

Namn
Kommentar…
Vårdnadshavares kommentar
Namn
Kommentar…

Barns inflytande

”I förskolan läggs grunden för vad demokrati är” Lpfö-98 sid 10. Klicka här för att öppna läroplanen>>

Inflytande

Inflytande handlar om hur barnet:

 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande

Inför utvecklingssamtalet

För att utvecklingssamtalet ska bli en dialog mellan föräldrar och pedagog är det viktigt att alla parter är väl förberedda inför samtalet. Vi ber dig därför att kommentera, eller skriva det du vill ta upp vid samtalet.

Inför utvecklingssamtalet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Detta har vi pratat om
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: