Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskolan Rynningeåsens Utvecklingssamtal

Skapad 2017-06-14 06:10 av Johanna Pettersson
Utvecklingssamtalet som sker under vårterminen.
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Ni som är vårdnadshavare är viktiga i era barns vardag även när ni inte är tillsammans. Därav inbjuder förskolan till utvecklingssamtal en gång om året.

I det samtalet får ni möjlighet att bli delaktiga i ert barns vardag på förskolan. Ni får under samtalets gång inblick i verksamheten och vetskap om barnets utveckling och lärande. Förskolan ska komplettera hemmet, där verksamheten ska vara utforskande och locka till nyfikenhet och lust att lära(Lpf98/10).

Fokus under samtalet kommer att vara barnets utveckling och lärande och vikten läggs på styrkor och kompetenser. För att skapa en helhet kring barnets vardag och göra lärandet meningsfullt och mångsidigt använder sig förskolan av ett projekt/temainriktat arbetssätt.

På så sätt kan vi bland annat se och förmedla i vilka situationer ditt barn blir sitt bästa jag. Vilka strategier och verktyg ditt barn använder för att förstå och lära. Hur verksamhetens val av miljö och material varit en utmaning för ditt barn.

 

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Enligt läroplanen (Lpfö 98/10) ska förskolan komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barn att utvecklas rikt och mångsidigt. Ni ska ges möjlighet att vara delaktiga i förskolans verksamhet och era synpunkter ska beaktas vid planering, genomförande och utvärdering.  

Vi går igenom läroplansområdena normer och värden, barns inflytande samt utveckling och lärande.

Klicka här för att komma till Läroplanen>>>

Vi vill att ni funderar på följande frågor inför samtalet.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Frågor att reflektera över tillsammans i arbetslaget.

 

Det kompententa barnet (Normer och värden) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem.
Lärande och utveckling (Utveckling och lärande) 2.2 UTVECKLING OCH LÄRANDE Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.
De kompetenta pedagogerna/Verksamheten/delaktighet 2.3 BARNS INFLYTANDE I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten.

Syftet:

  • att utifrån barnets bästa jag, påvisa barnets utveckling och visade intressen, samt beskriva hur vi kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja barnets fortsatta utveckling med stöd i läroplanen. Klicka här för att öppna läroplanen>>
  • att lyfta fram det enskilda barnets lärande i samspel med andra.
  • att komma överens om hur pedagoger och vårdnadshavare kan samarbeta kring aktuella utvecklingsområden.
  • att följa upp och utvärdera överenskommelserna vid nästa utvecklingssamtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: