Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal förskolorna Hedenhös, Hårfagre, Fornborgen

Skapad 2017-08-28 09:39 av Zakijan Uruzgan
Samtalsmall för medarbetarsamtal förskolorna Hedenhös, Hårfagre, Fornborgen
Medarbetarsamtal 1 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

 • Uppföljning
 • Reflektioner
 • Samtalet
 • Nya mål

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Vision Lunds kommun

”Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet" med förhållningssätt lyssna, leda, lära

Länk till utförlig visionsbeskrivning >

Syfte

Medarbetarsamtal är en planerad och strukturerad dialog mellan medarbetare och arbetsledare. Arbetsledaren har ansvar för att samtalen genomförs men medarbetaren och arbetsledaren har ett gemensamt ansvar för innehållet i samtalet. 

Syftet med medarbetarsamtalet är att:

-På ett strukturerat sätt prata igenom nuvarande och framtida arbetssituation utifrån organisationens mål

-Bidra både till verksamhetens mål och utveckling samt medarbetarens utveckling.

Förväntningar

 • Ledningen har högt ställda förväntningar på sin personal.
 • All personal arbetar för att utveckling av kvalitativt god undervisning ständigt sker. All personal är väl förtrogen med gällande styrdokument.
 • Varje medarbetare arbetar för att utveckling av kvalitativt god undervisning ständigt sker. Varje medarbetare är väl förtrogen med gällande styrdokument.
 • Varje medarbetare verkar för och bidrar till en god arbetsmiljö.
 • Varje medarbetare ska kontinuerligt aktivt medverka i det systematiska kvalitetsarbetet i syfte att utveckla och förbättra verksamheten.

Mål för läsåret

Nämndens fokusmål 

 • Minska elevernas upplevelse av negativ stress
 • Motivation för lärande ska öka hos barn och elever.
 • Förbättra likvärdigheten i bedömningen vid betygssättning.

Mål för verksamheten
utifrån vision, nämdsmålen och enhetens resultat

 • (här presenteras verksamhetens mål)

 

Förhållningssätt och bemötande

För att lyckas i vårt arbete är det viktigt att vi är överens om vad som är bra förhållningssätt. Ett sätt att kort uttrycka kvalitet är att det i personalen finns en uppdragsförtrogenhet. Därför finns följande förväntningar på den enskilda medarbetaren:

 •  Är förtrogen med skolans uppdrag
 • Följer de värderingar som finns beskrivna i skollagen och läroplanen
 • Är lojal i första hand hos uppdragsgivaren – staten som formulerar styrdokumenten och kommunen som tillför verksamheten de ekonomiska resurserna.
 • Respekterar och hjälper till med att genomföra fattade beslut
 • Hjälper till med att påminna arbetskamraterna om vikten av vår gemensamma värdegrund på ett konstruktivt och respektfullt sätt, där du tänker på vad du säger, hur du säger det och när du säger det
 • Tänker positivt och utgår från möjligheterna, föregår med gott exempel, berömmer andra och ger andra arbetsglädje och energi – vi är alla varandras arbetsmiljö
 • Ingriper om en kollega uppträder kränkande mot en elev eller mot en annan kollega
 • Är noga med på vilken arena du diskuterar elever, vårdnadshavare och kollegor. Inte vidarebefordra information om det inte är nödvändigt för barnets/elevens bästa
 • Respekterar andras idéer och tankar och ser det som positivt med nya infallsvinklar
 • Arbetar utifrån att alla barn/elever är allas barn/elever
 • Fattar alla beslut utifrån barnets/elevens bästa
 • Är en ambassadör för verksamheten

 

Kollegialt lärande utifrån  BFFL

BFFL = Bedömning för förskolans lärande

Arbetssätt som genomsyrar all verksamhet i BSF Lunds stad, utgår från fem nyckelstrategier. Det arbetssättet ligger till grund för att ge barn/elever de bästa förutsättningar att utvecklas till ansvarstagande individer. Förmågan att samarbeta, visa hänsyn och visa respekt till andra människor ligger till grund för allt lärande.

 Förskolan:

 • vardagssituationer som potentialer för kvalitet och lärande
 • pedagogisk dialog i praktikens alla sammanhang
 • strategier för goda etiska samspel
 • barns betydelse för varandras lärande
 • miljöns och atmosfärens betydelse för lärandet

 

Samtalsgrupper

Varje verksamhetsdel arbetar med samtalsgrupper där diskussionerna har utgångspunkt i BFFL. Samtalsgrupperna leds av samtalsledare utsedda av förskolechef.

 

SKA
Systematiskt kvalitetsarbete
Varje medarbetare ska kontinuerligt aktivt medverka i det systematiska kvalitetsarbetet i syfte att utveckla och förbättra verksamheten. Arbeta efter verksamheternas årshjul, där det systematiska kvalitetsarbetet synliggörs och delas upp utifrån respektive organisation.

 

 

Lönekriterier för förskolorna på Gunnesbo: Mammuten, Uroxen, Vinden, Hårfagre, Hedenhös och Fornborgen med utgångspunkt i förvaltningens lönekriterier

 

Lönekriterierna syftar till att stimulera till förbättringar i verksamheten.

Lönen ska vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat i arbetet.

Kommunal

https://docs.google.com/a/skola.lund.se/document/d/10-y9AQtUIC892WDat9qmuG879Jr6kwxiSXQ9c9HlGd8/edit?usp=sharing

Lärarförbundet

https://docs.google.com/a/skola.lund.se/document/d/1vpNw2RWGGBr8tfD9S024r6EPnSiYmQJbLvc-e-9lCF0/edit?usp=sharing

 

 

 

Uppföljning och utvärdering Uppföljning av föregående medarbetarsamtal -Återblick på det gångna året -arbetsresultat, vad har varit bra och vad behöver förbättras -föregående medarbetarsamtal och kompetensutveckling

-Medarbetarens nuvarande arbetsuppgifter

-Krav och förväntningar som finns på medarbetaren

-Fundera på verksamhetens mål

-Arbetssituation, arbetsmiljö och arbetsfördelning 

-Relationer mellan medarbetaren, arbetsledaren och inom arbetsgrupper 

Mål Hur märks det för verksamheten och barnen att du arbetar efter nämndens fokusmål och verksamhetens mål? Läs igenom vision, förväntningar och mål och beskriv på vilket sätt du arbetar med nedanstående mål.
Yrkesskicklighet och pedagogiskt arbete
Individuella faktorer: ansvar, samarbete, initiativ
Gemensamt pedagogiskt arbete och att aktivt bidra till verksamhetens mål, utveckling och kvalité
Annat du vill ta upp

 

Kompetensutvecklingsplan

Medarbetarens framtida arbetsuppgifter 

Medarbetarens behov av stöd och kompetensutveckling för att kunna nå målen

Personlig kompetensutvecklingsplan
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: