Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal förskolorna Hedenhös, Hårfagre, Fornborgen

Skapad 2017-08-28 10:03 av Zakijan Uruzgan
Samtalsmall för förskolorna Hedenhös, Hårfagre, Fornborgen
Förskola 1 - 99
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Strategier

 Förväntningar
Skolområde Tunas ledning har högt ställda förväntningar på sin personal.
All personal arbetar för att utveckling av kvalitativt god undervisning ständigt sker. All personal är väl förtrogen med gällande styrdokument.

Kompetens
För att våra elever ska nå så höga kunskapsresultat som möjligt efter sina förutsättningar och kunna möta framtiden kan elever på Skolområde Tuna förvänta sig att undervisningen är:

 • välorganiserad, planerad och reflekterande
 • baserad på gedigen ämneskunskap och anpassad behandling av denna kunskap i förhållande till de elever som undervisas
 • varierande, utmanande och inspirerande samt uppmuntrar eleverna att bli självständiga lärande individer
 • undervisningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Kollegialt lärande
För att personal och barn/elever på Skolområde Tuna ska utvecklas till ansvarstagande individer med förmågan att samarbeta, visa hänsyn och respekt till andra människor så att de är rustade för framtiden ska undervisningen genomsyras av de fem nyckelstrategierna:  

 • dela målen för lärandet
 • arbetet i lärmiljön
 • feedback
 • kamratbedömning
 • självbedömning

Undervisningen och klimatet på skolområde Tuna genomsyras av att lärare:

 • har tilltro till elevernas förmåga att lära
 • kan leda kunskapsarbetet genom att skapa relationer till eleverna
 • omsätter sina ämneskunskaper till konkreta sammanhang

SKA
Varje medarbetare ska aktivt medverka i utvärdering av verksamheten i syfte att utveckla och förbättra den

 

 Lönekriterier

 Yrkesskicklighet/pedagogiskt arbete

 1. Medarbetaren är mycket väl förtrogen med och arbetar utifrån gällande läroplan och andra styrdokument


Individuella faktorer

 1. Förmåga att avläsa progression
 2. Förmåga att reflektera och anpassa undervisningen efter elevens förståelse
 3. Förmåga att leda elevernas förståelse av det egna lärandet
 4. Förmåga att återkoppla till eleverna

 

Gemensamt pedagogiskt arbete

 1. Medarbetaren arbetar utifrån områdets strategier
 2. BFL/BFFL
 3. Medarbetaren är aktiv i arbetet med enhetens systematiska kvalitetsarbete

 

 

 

 

Hur märks det för verksamheten och barn/elever att du arbetar efter skolområdets strategier? Läs igenom skolområdets vision och beskriv på vilket sätt du arbetar med nedanstående rubriker.

Individuell utvecklingsplan

 

 

Plan
Personlig kompetensutvecklingsplan
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: