Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Byskolan, läsår 17-18 Medarbetarsamtal

Skapad 2017-08-28 10:48 av Magnus Bokelid
Medarbetarsamtalet är ett samtal om utveckling av individen, arbetsgruppen, verksamheten och om olika typer av kompetens.
Medarbetarsamtal 0 - 0 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Chefen och medarbetaren har ett gemensamt ansvar för att förbereda sig inför samtalet, dels genom att gå igenom anteckningar och utvecklingsplan från förra samtalet och dels genom att förbereda frågorna. Samtalet ska mynna ut i en plan över vad medarbetaren behöver utveckla med utgångspunkt från det som sagts under medarbetarsamtalet. Underlaget följer medarbetaren och kan bara ses av chefen och medarbetaren.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Områden att ta upp under medarbetarsamtalet

Uppföljning och utvärdering Här beskriver du kort vad som har hänt sedan det förra medarbetarsamtalet. Vad vi kom överens om, vad har blivit genomfört, vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra? Här skriver du också om det är något särskilt du vill ta upp under samtalet.
Namn
Kommentar…
Målet med vår verksamhet Hur ska du som medarbetare fullfölja ditt uppdrag utifrån verksamhetens mål och våra styrdokument? - Fysiska miljön, stödja elevers olika behov vid inlärning, såväl inom- som utomhus. - Digitalisering, inför ny läroplan - Likabehandlingsplanen - främjande insatser. - Samarbete skola - fritidshem ska öka för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression Vad vill du bidra med utifrån verksamhetens mål och styrdokument för att utveckla och förbättra vår verksamhet? Är det tydligt vilka ansvarsområden du ansvarar för?
Namn
Kommentar…
Utveckling genom medskapande (att påverka och ta aktiv del i) På vilket sätt vill du vara medskapande och bidra till att utveckla dig själv, dina kollegor och er gemensamma verksamhet? Vilka initiativ tar du till förändring och utveckling? Vilka förväntningar har din du och din chef på varandra och hur ser er relation ut?
Namn
Kommentar…
Mångfalden berikar Hur tas din kompetens och erfarenhet tillvara? Hur vill du dela mig dig av din kompetens och erfarenhet till dina kollegor? Hur tar du del av dina kollegors kompetens och erfarenhet?
Namn
Kommentar…
Hälsa och arbetsmiljö i fokus Vad är hälsa för dig? Vad är viktiga faktorer för att du ska känna lust att gå till jobbet? Vad vill du bidra med för att skapa ett bra arbetsklimat?
Namn
Kommentar…
Arbetsbelastning Hur upplever du ditt uppdrag? Hinner du med ditt arbete inom ordinarie arbetstid? Vet du hur du går till väga när du behöver prioritera mellan arbetsuppgifter på grund av för hög arbetsbelastning? Har du en bra balans mellan arbete och fritid? Har du möjlighet till återhämtning efter intensiva arbetsperioder?
Namn
Kommentar…
Anställningsvillkor Hur ser du på dina utvecklingsmöjligheter och ditt ansvarsområde? Hur ser du på din framtid här i organisationen?
Namn
Kommentar…

Sammanfatta samtalet tillsammans med din chef och gör den individuella utvecklingsplanen gemensamt under samtalet.

Målet med utvecklingen -VAD ska utvecklas?
Utveckling handlar om att öka sin kompetens inom fyra typer av kompetensområden. De är Verksamhetskompetens Yrkeskompetens Medarbetarkompetens Ledarskapskompetens Kompetensutvecklingen ska vara kopplad till verksamheten och leda till en förbättring för verksamheten. Punkterna på utvecklingsplanen kan därför handla både om olika aktiviteter som ska genomföras och saker som du ska träna på i vardagen, exempelvis attityder, beteende och språkbruk. Tänk på att kompetensutveckling är inte bara kurser och konferenser. Det är allt lärande och utveckling som leder till att göra ett bättre jobb. Det kan vara: arbetsrotation, prova på nya arbetsuppgifter, delta i projektarbeten, studiebesök – göra egna och/eller ta emot, gå bredvid en kollega/skuggning, delta i interna eller externa nätverk, handleda praktikanter/studenter, vara mentor åt nyanställd, ta emot handledning, friskvård av olika slag, skriva handledningar, dokumentera rutiner och checklistor, träna på att bidra till att våra dialoger blir konstruktiva, kreativa och lösningsinriktade, ge förslag till positiva förändringar, träna på att pröva nytt, träna på att lyssna aktivt, träna på att ge beröm och uppmuntran.
Namn
Kommentar…

Individuell utvecklingsplan

MÅL med utvecklingen. VAD ska utvecklas?
Namn
Kommentar…
HUR ska det ske? NÄR ska det göras
Namn
Kommentar…
Uppföljning – NÄR och HUR?
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: